Egyetemes Közgyűlési Jegyzőkönyv – 1872. október 3

A magyarhoni ágostai hitvallású evangélikusok négy egyházkerülete 1872. évi october 3, 4 5-ik napjain Pesten tartott egyetemes egy­házi közgyűlésének JEGYZŐKÖNYVE. Ezen egyetemes egyházi közgyűlés october 3-án és 4-én nagyméltóságú tótprónai és blatniczai báró Prónay Gábor ur egyetemes egyházi s iskolai főfelügyelő és főtisztelendő Geduly Lajos ur dunáninneni egyházkerületi superintended — october 5-én pedig egyetemes főfelügyelő urnák s a hivatalra nézve idősb egyházkerületi felügyelők akadályoztatása folytán méltóságos báró Podmaniczky Frigyes ur bányakerületi felügyelő s ugyancsak főt. Geduly Lajos superintendens ur ikerelnöklete alatt tartatott meg. October 4-én az egyetemes egyházi gyűlés tagjai 0 es. s apóst. kir. Felségének dicső névünnepe alkalmából, ülés előtt a templomban gyülekezvén, Isten áldását kérték 0 Felségére, a legmagasabb fejedelmi családra s annak fényes tagjaira. Ezen egyetemes egyházi közgyűlésen jelen voltak: A dunántúli egyházkerületből ; Báró Prónay Dezső, esp. felügyelő. Eőry Sándor, Takács Lajos, Káldy Gyula, Major Pál, esp. felügyelő. A dunáninueni egyházkerületből; I esperesek. Karsay Sándor superintendens, Schleining Károly, Tatay Sámuel, Schmid Mihály, Kolbenhayer Mór, Horváth Sándor, Schneider Károly, Németh Károly, Bognár Endre, Udvardy József, Szutter Károly, Jankó Dániel, Müller Mátyás, ) Petrik János, ) lelkészek. tanárok. Geduly Lajos, superintendens, Lesko Mihály, esperes, Nóvák Sám. esperes, Szentiványi Márton, ker. felügyelő, Paulini Tóth Vilmos, esp. felügyelő,

Next

/
Oldalképek
Tartalom