Egyetemes Közgyűlési Jegyzőkönyv – 1923. október 25

A DUMNTÖ! i EV. EGYHÁZKERÜLET 82ÄMVFVÖI HiV.'TâLA — se»«-« rîieSlék­ko C 2Y ovi „hó £ n. I L A magyarországi ágostai fhitv. evang. keresztyén egyház 1923. évi október hó 25. napján megtartott RENDES EGYETEMES KÖZGYŰLÉSÉNEK JEGYZÖKÖNYVE. A gyűlés báró Radvánszky Albert egyet, egyházi és iskolai felügyelő és Geduly Henrik, mint hivatalára nézve legidősebb püspök, elnöksége alatt tartatott meg. Az ülésen jelen voltak : A) Hivataluknál fogva, mint az egyházegyetem tisztviselői: báró Radvánszky Albert, egyet, egyházi és iskolai felügyelő; dr. Mágócsy-Dietz Sándor, a tanügyi bizott­ság elnöke ; dr. Szelényi Aladár, világi egyet, főjegyző; dr. Lehotzky Antal, tb. világi egyet, főjegyző; dr. Mikler Károly, világi egyet, aljegyző, egyet. törv. bíró ; Sztehlo Kornél, egyet, ügyész ; Bendl Henrik, egyet, pénztáros; Góbi Imre, egyet, levéltáros; Geduly Henrik, mint hivatalára nézve leg­idősebb püspök, úgyis, mint a tiszai kerület püspöke ; Bancsó Antal, egyházi egyet, főjegyző ; Belicza András, egyházi egyet, aljegyző; Tóth József (Fancsal), egyh. egyet, aljegyző; Ziermann Lajos, egyet, gyámintézeti egyházi elnök ; Draskóczy Lajos, theol. akadémiai igazgató. Az egyetemes törvényszék bírái: dr. Fischer Gyula, dr. Zergényi Jenő, dr. Pol­ner Ödön, Rátz László; Horváth Sándor (paksi), Sárkány Béla, Varga Gyula, Balogh István, Kruttschnitt Antal, Dr. Kovács Sándor, Dómján Elek, Csővári Géza. B) Hivataluknál fogva, mint egyházkerületi képviselők: dr. Zsigmondy Jenő, a bányai ker. felügyelője ; lándori dr. Kéler Zoltán, a dunáninneni ker. felügyelője ; dr. Zelenka Lajos, a tiszai ker. felügyelője ; Mesterházy Ernő, a dunántúli ker. felügyelője ; Kapi Béla, a dunántúli kerület püspöke ; D. Raffay Sándor, a bányai Kiss István, a dunáninnei C) Egyházkerületi kiküldöttek: I. A bányai egyházkerületből: a) Megbízólevéllel : Földváry Elemér, dr. Haberern J. Pál, báró Kaas Albert dr., Landgráf János, báró Prónay György; dr. Hittrich Ödön, dr. Osvát Bartos Pál, Blatniczky Pál, Broschkó G. Adolf, Chugyik Pál, Saguly János, D. Sze­berényi L. Zsigmond, Törteli Lajos; i Gedeon, főgimn. igazgatók.

Next

/
Oldalképek
Tartalom