Evangélikus Őrálló, 1905 (1. évfolyam)

1905-09-08 / 37. szám

370 1905 geliom szellemének. Az ünnepelt, a szerénységéről, de munkásságáról is egész egyetemes egyházunkban .jol ismert lelkészünk, Raab Károly, ki szept. 2-án ülte meg 25 éves fordulóját egyházunkba való beköszöntésének. S ez alkalomkor az egyházi tanács rendkívüli közgyű­lésén először a felügyelő Hurtay Lajos meleg szavakkal üdvözölte, majd Greisiger Róbert egyh. tanácsos méltatta lelkészünk érdemeit, melyeket az egyház és a közügyek terén szerzett. Az ünnepelt meghatottan megköszönte ezt a figyelmet. Nem barátja, hogy kitüntetésekben részesüljön, de eme megtiszteltetésében látja bizonyíté­kát hívei szeretetének s ragaszkodásának. S ez jól esik, ebben van jutalma! Miként teljesítette hivatását, a felett csak mindnyájunk közös birája mond majd igaz ítéletet! A mi a multat illeti, az Úr kegyelméből végezte azt, a mit végzett; ő plántált, öntözött, de az áldás az Istené volt. Aggkora hajnalán (65 éves) is még mindig érez magában munkaképességet s munkaszeretetet. A mi a jövőt illeti, az a kérése, hogy az aggkorral járó esetleges gyenge­ségeivel szemben legyenek elnézők, s kéri az egyház vezetőit, hogy tovább is támogassák Isten országa épí­tésénél ; hogy vigyék üdvözletét otthon maradt kedve­seiknek. Azután Schubert Ede egyh. tanácsos indítvá­nyára a közgyűlés egyhangúlag elhatározta, hogy a tanácstermet az ünnepelt nagy arcképével fogja feldí­szíteni s így megörökíteni a mai ünnepélyt. Másnap a városi tanács s a város előkelősége tisztelgett szeretett lelkészünknél. A mindenható kegyelme legyen véle s egyházunkkal 1 (b.) Kőszegen a szept. 3-án tartott lelkészválasztó köz­gyűlésen a hívek egyhangú bizalommal Stráner Vilmos pinkafői lelkészt, a vasi egyházm. jegyzőjét választották meg a Pozsonyba távozó Pröhle Henrik helyébe vezető lelkésznek. A hívek a legszebb reményekkel vannak az új lelkész iránt s őszinte szívvel adnak hálát Istennek, hogy a lelkészi állást ily egyértelműleg, békésen töl­tötték be, a megválasztott lelkész is nyugodtan nézhet a jövőbe: híveinek bizalma és szeretete várja új helyén. — Kőszegnek egyik legfeledhetetlenebb lelkésze, Schneller Lajos, Schneller István kolozsvári egyet, tanár nagyatyja, szintén Pinakafőről került 1810-ben Kőszegre, a hol 1841-ig működött. Thököly hamvai. A késmárki ág. hitv. ev. egyház­község tegnap tartotta Késmárkon közgyűlését. Tárgy­sorozat előtt Dianiska Frigyes ev. lelkész, Kéler Pál, a pár héttel ezelőtt elhunyt felügyelőről emlékezett meg kegyeletes szavakkal és emlékét jegyzőkönyvileg egy, a polgári leányiskola részére teendő Kéler Pál-alapitvánnyal örökítik meg. Az elnöklő lelkész azután jelentést tett a Thököly hamvak ügyében. Elmondta, hogy a Tisza­kormány annakidején határozottan Késmárk városának igérte, mint illetékesnek, a szabadsághős hamvait, de később a Fejérváry-kormány Eperjes városának szánta azon a réven, hogy Thököly ott járt iskolába. A mult hetekben Thaly Kálmán dr. Török Aurél társaságában Késmárkra is ellátogatott és ott szemlét tartva, kijelen­tette, hogy Thököly hamvainak méltóbb helyet nem is találhatnak, mint a késmárki új ev. templom. A tervet a templom kápolnájába már meg is csinálták, a mai egyházi