Egyetemes Közgyűlési Jegyzőkönyv – 1899. október 18

A magyarhoni ágost. hitv. evang. keresztjéén egyház 1899. évi október hó 18., 19. és 20. napján Budapesten tartott egyetemes közgyűlésének // •• JEGYZÖKÖNYVE. Ezen közgyűlés báró Prónay Dezső egyetemes egyházi és iskolai felügyelőnek és hivatalára nézve legidősb püspöknek, dr. Baltik Frigyesnek elnöksége alatt tartatott meg. Jelen voltak az egyetemes közgyűlés következő tagjai : A) Hivataluknál fogva, mint az egyházegyetem tisztviselői. Báró Prónay Dezső, egyetemes egyházi és iskolai felügyelő. Dr. Győry Elek, az egyetemes tanügyi bizott­ság elnöke és tiszteletbeli főjegyző. Masznyik Endre, theol. akadémiai igazgató. Láng Lajos Dr. Schreiner Károly Lányi Bertalan Laszkáry Pál Nádosy Kálmán Rohonyi Gyula Bancsó Antal Fischer Miklós az egyetemes tör­vényszék birái. Dr.Zsigmondy Jenő, egyetemes világi főjegyző. Győry István, Dr. Lehótzky Antal, Sztehlo Kornél, Bendl Henrik, Dr. Röck Géza, Góbi Imre, » aljegyző. » » ügyész, pénztárnok, ellenőr, levéltárnok. Dr. Baltik Frigyes, mint hivatalára nézve leg­idősb püspök. Kund Samu Török József Terray Gyula Stettner Gyula Korén Pál Csiskó János az egyetemes tör­vényszék birái. Poszvék Sándor, egyetemes egyházi főjegyző. Händel Vilmos, » » aljegyző. Glauf Pál, » » » B) Hivataluknál fogva, mint egyházkerületi képviselők : Laszkáry Gyula, a dunáninneni kerület fel­ügyelője. , Szentiványi Árpád, a tiszai kerület felügyelője. Zsilinszky Mihály, a bányai kerület felügyelője. Horváth Ödön, jogakadémiai dékán. Csengey Gusztáv, theol. dékán. Sárkány Sámuel, a bányai kerület püspöke. Zelenka Pál, a tiszai kerület püspöke. Gyurátz Ferencz, a dunántúli kerület püspöke.

Next

/
Oldalképek
Tartalom