Egyetemes Közgyűlési Jegyzőkönyv – 1915. november 10

A magyarországi ágostai hitv. evang. keresztyén egyház 1915. évi november hó 10—13. napjain Budapesten megtartott 1914. és 1915. évi rendes egyetemes közgyűlé // •• JEGYZÖKÖNYVE. E gyűlés báró Prónay Dezső egyetemes egyházi és iskolai felügyelőnek és dr. Baltik Frigyes, mint a hivatalára nézve legidősb püspöknek, elnöksége alatt tartatott meg. Jelen voltak: A) Hivataluknál fogva, mint az egyházegyetem tisztviselői: br. Prónay Dezső, egyetemes egyházi és iskolai felügyelő; dr. Wagner Géza, a tanügyi bizottság elnöke; dr. Baltik Frigyes, mint hivatalára nézve legidősb püspök; Az egyetemes törvényszék bírái: dr. Láng Lajos báró (úgy is, mint gyám­intézeti elnök), Hevessy Bertalan, dr. Meskó László, Bancsó Antal (úgy is, mint egyházi egyet, aljegyző), Csipkay Károly, Góbi Imre (úgy is, mint egyet, levéltárnok),' Fischer Miklós és dr. Kéler Zoltán, dr. Szelényi Aladár, világi egyet, főjegyző ; dr. Győry István, „ „ tb. „ dr. Lehotzky Antal, „ „ aljegyző ; Sztehló Kornél, egyetemes ügyész; Bendl Henrik, ,, pénztáros ; Liedemann Rezső, „ ellenőr; Kund Samu, Terray Gyula, Raab Károly, Sárkány Béla, Korbély Géza, dr. Masznyik Endre (úgy is, mint theologiai akadémiai igazgató) Gyürky Pál, tb. főjegyző (úgy is, mint az egyet, nyugdíjintézet ügyvivője); Händel Vilmos, egyházi egyet, főjegyző ; Révész János, „ „ aljegyző ; Bognár Endre, egyet, gyámintézeti elnök. B) Hivataluknál fogva, mint egyházkerületi képviselők: Szentiványi Árpád, a tiszai ker. felügyelője; dr. Zsigmondy Jenő a bányai ker. „ dr. Berzsenyi Jenő a dunántúli ker. „ Beniczky Árpád, a dunáninneni ker. „ Mayer Endre, theológiai dékán; dr. Mikler Károly, jogakadémiai dékán. Gyurátz Ferencz, a dunántúli ker. püspöke ; Scholtz Gusztáv, a bányai kerület püspöke ; Geduly Henrik, a tiszai kerület püspöke; C) Egyházkerületi kiküldöttek: I. A bányai egyházkerületből: a) Megbízó-levéllel : Osztroluczky Miklós, Földváry Elemér, Ha­viár Dániel, dr. Lelbach László, br. Rad­vánszky Antal, br. Radvánszky Albert, br. Solymossy Lajos, dr. Gerhauser József ; Wagner G. Adolf, Csepregi György, Doleschall Lajos, Bakay Péter, Hodzsa János, Ka­czián János, Petrovics Soma, Keviczky László ; Mocskonyi József és dr. Osváth Gedeon igazgatók.

Next

/
Oldalképek
Tartalom