Egyetemes Közgyűlési Jegyzőkönyv – 1893. október 4

A magyarhoni ágost. hitv. evangelikus keresztyén egyház, 1893. evi október hó 4-ik, 5-ik és 6-ik napján Budapesten tartott egyetemes közgyűlésének JEGYZŐKÖNYVE. Az 1892-ik évi október hó 5-ik és 6-ik napjain tartott egyetemes közgyűlés jegyző­könyvének 4-ik pontja értelmében, a gyűlés első napján báró Prónay Dezső, mint a lemon­dása folytán bekövetkező új választásig, az egyetemes egyházi és iskolai felügyelő hivata­lának viselője és Karsay Sándor elnökölt. A gyűlés második napján kerülvén napirendre az egyetemes egyházi és iskolai felügyelőre elrendelt választás eredményének bejelentése s a megválasztottnak beiktatása, az ülés kezdetén Péchy Tamás, mint a jelenlevők közt hivatalára nézve legidősb kerületi fel­ügyelő, Karsay Sándor püspökkel együtt elnököltek; azután pedig a gyűlés br. Prónay Dezső, mint újonnan megválasztott egyetemes egyházi és iskolai felügyelőnek és Karsay Sándor püspöknek s a gyűlés harmadik napján, az egyetemes egyházi s iskolai felügyelőnek s a hivatalra nézve Karsay Sándor után legidősb püspöknek, Zelenka Pálnak, elnöksége alatt folytattatott és tartatott meg. Jelen voltak: ' az egyetemes közgyűlés következő tagjai : A) Hivataluknál fogva mint az egyházegyetem tisztviselői. Báró Prónay Dezső, egyetemes egyházi s iskolai felügyelő. Dr. Györy Elek, a tanügyi bizottság elnöke s egyetemes főjegyző. Zsilinszky Mihály, a tanügyi bizottság al­elnöke. Schneller István, az egyet, theol. akadémia igazgatója. Dr. Schreiner Károly Beniczky Kálmán Lányi Bertalan Bánó József Nádosy Kálmán Dr. Samarjay Károly Matuska Péter Szentiványi Árpád Poszvék Sándor, tanár Csecsetka Sámuel, „ Böhm Károly, „ Pákh Károly, „ Karsay Sándor, mint hivatalra nézve leg­idősb püspök. Kund Samu, lelkész Ritter Károly, „ Török József, „ Terra v Gyula, „ Stettner Gyula, „ Rodiczky Kálmán.leik. Svehla János, „ Glauf Pál, „ "PS M ~03 02 G 02 03 a 03 03 b£ 03 NJ U :© • 03 .Ü 03 _0 £ M 03 í>> bt 03 a '03 65 > c3 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom