Egyetemes Közgyűlési Jegyzőkönyv – 1888. október 10

A magyarhoni ágost. hitv. evangélikusok négy egyházkerülete 1888. évi október hó 10-dik, n-dik és 12-dik napjain, Budapesten tartott egyetemes egyházi közgyűlésének JEGYZÖKÖNYVE. Ezen közgyűlés báró Prónay Dezső egyetemes egyházi s iskolai felügyelőnek és Karsav Sándor, a dunántúli egyházkerület püspökének társ-elnöklete alatt tartatott meg. Jelen voltak: a dunántúli egyházkerületből : Karsav Sándor, püspök Kund Sámuel, vasi közép egyházm. esp. Bauer Adolf, tolna-baranya-somogyi esp. Laucsek Jónás, soproni alesperes Gyurácz Ferencz, pápai lelkész Horváth Sándor, paksi » Sántha Károly, s.-sz.-lőrinczi lelkész Hováth Sámuel, téthi » Izsó Vincze, győri » Bognár Endre, l.-patonai » Vagner Sámuel, varsádi » Holch Ottó, gyönki helyettes » Poszvék Sándor, theol. tanár Marhauser Imre, algymn. igazgató Kapy Gyula, tanítóképezde! igazgató Barcza Géza, esp. felügyelő Hrabovszkv István, esp. felügyelő Ostffy Pál Perlaky Elek Dr. Haubner Rezső Dr. Berzsenyi Jenő Id. Bélák István Ifj. Bélák István Barcza Béla Haffner István Dr. Rácz' Ottó Dr. Ajkay Béla Györgyházy János Ritter Károly, pozsonvmegyei esperes Trsztyenszky Ferencz pozsonyvárosi esp. Fürst János, pozsonyi lelkész Schneller István, theol. akad. igazgató Michaelis Vilmos, lyceumi igazgató Vasskó Gyula, theol. akad. tanár Dr. Masznvik Endre, theol. akad. tanár a dunáninneni egyházkerületből : Dr. Samarjav Károly, esp. felügyelő Mudrony Pál, » » Dulla Máté, » » Dr. Szeberényi Gusztáv, püspök Bachát Dániel, budapesti főesperes Belohorszky Gábor, bácsszerémi főesperes Kramár Béla, bánáti főesperes Moczkovcsák János, zólyomi főesperes Áchim Ádám, békési ' » Török József, pestmegyei » a bányai egyházkerületből: Fabiny Teofil, ker. felügyelő Beniczky Gyula, esp. felügyelő Scultéty Ede, esp. felügyelő Zsilinszky Mihály, esp. felügyelő Szontagh Pál, ker. tszéki elnök Dr. Králik Lajos, ker. jegyző Dr. Matuska Péter Dr. Pulszky Ágost Maua m n

Next

/
Oldalképek
Tartalom