Egyetemes Közgyűlési Jegyzőkönyv – 1927. október 27

, . wA'.—- "na* g v : -V. r j '/ AJívrVöl HIVATALA I , . ..,„ _„ , , _.i 4-'. r... . *" " n M»f>-'-* ' J «P ^hkiaesesa^oJmM' - i - t: IMèI ufúuiy^ • A A magyarországi ágostai hi^v. evang. keresztyén egyház 1927. évi október hó 27. napján megtartott RENDES EGYETEMES KÖZGYŰLÉSÉNEK JEGYZÖKÖNYVE. A gyűlés báró Radvánszky Albert egyet, egyházi és iskolai felügyelő és Geduly Henrik, mint hivatalára nézve legidősebb püspök, elnöksége alatt tartatott meg. Az ülésen jelen voltak : A) Hivataluknál fogva, mint az egyházegyetem tisztviselői: báró Radvánszky Albert, egyet, egyházi és iskolai felügyelő ; dr. Szelényi Aladár, világi egyet, főjegyző; dr. Lehotzky Antal, tb. világi egyet, főjegyző; dr. Petrik Aladár, világi egyet, aljegyző ; dr. Mágócsy-Dietz Sándor, az egyet, tanügyi bizottság elnöke; báró Feilitzsch Berthold, az egyet, gyámint. vil. elnöke; dr. Rásó Lajos, egyet, tigyész ; dr. Bruckner Győző, jogakadémiai dékán ; Bendl Henrik, egyet, pénztáros ; Szelényi Gyula, egyet, ellenőr; Geduly Henrik, mint hivatalára nézve leg­idősebb püspök, úgyis mint a tiszai egyház­kerület püspöke ; Bancsó Antal, egyházi egyet, főjegyző ; Tóth József, egyh. egyet, aljegyző; Kardos Gyula, egyházi egyet, aljegyző ; Ziermann Lajos, az egyet, gyámint. egyházi elnöke ; D. dr. Pröhle Károly, a theol. fakult, dékánja; Kuthy Dezső, egyet, nyugdíjint. ügyvivő ; Az egyetemes törvényszék bírái: Horváth Sándor (paksi), Varga Gyula, Ba­log István, Kruttschnitt Antal, Duszik Lajos, Sárkány Béla, Dómján Elek, Cső­vári Géza; Rátz László, dr. Hittrich Ödön, Bancsó Antal, dr. Milder Károly. dr. Zelenka Lajos, dr. Szelényi Aladár, dr. Polner Ödön, dr. Zergényi Jenő, Lichten­stein László ; B) Hivataluknál fogva, mint egyházkerületi képviselők: dr. Zsigmondy Jenő, a bányai ker. felügyelője ; dr. Zelenka Lajos, a tiszai ker. felügyelője ; dr. Mesterházy Ernő, a dunántúli kerület felügyelője ; Kapi Béla, a dunántúli kerület püspöke ; D. Raffay Sándor, a bányai kerület püspöke ; Kiss- István, a dunáninneni ker. püspöke. C) Egyházkerületi kiküldöttek: I. A bányai egyházkerületből: a) Megbízólevéllel : dr. Haberern J. Pál, dr. báró Kaas Albert, Bartos Pál, Blatniczky Pál, Bódy Pál, Landgraf János, dr. Pesthy Pál, Purgly Broschkó G. Adolf, Kovács Andor, Krutt­Emil, Sándy Gyula, Tolnay Kornél ; schnitt Antal, Saguly János, D. Szeberényi L. Zsigmond ; - ' dr. Oravecz Ödön igazgató.

Next

/
Oldalképek
Tartalom