Egyetemes Közgyűlési Jegyzőkönyv – 1884. október 8

A magyarhoni ágostai hitvallású evangélikusok négy egyház kerülete, 1884. évi október hó 8. 9. és 10-ik napjain Budapesten tartott egyetemes egyházi közgyűlésének rr •• JEGYZOKOFYTE. Ezen közgyűlés báró Prónay Dezső egyetemes egyházi és iskolai felügyelőnek s a két első napon Geduly Lajos kir. tanácsosnak, a dunáninneni egyházkerület püspökének, a harma­dik napon pedig Karsay Sándor kir. tanácsosnak, a danántúli egyházkerület püspökének, társ­elnökletök alatt tartatott meg. Jelen voltak : a íliiiiciiitiili eg-yliázkerületből : Karsay Sándor püspök Ritter István, tolna-baranya-somogyi esperes Tatay Sámuel veszprémi „ Smid Mihály fehér-komáromi „ Gyurácz Ferencz pápai lelkész Bognár Endre lovász-patonai ,, Horváth Sámuel téthi „ Guggenberger János ráczkozári „ Apáthy Károly bikácsi Horváth Sándor paksi „ Gáncs Jenő székes-fehérvári „ Müllnér Mátyás igazg. tanár Kapi Gyula „ Poszvék Sándor theol. Káldy Gyula kerületi felügyelő Purgly Sándor esperes-felügyelő Nádosy Kálmán . „ „ Ruprecht Lajos „ „ Berzsenyi Dezső „ „ Kiss Sándor „ „ Ostffy Pál Palló Sándor Marton Pál Dr. Beliczay Elek Bélák István Bognár Géza Matkovicli János Kis Jenő Ifj. Purgly Sándor ; a dunáninneni kerületből : Dr. Geduly Lajos püspök Nóvák Sámuel árvái esperes Trsztyenszky Ferencz pozsonyvárosi esperes Ritter Károly pozsonymegyei esperes­Csecsetka Sámuel theol. akad. igazgató Schneller István theol. tanár Michaelis Vilmos lyc. tanár Szentiványi Márton kerületi felügyelő Dr. Samarjay Károly Kubinyi Árpád ; a bányai egyházkerületből : esperes Dr. Szeberényi Gusztáv püspök Belohorszky Gábor bácsi Kramár Béla bánáti 77­Raab Károly barsi Áchim Ádám békési v Bachát Dániel budapesti ,, Svelila János nógrádi Láng Adolf pestmegyei Mocskovcsák János zólyomi Dolleschall Sándor budapesti lelkész Győry Vilmos „ Scholcz Gusztáv Fabiny Teofil kér. felügyelő Sárkány József esperes felügyelő Földvár y Mihály „ „ Zsilinszky Mihály „ „ Scultéty Ede „ „ Beniczky Gyula „ „ Szontágh Pál ker. tszéki elnök Hunfalvy Pál Jakobey József egyh. pénztárnok Dr. Pulszky Ágost Halasy Gyula Dr. Matuska Péter

Next

/
Oldalképek
Tartalom