Egyetemes Közgyűlési Jegyzőkönyv – 1910. november 9

A magyarországi ágostai hitv. evangelikus egyház 1910. évi november hó 9., 10., 11. és 12-ik napjain Budapesten megtartott egyetemes közgyűlésének // •• JEGYZÖKÖNYVE. E gyűlés báró Prónay Dezső egyetemes egyházi és iskolai felügyelőnek és a hivatalára nézve legidősbb püspöknek, dr. Baltik Frigyes elnöksége alatt tartatott meg. Jelen voltak: A) Hivataluknál fogva, mint az egyházegyetem tisztviselői: dr. Baltik Frigyes, mint hivatalára nézve legidősbb püspök ; br. Prónay Dezső, egyetemes egyházi és iskolai felügyelő; dr. Wagner Géza, a tanügyi bizottság elnöke és dr. Mágócsy-Dietz Sándor, a tanügyi bizott­ság alelnöke; dr. Masznyik Endre, theologiai akadémiai igazgató és egyetemes törvényszéki biró. Az egyetemes törvényszék birái: Rohonyi Gyula, Hevessy Bertalan, Barcza Géza, dr. Meskó László, Bélák István, Bancsó Antal (úgy is, mint egyházi egyet, aljegyző), Csipkay Károly, Góbi Imre (úgy is, mint egyet, levéltárnok), dr. Zsigmondy Jenő, világi egyet, főjegyző ; Fischer Miklós, Kund Samu, Terray Gyula, Stettner Gyula, Veres József, Raab Károly, Tomka Gusztáv, Székely Gyula. dr. Győry István, dr. Lehotzky Antal, Gyürky Pál, t. főjegyző (úgy is, mint az aljegyző ; egyet, nyugdíjintézet ügyvivője) ; Händel Vilmos, egyházi egyet, főjegyző ; Korbély Géza, „ ,, alieervző : Sztehló Kornél, egyetemes ügyész ; i Bendl Henrik, „ pénztáros ; Liedemann Rezső, „ ellenőr. B- Hivataluknál fogva, mint egyházkerületi képviselők: Gyurátz Ferencz, a dunántúli Ker. püspöke ; Scholtz Gusztáv, a bányai kerület püspöke ; ógiai dékán ; Szentiványi Árpád, a tiszai ker. felügyelője ; Véssey Sándor, a dunántúli „ „ Mayer Endre, theo dr. Mikler Károly, jogakadémiai dékán. C) Egyházkerületi kiküldöttek: I. A dunántúli egyházkerületből: a) Megbízó-levéllel : Berzsenyi Dezső, dr. Berzsenyi Jenő (söm- Horváth Sándor, Magyary Miklós, Stettner jéni), Szeniczey Géza, dr. László Kálmán, Gyula, Horváth Sámuel, Bognár Endre, Hrabovszky István, Sass István; Varga Gyula, Madár Mátyás, Brunner János, Gecsányi Gusztáv tanár.

Next

/
Oldalképek
Tartalom