Evangélikus Őrálló, 1908 (4. évfolyam)

1908-11-12 / 46. szám

40') EVANGELIKUS ŐRÁLLÓ 1908 T Ä R C Ä. Esti ének. A Dunántúli Énekes ily czimii (500-ik) énekének átdolgozása. Maradj velünk, mi Krisztusunk, Mert ím setét éjre jutunk; Hited fénye nappalodjék, Szíveinkben munkálkodjék! Tévelygéssel telt időnkbe Lelkedet óh add ielkünkbe, Hogy igéddel a két szentség Nálunk híven tiszteltessék! Neked éljünk mindenestől, Maradékink seregestől, Itt alant és odaát fenn; örök Isten mond rá: Ámen! Varga Márton, tokaji ev. leik. BELÉLET. Kitüntetés. Bohus Pál brassói főespe­res apáczai lelkész, az egyház és a közügyek terén szerzett érdemei elismeréséül Ő Fel­sége, a koronás király által a királyi taná­csosi czímmel tüntettetett ki. — Bohus Pál személyében a királyi kitüntetés ez alkalom­mal is jeles férfiút ért, aki sok odaadással, lelkes buzgalommal, az évek hosszú során át teljesítette gyülekezete és a magasabb fo­kon reábizottak körébén kötességeit. Szívünk­ből üdvözöljük a kitüntetett' férfiút s kívá­nunk Istentől további működésére áldást. Zsilinszky Mihály üdvözlése. A pest ág. h. ev. németajkú egyházközség f. hó 8-án tartott köz­gyűlésén egyhangúlag elhatározta, hogy Zsilinszky Mi­hály v. b. t. t., a bányakerület érdemdús felügyelőjét abból az alkalomból, hogy az idei kerületi közgyűlé­sen tartott hatalmas megnyitóbeszédjével egyházunkért oly bátran és erélyesen sikra szállt és minden tény­kedésével egyházunk iránti lángoló szeretetét és buz­góságát tanúsítja, lelkes és őszinte örömmel üdvözli. Nemes czélu alapítvány. Loisch Ede buda­pesti ügyvéd a maga, valamint neje szül. Melczer Ottilia nevére nemes szivü alapítványt tett az iglói ág. hitv. ev. egyházközség javára, a mennyiben a gyülekezetnek 20.000 koránát ad át, melynek kamatai egyenlő részekben a gyülekezet szükségleteire, a lel­készi fizetés emelésére, főgimnáziumi ösztöndíjra és polg. leányiskolái növendékek segélyezésére fordí­tandók. Äz iglói ág. hitv. evang. főgimnáziuma okt. 31-én sikerült vallásos estélyt, illetve reformációi emlékünnepélyt rendezett, melyen az ev. egyházköz­ség tagjai nagy számban vettek részt. Főesperes választás. A gácsországi nyugati ág. hitv. evang. egyházmegye Gretzmacher Jakab Fri­gyes eddigi alesperest és ujsandeczi lelkészt, szepes­bélai születésü földinket, egyhangúlag főesperessé vá­lasztotta. Az uj főesperes 1870—1872-ig Budapesten mint segédlelkész és azután Kissemlakon mint lelkész működött és 1883 óta az ujsandeci gyülekezetnek lel­kipásztora. Őszinte örömmel közöljük ezt a hirt, mely egy érdemdús lelkésztársunk és földink kitüntetését hozza, működésére a kegyelem Istenének gazdag ál­dását kívánjuk! Gyászrovat. A legmélyebb megilletődéssel ér­tesülünk hazai közegyházunk egyik legérdemesebb, legtevékenyebb munkásának, minden nemes közegy­házi törekvés hü támogatójának, a tiszai egyházke­rület s egész magyarhoni egyházunk papi testülete egyik legtiszteltebb tagjának, Liszkay János rimabré­zói lelkész, kishonti alesperesnek férfikora javában, váratlanul történt elhunytáról. A ki csak valaha érint­kezett oly korán elköltözött testvérünkkel, az az egyé­niségéből kisugárzó nemes tulajdonok hatása alatt érezte, hogy ilyen az a jó lelkipásztor, a kiről a pél­daszó azt tartja, hogy „pectus facit theologum." Meg­könnyezzük őt s követésre méltó példájának hü em­lékezetét megőrizzük. Adjon az Úr boldog pihenést neki, a hű Istenszolgának. — Mélyen lesújtott gyü­lekezete a következő hálás szavakban emlékszik meg szeretett lelkipásztora haláláról: A Rimabrézó—Likéri ág. hitv. evang. egyházközség a veszteség mélyen ér­zett fájdalmától áthatva tudatja szeretett hü lelkipász­torának nagytiszteletü Liszkay János urnák, lelkész­nek, kishonti alesperesnek, tiszai egyházkerületi s az egyetemes egyházi törvényszék birájának folyó évi november hó 6-án este, az Úrban váratlanul történt csendes elhunytát. Temetése Rimabrézón (hétfőn), f. hó 9-én d. u. 2 órakor lesz. — A megboldogult egy­házközségünknek 32 évet meghaladó időn át lanka­datlan munkásságu, s lángoló hítbuzgalmu ujjáalko­tója, híveinek gondos lelkiatyja, a családoknak segitő ! és tanácsadó papja volt. — Tudománya, tehetsége, ! apostoli buzgósága, izzó hazaszeretete, lekötelező szivjósága, lelkének költői ihlete, k istálytiszta jelleme átsugárzott szélesebb körbe is, felemelte őt magasabb ; űrállomásokra is, melyeken szintúgy az Ur hü sáfá­rának bizonyult. A siker, mely életútja nyomát jelzi, I a közszeretet és közbecsülés, mely halóporában is ! kiséri, hervadatlan érdemkoszoruval veszi körül em­| lékét, melyet meg nem szününk áldani. Rimabrézó, 1908. november 7. Az egyházközség presbyteriuma. Lelkésziktatás. Ratzenberger Ferencz szepes­bélai lelkészt f. hó 8-ikán fogja Kübecher Albert fő­esperes uj állásába beiktatni. Meghivó. A Budapesti Protestáns Egyetemi és Főiskolai Ifjúság Bethlen Gábor köre 1908. évi no­vember hó 14-én, szombaton este 6 órakor, a ref. főgimnázium dísztermében (IX., Lónyai-utcza 4c. II. emelet) Bethlen Gábor halála évfordulója alkalmából

Next

/
Oldalképek
Tartalom