Egyetemes Közgyűlési Jegyzőkönyv – 1881. október 19

A magyarhoni ágost. liitv. evangélikusok négy egyházkerülete 1881-ik évi oktober hó 19. 20. és 21-ik napjain báró Radvánszky Antal v. b. t. tanácsos, egyetemes egyházi s iskolai felügyelő, és — a hivatali kor szerint idősb superintendensnek a megjelenésben való akadályoztatása folytán — Karsay Sándor, dunántúli egyházkerületi superintendens iker­elnöklete alatt, Budapesten tartott egyetemes egyházi közgyűlésének JEGYZÖKÖNYVE. Jelen voltak : A dunántúli egyházkerületből : Karsay Sándor, superintendens Tatay Sámuel, veszprémi Hering* János, kemenesalji Bélák János vanyolai Kolbenheyer Albert csernyei Nagy Sándor dunaföldvári Horváth Sándor paksi Bognár Endre lovász-patonai 1 Kemény Károly komáromi Marhauser Imre bonyhádi gymn. igazgató. esperesek lelkészek Báró Prónay Dezső, kerületi felügyelő Radó Dénes ) , . . ,.. ,„, Purgly Sándor { e sP eres eS' felügyelők Radó Kálmán Dr. Berzsenyi Jenő Györgyházi János Boor József Ostfí'y Pál. A dun áni il ne ni egyházkerületből: Nóvák Sámuel árvái ) Baltik Frigyes liptói > főesperesek Ritter Károly pozsonymegyei) Trsztyenszky Ferencz ker. jegyző. Andaliázy László Jeszenszky József kerületi pénztárnok Dolmányi Lajos Michaelis Vilmos pozsonyi lyceumi igazgató Csecsetka Sámuel pozsonyi theol. dekán. A bányai egyházkerületből: Dr. Szeberényi Gusztáv superintendens Belehorszky Gábor bács-szerémi \ Kramár Béla bánáti I Achim Ádám békési / Bachát Dániel budapesti I Raab Károly barsi ) esperesek Láng Adolf pestmegyei I Svehla János nógrádi I Moczkovcsák János zólyomi / Fabiny Teofil kerületi felügyelő Scultéty Ede \ Osztroluezky Géza / Bodó Lipót \ esper. felügyelők Sárkány József ( Beniczky Gyula ) -Ivánka Imre e. gyámintézeti elnök Szontagh Pál ker. tszéki elnök Jakobey József egyet, pénztárnok

Next

/
Oldalképek
Tartalom