Egyetemes Közgyűlési Jegyzőkönyv – 1901. november 13

A magyarországi ágostai hitv. ev. egyház Í90J. évi november Í3. f 14» és Í5. napjain Budapesten megtartott egyetemes közgyűlésének JEGYZÖKÖNYVE. S E gyűlés br. Prónay Dezső egyetemes egyházi és iskolai felügyelőnek és a hivata­lára nézve legidősb püspöknek, dr. Baltik Frigyesnek elnöksége alatt tartatott meg. Jelen voltak: A) Hivataluknál fogva, mint az egyházegyetem tisztviselői Báró Prónay Dezső, egyetemes egyházi és iskolai felügyelő. Dr. Győry Elek, az egyetemes tanügyi bizott­ság elnöke és tiszteletbeli főjegyző. Dr. Baltik Frigyes, mint hivatalára nézve legidősb püspök. Dr. Masznyik Endre, theologiai akadémiai igazgató és egyet, törvényszéki biró. Az egyetemes törvényszék birái: Dr. Láng Lajos Perlaky Elek Lányi Bertalan Kubinyi Aladár Laszkáry Pál Fördős Vilmos Rohonyi Gynla Hevesy Bertalan Góbi Imre Fischer Miklós Dr. Zsigmondy Jenő, világi egyetemes főjegyző. Győry István, „ „ aljegyző. Dr. Lehoczky Antal, „ „ Kund Samu Török József Terray Gyula Svehla János Stettner Gyula Veres József Csisko János Poszvék Sándor, egyházi egyetemes főjegyző. Händel Vilmos, „ „ aljegyző. Glauf Pál, Sztehlo Kornél, egyetemes ügyész. Dr. Röck Géza, „ főellenőr. Bendl Henrik, „ pénztáros. B) Hivataluknál fogva, mint egyházkerületi képviselők: Laszkáry Gyula, a dunáninneni kerület fel­ügyelője. Szentiványi Árpád, a tiszai kerület felügyelője. Zsilinszky Mihály, a bányai kerület felügyelője. Ihász Lajos, a dunántúli egyházkerület fel­ügyelője. Sárkány Sámuel, a bányai kerület püspöke. Zelenka Pál, a tiszai kerület püspöke. Gyurátz Ferencz, a dunántúli kerület püspöke. Szlávik Mátyás, theologiai dékán.

Next

/
Oldalképek
Tartalom