Egyetemes Közgyűlési Jegyzőkönyv – 1928. november 16

A fiWANTÛLI £V. EGYHtóKfcRfiLET BZÄMVfVÖi : ; AT ' iLV •-riitiT»'iii^j^y • Jió.&.n. updr; i i| hitv. evang. keresztyén egyház 1928. évi novemblr hó 16. napján megtartott RENDES EGYETEMES KÖZGYULESENEK JEGYZÖKÖNYVE. A gyűlés báró Radvánszky Albert, egyet, egyházi és iskolai felügyelő és Geduly Henrik, mint hivatalára nézve legidősebb püspök, elnöksége alatt tartatott meg. Az ülésen jelen voltak A) Hivataluknál fogva, mint az egyházegyetem tistviselői: báró Radvánszky Albert, egyet, egyházi és iskolai felügyelő; dr. Szelényi Aladár, világi egyet, főjegyző; dr. Lehotzky Antal, tb. világi egyet, fő­jegyző; dr. Petrik Aladár, világi egyet, aljegyző; dr. Mágócsy-Dietz Sándor, az egyet, tan­ügyi bizottság elnöke; báró Feilitzsch Berthold, az egyet, gyám­int. vil. elnöke; dr. Rásó Lajos, egyet, ügyész; dr. Bruckner Győző, jogakadémiai dékán; Bendl Henrik, egyet pénztáros; Szelényi Gyula, egyet, ellenőr; Geduly Henrik, mint hivatalára nézve leg­idősebb püspök, úgyis mint a tiszai egy­házkerület püspöke; Bancsó Antal, egyházi egyet, főjegyző, majd, mint újonnan megválasztott egy­házi egyet, főjegyző, Zongor Béla; Tóth József, egyh. egyet, aljegyző; Kardos Gyula, egyházi egyet, aljegyző; Ziermann Lajos, az egyet, gyámint. egy­házi elnöke; dr. Kiss Jenő, a theol. fakult, dékán iá; Kuthy Dezső, egyet, nyugdíjint. ügyvivő; Az egyetemes törvényszék bírái: dr. Zelenka Lajos, dr. Szelényi Aladár. Horváth Sándor (paksi), Varga Gyula, Ba­log István, Kruttschnitt Antal, Duszik Lajos, Sárkány Béla, dr. Dómján Elek, Csővári Géza; Rátz László, dr. Hittrich Ödön, Bancsó Antal, dr. Mikler Károly. B) Hivataluknál fogva, mint egyházkerületi képviselők: lándori dr. Kéler Zoltán, a dunáninneni ker. felügyelője; dr. Zelenka Lajos, a tiszai ker. felügyelője; dr. Mesterházy Ernő, a dunántúli kerület felügyelője; Kapi Béla, a dunántúli kerület püspöke; D. Raffay Sándor, a bányai ker. püspöke; Kiss István, a dunáninneni ker. püspöke. C) Egyházkerületi kiküldöttek: I. A bányai egyházkerületből a) Megbízólevéllel : dr. Haberern J. Pál, dr. báró Kaas Albert, dr. Sztranyavszky Sándor; Broschkó G.. Adolf, Bódi Pál, Barlos Pál, Kovács Andor, Saguly János, D. Szebe­rényi L. Zsigmond; Raskó Kálmán, Reil Lajos, igazgatók. í

Next

/
Oldalképek
Tartalom