Egyetemes Közgyűlési Jegyzőkönyv – 1870. október 5

A magyarhoni ágostai hitvallású evangélikusok négy egyházkerülete 1870. évi octo­ber 5 — 7_ik napjain Pest sz. kir. városban nagyméltóságú tót-prónai és blatniczai báró Prónay Gábor egyetemes egyházi és iskolai főfelügyelő, és főtiszt. Dr. Székács József ur, bányai egyházkerületi Superintendens ikerelnöklete alatt tartott egyetemes egyházi közgyűlésének Jegyzőkönyve, Jelenlevők: A dunántuli egyházkerületből : Berzsenyi Miklós, ker. felügyelő. Eőri Sándor, ker. jegyző. Ostífy Pál. Perlaky Dániel. Karsay Sándor, superintendens. Schlei ning Károly, Tatay Sámuel, Andorka János, Poszvék Sándor, Szarvasi Sámuel, Jankó Dániel, Wagner Sámuel, Ud\ardy József. Petiik Ján. Jak. főtan, igazg. Király Józs. Pál képezdei igazg. Müllner Mátyás, Domanovszky Endre. esperesek. lelkészek. tanárok. A dunáninneni egyházkerületből: Major Pál esp. felügyelő. Geduly Lajos superintendens. Emenczy Lajos tanár. Hodzsa András esperes. Konrád Mihály egyh. felügyelő. Dr. Hurbán József, j I Boor Mihály, ( lelkészek Hros Tamás. A tiszai kerületből: Zsedényi Eduard ker. felügyelő. Pfanschmidt Tivadar egyh. felügyelő. Szirmay Ödön. Czékus István esperes. Szalagyi Mihály esperes. Zelenka Pál lelkész. Paiesó István tanár. 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom