Egyetemes Közgyűlési Jegyzőkönyv – 1932. november 18

I kir .m i ! . . " •"U ÏÔSfï A magyarországi ágostai hftv. evang. ker. egyetemes egyház 1932. évi november hó 18. napján, Budapesten megtartott RENDES EGYETEMES KÖZGYŰLÉSÉNEK ff JEGYZÖKÖNYVE A közgyűlés D. Báró Radvánszky Albert, egyet, egyházi és iskolai felügyelő és D. Geduly Henrik, a tiszai egyházkerület püspöke, mint hivatalára nézve legidősebb püspök, elnöksége .alatt tartatott meg. Az ülésen jelen voltak: A) Hivataluknál fogva, mint az egyházegyetem tisztviselői : Dr. Mágócsy-Dietz Sándor, az egyetemes tanügyi bizottság" elnöke, Dr. Báró Feilitzsch Berthold, az egyetemes gyám­intézet világi elnöke, Dr. Szelényi Aladár, egyet, világi főjegyző, Dr. Lehotzky Antal, tb. egyet, világi főjegyző, Vitéz Dr. Pétery Aladár, egyet, világi aljegyző Dr. Rásó Lajos, egyetemes ügyész, Szelényi Gyula, egyet, pénztáros, Dr. Scholtz Oszkár, egyet, levéltáros. D. Dr. Pröhle Károly, a theol. fakultás dékánja,, Ziermann Lajos, az egyet, gyámintézet egyházi elnöke, Zongor Béla, egyet, egyházi főjegyző, Tóth József, egyet, egyházi aljegyző, Kardos Gyula, egyet, egyházi aljegyző. Az egyetemes törvényszék bírái: Dr. Mészáros Gyula, Dr. Krayzell Miklós, Dr. Ziermann Lajos, Balogh István, Kovács Andor,. Szelényi Aladár, Dr. Tomcsányi V. Pál, Dr. Duszik Lajos, Sárkány Béla, Dr. Dómján Elek. Dukavits Vilmos, Laszkáry Gyula. Dr.- Hittrich Ödön. B) Hivataluknál fogva, mint Dr. Zelenka Lajos, a tiszai egyházkerület fel­ügyelője, Dr. Mesterházy Ernő, a dunántúli egyházkerület felügyelője, Dr. Pesthy Pál, a bányai egyházkerület fel­ügyelője, Dr. Sztranyavszky Sándor, a dunáninneni egy­házkerület felügyelője. Dr. Bruckner Győ; egyházkerületi képviselők : D. Geduly Henrik, a tiszai egyházkerület püs­pöke, D. Kapi Béla, a dunántúli egyházkerület püs­pöke, D. D. Raffay Sándor, a bányai egyházkerület püspöke, Kiss István, a dunáninneni egyházkerület püs­pöke, í), jogakad. dékán.

Next

/
Oldalképek
Tartalom