közgyűlés pedig a maga részéről 12 tagú bizott­ságot választott, mely a város részéről kiküldendő ugyan­annyi taggal együtt, mint Thököly-bizottság végzi ez ügyben a dolgokat. Az ülés jegyzőkönyvi kivonatban köszönetet mond Thaly Kálmánnak, dr. Török Aurélnak, Burgyán Aladár orsz. képviselőnek, kik már eddig is fáradoztak a Thököly hamvaknak Késmárkon való elhe­lyezésén. Választási hírek. A pozsonyvárosi egyházmegye néhai Fürst János helyére egyhangúlag Ébner Gusztáv pozsonyi lelkészt választotta alesperessé. — A bácsi ág. hitv. ev. esperesség kisbéri decanatusába Wack Péter tisza­istvánfalvi lelkészt választották meg körlelkésznek. — A pápai hitoktató segédlelkészi állásra a püspök Takács Elek pápai segédlelkészt nevezte ki. — Vadosfára Szalay Mihályt hivták meg segéd lel késznek. — Zalaegerszegre Király Mátyás eöri szigeti lelkészt választották meg. Utód­jául Seregély Béla rasztováci lelkészt és Pócza Ferenc pápai segédlelkészt emlegetik. IRODALOM. Az „Allatok Világa" Brehm Alfréd korszakos nagy müve IX-ik kötetének egy újabb füzete jelent meg Lósy Géza szer­kesztésében. A füzet folytatja a darazsak ismertetését és egyúttal be is fejezi. A hártyásszárnyúak az olvasóra bizo­nyára jó benyomást fognak tenni, söt, a mint a befejező sorok megjegyzik, becsülésünket, hálánkat is kiérdemlik, mivel nagy százalékuk akárcsak a méh, a fáradhatatlan szorgalomnak és a szigorú rendszeretetnek példányképe. Ezután a harmadik részre, a lepkékre tér át a füzet, a melyek velük ellentétben a legnagyobb könnyelműséget és élhetetlenséget tanúsítják. A rendkívül tanulságos általános bevezetés után, a melyből megismerjük a lepkefajta szervezetét, életmódját, a fecske­farkú pillangókkal, a császárpillével (Pepilis Mechavel) kezdődik meg a sorozat, a mely különféleségével valósággal elkápráz­tató. A leírás oly élénk, színes, hogy olvasás közben úgy képzeljük, mintha a napfényen élve, kergetőzve repülnének el szemünk előtt sorra a száz meg százféle pillangók. Miköz­ben szervezetük, életmódjuk felöl okos magyarázatokat hallunk. A füzet rendkívül körültekintően tárgyalja a selyemhernyókat s azok tenyésztését is. A füzethez, a melynek kiadóhivatala V., Váci-körút 78. (Légrády Testvérek), egy pompásan sikerült színnyomatú kép járul, „Egyesült erők" munkája címmel. Pályázat. A rimaszombati áll. seg egyesült prot. főgymnasium­ban megüresedett, miniszteri kinevezés alá eső német-latin nyelvi rendes tanári állásra. A rendes tanár javadalmazása évi 2400 kor. törzs­fizetés, mely 2800 és 3200 koronára emelkedhetik, 500 kor. lakásbér és a szabályszerű korpótlék. Nem okleveles pályázó helyettes tanári minőségben évi 1600 kor. fizetéssel alkalmaztatik. Csakis ág. hitv. evang. pályázók kérvénye vehető figyelembe. A pályázók vallásukat, életkorukat, végzett tanul­mányaikat, katonai kötelezettségeiket és esetleges eddigi szolgálatukat igazoló okmányokkal felszerelt és a nagy­méltóságú vallás- és közoktatásügyi miniszter úrhoz cím­zett kérvényüket szept. hó 12-éig nyújtsák be a főgym­nasium igazgatóságához. Rimaszombat, 1905. aug 25. 2—2 A fögymn. igazgatósága. nORNYÁNSZKY V. CS. ÉS KIK. DDVAR1 KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN.

Next

/
Oldalképek
Tartalom