Egyetemes Közgyűlési Jegyzőkönyv – 1878. október 2

A magyarhoni ágost. hitv. evangélikusok négy egyházkerülete 1878. évi oktober 2. és 3-ik napjain, Zsedényi Ede v. b. titkos tanácsos, egyetemes egyházi és iskolai felügyelő és Geduly Lajos kir. tanácsos, dunáninneni egyházkerületi Superinden­dens, ikerelnökletök alatt, Budapesten tartott egyetemes egyházi közgyűlésének JEGYZÖKÖNVYE. Jelen voltak: A. dunántúli egyházkerületből î Schiebung Károly, tolna-baranyai esperes Gyurácz Ferencz pápai Horváth Sándor paksi Horváth Sámuel téthi > , Bognár Endre lovász-patonai ' lelkeszek Ermel Gyula apáthi Nagy Sándor dunaföldvári Müllner Mátyás soproni igazgató tanár Márhauser Imre ( Arndt János S tanárok Báró Prónay Dezső kerületi felügyelő Káldy Gyula ker. főjegyző és vasi közép esp. felügyelő Radó Dénes kemenesi esp. felügyelő Ruprecht Lajos Nádosy Kálmán Ruprecht Tasziló ; A dunáninneni kerületből : Geduly Lajos superintendens Trsztyenszky Ferencz lyceumi tanár, esperes Ritter Károly somorjai lelkész Michaelis Vilmos pozsonyi lyceumi igazgató tanár Csecsetka Sámuel Glatz Henrik tanárok Szentiványi Márton kerületi felügyelő Jeszenszky József kerületi pénztárnok Szentiványi József ; A bányai egyházkerületből: 'főesp. Dr. Szeberényi Gusztáv superintendens Belohorszky Gábor bács-szerémi Kramár Béla bánáti Achim Adám békési Bachát Dániel budapesti Lőrincsék János lionti Vladár János nógrádi Margócsy József pestmegyei Raab Károly zólyomi Győry Vilmos budapesti lelkész, ker. jegyző Bartholomeides Gyula nógrádi alesperes Doleschall Sándor budapesti Szeberényi Andor nagylaki i , , i > i n • / leiKeszeK öcholcz Gusztáv budai Tliébusz János Tatay István igazgató Frölich Róbert tanárok Báró Radvánszky Antal kerületi felügyelő, Fabiny Teofil budapesti Veres Pál nógrádi Földváry Mihály pestmegyei \ esp. felitgy. Bodó Lipót barsi Kemény Mihály békési Szontágh Pál ker. tvszéki elnök Ivánka Imre egyet, gyámintézeti elnök Jakobey József egyet, pénztárnok Dr. Szelényi Károly kerületi jegyző Sárkány József Bankó András Sréter Alfréd B. Podmaniczky László Vogler János Hornyánszky Viktor Tomasek Pál

Next

/
Oldalképek
Tartalom