Egyetemes Közgyűlési Jegyzőkönyv – 1905. november 8

A magyarországi ágostai hitv. evang. egyház 1905. évi november hó 8., 9., 10. és 11-ik napjain Budapesten megtartott egyetemes közgyűlésének JEGYZŐKÖNYVE. E gyűlés báró Prónay Dezső egyetemes egyházi és iskolai felügyelőnek és a hiva­talára nézve legidősb püspöknek, dr. Bal tik Frigyesnek elnöksége alatt tartatott meg. Jelen voltak : A) Hivataluknál fogva, mint az egyházegyetem tisztviselői: br. Prónay Dezső, egyetemes egyházi és iskolai felügyelő ; dr. Baltik Frigyes, mint hiv; legidősb püspök; dr. Masznyik Endre, theologiai akadémiai igazgató és egyetemes törvényszéki biró. Az egyetemes törvényszék birái: Laszkáry Pál, Rohonyi Gyula, Hevesy Ber­talan, dr. Fischer Sándor, Góbi Imre, Fischer Miklós, Kubinyi Aladár, Bélák István ; dr. Zsigmondy Jenő, világi egyet, főjegyző ; dr. Győry István, „ „ aljegyző ; dr. Lehotzky Antal, „ „ „ Kund Samu, Terray Gyula, Stettner Gyula, Veres József, Török József : Poszvék Sándor, egyházi egyet, főjegyző ; Händel Vilmos, „ „ aljegyző ; Gyürky Pál, „ Sztehló Kornél, egyetemes ügyész ; Bendl Henrik, „ pénztáros ; Liedemann Rezső, „ ellenőr. B) Hivataluknál fogva, mint egyházkerületi képviselők : Zelenka Pál, a tiszai egyházkerület püspöke ; Gyurátz Ferencz, a dunántúli kerület püspöke ; Bachát Dániel, a bányai kerület püspöke ; Laszkáry Gyula, a dunáninneni kerület fel­ügyelője; Szentiványi Árpád, a tiszai ker. felügyelője ; Zsilinszky Mihály, a bányai „ „ Ihász Lajos, a dunántúli „ „ Szlávik Mátyás, theologiai dékán; dr. Mikler Károly, jogakadémiai dékán. C) Egyházkerületi kiküldöttek: I. A dunántúli egyházkerületből: a) Megbízó-levéllel: dr. Ajkai Béla, Barcza Géza, dr. Berzsenyi Jenő (somjáni), Purgly Sándor, Szeni­czey Géza, Hering Zsigmond, Hrabovszky István ; Gecsányi István és Budacker Károly, tanárok. Horváth Sámuel, Czuppon Sándor, Bognár Endre, Löw Fülöp, Varga Gyula, Brunner János, Horváth Sándor, Madár Mátyás;

Next

/
Oldalképek
Tartalom