Egyetemes Közgyűlési Jegyzőkönyv – 1908. október 7

A magyarországi ágostai hitv. evangelikus egyház 1908. évi október hó 7., 8., 9. és 10-ik napjain Budapesten megtartott egyetemes közgyűlésének JEGYZÖKÖNYVE. E gyűlés báró Prónay Dezső egyetemes egyházi és iskolai felügyelőnek és a hivatalára nézve legidősb püspöknek, dr. Baltik Frigyes elnöksége alatt tartatott meg. Jelen voltak: A) Hivataluknál fogva, mint az egyházegyetem tisztviselői: dr. Baltik Frigyes, mint hivatalára nézve legidősb püspök; br. Prónay Dezső, egyetemes egyházi és iskolai felügyelő ; dr. Láng Lajos, e. e. e. gyámintézeti elnök és egyetemes törvényszéki biró ; dr. Wagner Géza, a tanügyi bizottság elnöke és dr. Mágócsy-Dietz Sándor, a tanügyi bizott­ság alelnöke ; dr. Masznyik Endre, theologiai akadémiai igazgató és egyetemes törvényszéki biró. Az egyetemes törvényszék birái: Laszkáry Pál, Rohonyi Gyula, Bancsó Antal (úgy is, mint egyházi egyet, aljegyző), Csipkay Károly, dr. Fischer Sándor, Góbi Imre (úgy is, mint egyet, levéltárnok), Fischer Miklós, Bélák István, Terray Gyula, Stettner Gyula, Török József ; Händel Vilmos, egyházi egyet, főjegyző ; Gyürky Pál, „ „ aljegyző; dr. Zsigmondy Jenő, világi egyet, főjegyző ; dr. Győry István, „ „ aljegyző; dr. Lehotzky Antal, „ „ „ Sztehló Kornél, egyetemes ügyész ; Bendl Henrik, „ pénztáros ; Liedemann Rezső, „ ellenőr. B) Hivataluknál fogva, mint egyházkerületi képviselők : Laszkáry Gyula, a dunáninneni kerület fel­ügyelője ; Szentiványi Árpád, a tiszai ker. felügyelője; Zsilinszky Mihály, a bányai „ „ Szlávik Mátyás, theologiai dékán ; dr. Mikler Károly, jogakadémiai dékán. Zelenka Pál, a tiszai egyházkerület püspöke; Gyurátz Ferencz, a dunántúli ker. püspöke ; Scholtz Gusztáv, a bányai kerület püspöke; C) Egyházkerületi kiküldöttek : I. A dunántúli egyházkerületből: a) Megbízó-levéllel : dr. Ajkai Béla, Barcza Géza, dr. Berzsenyi Horváth Sándor paksi, Hofbauer Pál, Farkas Jenő (sömjéni), Szeniczey Géza, Hering Mihály, Németh Pál, Horváth Sámuel, Zsigmond, Hrabovszky István, Berzsenyi Bognár Endre, Varga Gyula, Madár Mátyás; Dezső, Csemez Elek; j Gecsányi Gusztáv és Németh Sámuel tanárok.

Next

/
Oldalképek
Tartalom