Egyetemes Közgyűlési Jegyzőkönyv – 1926. november 11

f A DUNÁNTÚLI ÍV. CcVH^ -r; 0 ; r T MMOl HÍVA ! ALA J MNMMNMniMa ha i nm -arammrn szám Lfk. IS22.éi4 t i jhJjfaf a?) msliék A magyarországi ágostai hiív. evang. keresztyén egyház 1926. évi november hó 11. napján megtartott RENDES EGYETEMES KÖZGYŰLÉSÉNEK JEGYZÖKÖNYVE. A gyűlés báró Radvánszky Albert egyet, egyháli és iskolai felügyelő és Geduly Henrik, mint hivatalára nézve legidősebb püspök, elnöksége alatt tartatott meg. Az ülésen jelen voltak : A) Hivataluknál fogva, mint az egyházegyetem tisztviselői: báró Radvánszky Albert, egyet, egyházi és iskolai felügyelő ; dr. Szelényi Aladár, világi egyet, főjegyző; dr. Lehotzky Antal, tb. világi egyet, főjegyző; dr. Petrik Aladár, világi egyet, aljegyző ; dr. Mágócsy-Dietz Sándor, az egyet, tanügyi bizottság elnöke; báró Feilitzsch Berthold, az egyet, gyámint. vil. elnöke ; , . dr. Rásó Lajos, egyet, ügyész, dr. Bruckner Győző, jogakadémiai dékán ; Bendl Henrik, egyet, pénztáros; Szelényi Gyula, egyet, ellenőr; Geduly Henrik, mint hivatalára nézve leg­idősebb püspök, úgyis mint a tiszai egyház­kerület püspöke ; Bancsó Antal, egyházi egyet, főjegyző; Tóth József, egyh. egyet, aljegyző; Kardos Gyula, egyházi egyet, aljegyző ; Ziermann Lajos, az egyet, gyámint. egyházi elnöke ; D. dr. Pröhle Károly, a theol. fakult, dékánja ; Kuthy Dezső, egyet, nyugdíjint. ügyvivő ; Az egyetemes törvényszék bírái: lándori dr. Kéler Zoltán, dr. Zelenka Lajos, dr. Szelényi Aladár, dr. Polner Ödön ; Horváth Sándor (paksi), Varga Gyula, Ba­log István, Kruttschnitt Antal, Duszik Lajos, Sárkány Béla, Dómján Elek, Cső­vári Géza; Rátz László, dr. Hittrich Ödön, Bancsó Antal, dr. Mikler Károly. B) Hivataluknál fogva, mint egyházkerületi képviselők : dr. Zsigmondy Jenő, a bányai ker. felügyelője ; lándori dr. Kéler Zoltán, a dunáninneni ker. felügyelője ; dr. Zelenka Lajos, a tiszai ker. felügyelője ; dr. Mesterházy Ernő, a dunántúli kerület felügyelője; Kapi Béla, a dunántúli kerület püspöke ; D. Raffay Sándor, a bányai kerület püspöke ; Kiss István, a dunáninneni ker. püspöke. C) Egyházkerületi kiküldöttek : I. A bányai egyházkerületből: a) Megbízólevéllel : dr. Haberern J. Pál, dr. báró Kaas Albert, Landgraf János, Reil Lajos, Tolnay Kornél ; Bartos Pál, Blatniczky Pál, Bódy Pál, Broschkó G. Adolf, Kovács Andor, Krutt­schnitt Antal, Saguly János, D. Szeberényi L. Zsigmond ; Sasskó Samu.

Next

/
Oldalképek
Tartalom