Egyetemes Közgyűlési Jegyzőkönyv – 1889. október 16

9 tás alá eső tagjaira nézve, a megbizatás lejárván, azokra a tagokra vonatkozólag, kiket az egyetemes gyűlés választ, a választás hat évi időtartamra következőleg eszközöltetett. Megválasztattak a theol. akad. nagybizottságba: elnöknek báró Prónay Dezső egyetemes felügyelő; bizottsági tagoknak, a dunántúli kerületből: Radó Kál­mán, Poszvék Sándor és Gyurácz Ferencz: a dunáninneni kerületből: Major Pál Baltik Frigyes és Ritter Károly; a bányai kerületből: Fabiny Teofil, Hunfalvy Pál. és Dolleschall Sándor ; a tiszai kerületből : Péchy Tamás, Zelenka Pál és Hörk József. 27. (V.) A múlt évi jegyzőkönyv 20. pontjánál az egyetemes felügyelő jelentvén, hogy az 1882. évi jegyzőkönyv 29-ik pontja alatt kiküldött és 1887-ik évben kiegészített bizottság, mely az egyetemes alap létesítésére vonatkozólag részletes javaslat készítésével bizatott meg, még nincs abban a helyzetben, hogy tárgyalás alapjául szolgálható munkálatot terjeszszen elő. E jelentés tudomásúl vétetik. 28. (Sch.) Ugyanazon jegyzőkönyv 21. pontjánál olvastatott az egyetemes levéltárnok jelentése, melyben előterjeszti, hogy a lefolyt évben az egyházunk viszontagságos történetére nem kevés fényt vető, részben bekötött s a többi okmányoktól elkülönítve leltározott kéz­iratok átvizsgálásával foglalkozott, mely alkalommal számos közérdekű mult századbeli forrás­értékű adatokra, aveszti levelezések s külön tárgyú és tartalmú iratokra akadt, melyeknek rendezését legközelebb kezébe veendi. Nemkülönben jelenti, miszerint levéltárunk Bód Péter «História hungarorum ecclesiastica» czimű teljes müvének, tehát 4-ik könyvének is birtokában van, holott a leydeni egyetem csak 3 könyvet ismer s hogy Luthernek «Von der Freiheit eines Cbristenmenschen» czimű eredeti kéziratát a vallás- és közoktatási ministerium meg­bízottjának oly czélból adta ki, hogy az a Luther müvei kiadásával foglalkozó németországi bizottságnak szolgáltassék át. Jelenti továbbá, miszerint Zichy Mihály hazánkfiától, Lutherünket azon pillanatban ábrázoló kartonját, melyben wartburgi magányában a kisértő felé emeli téntatartóját, ajándékképen átvette, úgyszintén, hogy Warkoweil Károly, ruszti lelkész szíves­ségéből, az 1622. sempti konsistorium kationjainak hiteles másolatát kapta, mely azon eredeti Thurzó Szaniszló nagy pecsétjével ellátott példány után készült, mely a ruszti ev. egyház levéltárában őriztetik. A tavaly megújított határozathoz képest több szerző beküldte művét: Igy: Zsilinszky Mihály következő műveit: «Az 1681. évi soproni országgyűlés tör­ténetéhez.» 1883. «Horváth István». 1884. «Az 1637/8. pozsonyi országgyűlés történetéhez.» 1885. «Lónyay Zsigmond.» 1886. «Törös János szerepe a linczi békekötésben.» 1886. «Az 1646-iki tokaji tanácskozmány.» 1886. «Az eperjesi tanácskozmány» 1647/7-ban. 1887. «Az 1708-ki pozsonyi országgyűlés történetéhez». 1888. Hörk József. «Az ev. tiszai kerület püspökei (1888.) és Beszédek és értekezések» czimű müveit; Másznyik E.: «Evang. Dogma­tika» (1888.) müvét; Poszvék S. «Egyházi énekek és imádságok» (1886.) czimű müvét; Török J. «Luther Márton élete» (1889.) czimű müvét: Poszvék S. «Die Hilfsanstalt im Dienste der vaterländischen ev. Kirchenpolitik». (Festrede 1888. beszédét; Justh Sam. a következőket: Geschichte der Pensionsanstalt im XIII Städter Seniorat. 1889. Statuten der Pensionsanstalt des XIII Städter Seniorates. 1889. A tiszai kerület özvegy-árva­intézetének alapszabályai. 1889. A gömöri papi és tanítói nyugdíjintézet alapszabályai. 1882. Győry Elek, a zsinati előmunkálatokat 1889. Trsztyenszky Fer. «Ev. egyházi iskola» lapot, Szeberényi Lajos «Luther Márton élete» (1889.) czimű müvét. Geduly Henrik «Luther és Zwingli christologiai álláspontj a» (1889.) czimű művét és beküldettek még: Luther-ünnepély a zólyomi esperességben; Prostonárodny ev. skolnik 1889. Végre jelenti az egyetemes levéltárnok, hogy több mű. vétel útján szereztetett meg. Az egyetemes gyűlés ez érdekes jelentést helyeslő tudomásul vévén, mindenek előtt Zichy Mihály hazánkfia jelenleg a levéltárban elhelyezett becses s művészileg kiállított kartonjáért hálás köszönetét fejezi ki, valamint az ügybuzgó levéltárnoknak is köszönetet szavaz, a levéltár és könyvtár szükségleteire ez idén is az 50 frt átalány kiutalványoztatván. 29. (Sch.) A m. é. jkv. 22-ik pontjánál, a tanügyi bizottság beterjeszti következő általános évi jelentését: 3

Next

/
Oldalképek
Tartalom