Egyetemes Közgyűlési Jegyzőkönyv – 1920. december 9

rk,1921, íHAcy - ^- n sz. db<mell.*" A magyarországi ágostai hitv. evang. keresztyén egyház 1920. évi december hó 9-ik napján megtartott 1919. és 1920. évi rendes egvetemes közgyűlésének JEGYZŐKC IYVE. A gyűlés dr. Zsigmondy Jenő, mint hivatalára né. legidősb kerületi felü^elő és Geduly Henrik, mint a hivatalára nézve legidősb püspöki, elnöke«— " t meg. Az ülésen jelen voltak: A) Hivataluknál fogva, mint az egyházegyetem tisztviselői: br. Prónay Dezső, tb. egyetemes egyházi és iskolai felügyelő; dr. Zsigmondy Jenő, mint hivatalára nézve legidősb kerületi felügyelő ; dr. Mágócsy-Dietz Sándor, a tanügyi bizott­ság elnöke; dr. Szelényi Aladár, világi egyet, főjegyző ; dr. Lehotzky Antal, világi egyet, aljegyző; dr. Mikler Károly, aljegyző, úgy is, mint jog­akadémiai dékán és egyet. törv. bíró; Sztehló Kornél, egyetemes ügyész; Bendl Henrik, egyetemes pénztáros; Geduly Henrik, mint hivatalára nézve leg­idősb püspök; Bancsó Antal, egyházi egyet, aljegyző; dr. Scholtz Ödön, egyetemes gyámintézeti egyházi elnök h.; Draskóczy Lajos, theológiai akadémiai igaz­gató. Az egyetemes törvényszék bírái: dr. Meskó László, lándori dr. Kéler Zoltán, dr. Zergényi Jenő, Csipkay Károly, dr. Zelenka Lajos; Horváth Sándor (paksi), Sárkány Béla, Varga Gyula, Liptay Lajos, Balog István, Kruttschnitt Antal, dr. Kovács Sándor. B) Hivataluknál fogva, mint egyházkerületi képviselők: dr. Berzsenyi Jenő, a dunántúli ker. felügyelője; Lándori dr. Kéler Zoltán, a dunáninneni kerület felügyelője; Meskó László, mint a tiszai kerület, hivatalára nézve legidősb egyházm. felügyelője; Kapi Béla, a dunántúli kerület püspöke ; dr. Raffay Sándor, a bányai kerület püs­pöke; Kiss István, mint a dunáninneni kerület, hivatalára nézve legidősb főesperese. C) Egyházkerületi kiküldöttek: I. A bányai egyházkerületből: a) Megbízó-levéllel: br. Radvánszky Albert, dr. Szeiler Vilmos, Földváry Elemér, br. Kaas Albert, dr. Bikády Antal ; Geduly Lajos, Bartos Pál, Kaczián János, dr. Szeberényi Lajos Zsigmond, Blatt­niczky Pál. dr. Reil Lajos békéscsabai és Saskó Samu szarvasi főgimnáziumi igazgatók.

Next

/
Oldalképek
Tartalom