Egyetemes Közgyűlési Jegyzőkönyv – 1898. október 19

A magyarhoni ágost. hitv. evang. keresztyén egyház 1898. évi október hó 19., 20. és 21. napján Budapesten tartott egyetemes közgyűlésének JEGYZŐKÖNYVE. Ezen közgyűlés báró Prónay Dezső egyetemes egyházi és iskolai felügyelőnek és hivatalára nézve legidősb püspöknek, Baltik Frigyesnek elnöksége alatt tartatott meg. Jelen voltak az egyetemes közgyűlés következő tagjai: A) Hivataluknál fogva, mint az egyházegyetem tisztviselői : Báró Prónay Dezső, egyetemes egyházi és iskolai felügyelő. Dr. Győry Elek, az egyetemes tanügyi bizott­ság elnöke és tiszteletbeli főjegyző. íMasznyik Endre, theol. akadémiai igazgató. [Láng Lajos [Dr. Schreiner Károlv J "Lányi Bertalan 'Laszkáry Pál 'Nádosy Kálmán IRohonyi Gyula [fiancsó Antal (Fischer Miklós } az egyetemes tör­vényszék birái. [Dr.Zsigmondy Jenő, egyetemes világi főjegyző. >Gvőry István, egyetemes aljegyző. [Dr. Lehótzky Antal, egyetemes aljegyző. 'Sztehlo Kornél, egyetemes ügyész. [Bendl Henrik, » pénztárnok. íDr. Röck Géza, » ellenőr. >Góbi Imre, » levéltárnok. Baltik Frigyes, mint hivatalára nézve leg­idősb püspök. Ritter Károly Kund Samu Török József Terray Gyula Stettner Gyula Korén Pál Csiskó János •V; az egyetemes tör­vényszék birái. Poszvék Sándor, egyetemes egyházi főjegyző. Händel Vilmos, » » aljegyző. Glauf Pál, » » » B) Hivataluknál fogva, mint egyházkerületi képviselők : a dunáninneni kerület fel­1 Laszkáry Gyula, ügyelője. , í Szentiványi Árpád, a tiszai kerület felügyelője. ^Zsilinszky Mihály, a bányai kerület felügyelője. Horváth Ödön, jogakadémiai dékán Sárkány Sámuel, a bányai kerület püspöke­Gyurátz Ferencz, a dunántúli » » Csengev Gusztáv, theol. dékán.

Next

/
Oldalképek
Tartalom