Egyetemes Közgyűlési Jegyzőkönyv – 1882. október 18

A magyarhoni ágost. hitv. evangélikusok négy egyházkerülete, 1882-ik évi október hó 18., 19. és 20-ik napjain Budapesten tartott egyetemes közgyűlésének JEGYZÖKÖNYVE. Báró Radvánszhy Antal gyászos elhunyta által megüresedvén s eddig betöl­tetlen levén az egyetemes egyházi és iskolai felügyelői hivatal: ezen közgyűlés, mivel a hivatal szerint legidosb kerületi felügyelő is gátolva volt a megjelenésben, a hivatali kor szerint utána következő kerületi felügyelőnek, báró Prónay Dezső, dunántúli egy­házkerületi felügyelőnek, helyettes- és a két első napon Geduly Lajos kir. tanácsosnak, a dunáninneni egyház-kerület superinténdensének, a harmadik napon pedig Karsay Sándornak, a dunántúli egyházk. superintendensnek társelnökletük alatt tartatott meg. A közgyűlést megelőzőleg, október 17-én, az egyetemesen egybegyülekezett négy egyházkerület, Istenben boldogult, érdemekben gazdag, egyetemes felügyelőjének, néhai báró Radvánszky Antalnak emlékezetét, nagyszámú részvevő közönséggel együtt, gyásztisztelettel ünnepelte meg. E gyászünnepélyen, valmint a közgyűlésen jelen voltak : A dunántúli egyházkerületből : Karsay Sándor, superintendens Tatay Sámuel, veszprémi / espe­Ritter István, tolna-baranya-somogyi jj rések Horváth Sándor, paksi \ Szutter Károly, bikácsi | Reichert Gyula, kis-tormási / Bognár Endre, lovász-patonai ( Hofbauer Pál, ondódi Madár Mátyás, velegi Varga Gyula, vönöczki Nagy Sándor, dunaföldvári Gyurácz Ferencz, pápai Guggenberger János, r.-kozári Poszvék Sándor, theol. tanár Müllner Mátyás ) Kapi Gyula > igazgatók A.indt János \ lelkészek br. Prónay Dezső, ker. felügyelő Károlyi Antal, esp. felügyelő Ostífy Pál Palló Sándor Berzsenyi Dezső Berzsenyi Jenő Marton Pál Ajkay Dániel Boda Jenő Boor Károly.

Next

/
Oldalképek
Tartalom