Egyetemes Közgyűlési Jegyzőkönyv – 1903. november 11

A mag3^arországi ágostai hitv. ev. egyház 1903. évi november 11., 12., 13. és 14. Budapesten megtartott egyetemes közgyűlésének JEGYZŐKÖNYVE. E gyűlés báró Prónay Dezső egyetemes egyházi és iskolai felügyelőnek és a hivatalára nézve legidősb püspöknek, dr. Baltik Frigyesnek elnöksége alatt tartatott meg. Jelen voltak : A) Hivataluknál fogva, mint az egyházegyetem tisztviselői: br. Prónay Dezső, egyetemes egyházi és iskolai felügyelő ; dr. Baltik Frigyes, mint hivatalára nézve legidősb püspök; dr. Masznyik Endre, theologiai akadémiai igazgató és egyetemes törvényszéki biró. Az egyetemes törvényszék birái: Perlaky Elek, Kubinyi Aladár, Laszkáry Pál, Fördős Vilmos, Rohonyi Gyula, Hevesy Bertalan, Góbi Imre, Fischer Miklós ; dr. Zsigmondy Jenő, világi egyet, főjegyző ; dr. Győry István, ,, „ aljegyző; dr. Lehoczky Antal, Kund Samu, Terray Gyula, Stettner Gyula, Veres József, Csisko János, Bancsó Antal; Poszvék Sándor, egyházi egyet, főjegyző; Händel Vilmos, „ „ aljegyző; Glauf Pál, » 57 Sztehló Kornél, egyetemes ügyész ; Bendl Henrik, „ pénztáros. B) Hivataluknál fogva, mint egyházkerületi képviselők : Sárkány Sámuel, a bányai ker. püspöke; Gyurátz Ferencz, a dunántúli kerület püspöke ; Laszkáry Gyula, a dunáninneni kerület felügyelője ; Szen tivány i Árpád, a t isza i ker. felü gyei őj e ; Zsilinszky Mihály, a bányai „ „ Ihász Lajos, a dunántúli „ „ Szlávik Mátyás, theologiai dékán, dr. Miller Károly, jogakadémiai dékán. C) Egyházkerületi kiküldöttek: I. A dunántúli egyházkerületből: a) Megbízó-levéllel : dr. Berzsenyi Jenő, Bélák István, dr.Purgly Varga Gyula, Brunner János, Bognár Sándor, dr. Fischer Sándor, dr. Mester- Endre, Horváth Sándor (paksi), Lőw házy Gedeon, Barcza Géza; | Fülöp, Madár Mátyás, Németh Pál, Laucsek Jónás ; Gombócz Miklós és Budacker Károlv, tanárok.

Next

/
Oldalképek
Tartalom