Egyetemes Közgyűlési Jegyzőkönyv – 1885. szeptember 30

A magyarhoni ágostai hitvallása evangélikusok négy egyházkerülete 1885. évi szeptember 30-dik és október l-ső és 2-ik napjain tartott egyetemes egyházi közgyűlésének jy JEGYZÖKÖNYVE. Ezen közgyűlés báró Prónay Dezső egyetemes egyházi és iskolai felügyelőnek és Geduly Lajos kir. tanácsosnak, a dunáninneni egyházkerület püspökének társ-elnökletük alatt tartatott meg. Jelen voltak: a dunántúli egyházkerületből: Karsay Sándor, püspök Ritter István, tolna-baranya-somogyi esperes Hering János, kemenesi Jankó Dániel, fehér-komáromi „ Stettner Gyula, vasi felső ,, Németh Pál, vései lelkész Horváth Sándor, paksi ,, Bognár Endre, lovász-patonai ,, Szigetliy Dániel, malomroki ., Zatkalik Károly, ösktii ,, Brunner János, soproni „ Hafenscher Károly, sárvári „ Michaelis Izidor, kőszegi „ Apátliy Károly, bikácsi ., Gyurácz Ferencz, pápai „ Madár Mátyás, velegi ,, Bélák Géza, csabdi h. „ Milliner Mátyás igazg. tanár Kapi Gyula, ., ,, Poszvék Sándor ,, Arndt János, „ Marhauser Imre ,, Káldy Gyula, kerületi felügyelő Ruprecht Lajos, esp. felügyelő Br. Prónay Gábor, „ „ Kiss Sándor, „ „ Berzsenyi Dezső, „ „ Radó Kálmán Bozzay János Berzsenyi Jenő Dr. Andorka Elek Ihász Lajos Ifj. Bélák István. a dunáninneni kerületből: Dr. Geduly Lajos, püspök Nóvák Sámuel, árvái főesperes Schuh Ágost, mosonyi esperes Trsztyénszky Ferencz, pozsonyvárosi esp. Ritter Károly, pozsonymegyei esperes Rásó Mihály, ,, alesperes Fürst János, pozsonyi lelkész Schleiffer Károly, misérdi ,, Szélárd János, alsószelii Pósch Frigyes, leveli ., Csecsetka Sámuel, akad. igazgató Michaelis Vilmos, igazg. tanár Schmeller István, akad. tanár Szentiványi Márton ker. felügyelő Kalenda János, esp. felügyelő Dohnányi Lajos, „ „ Platthy Gyula Kubinyi Árpád Kámory Sámuel.

Next

/
Oldalképek
Tartalom