Egyetemes Közgyűlési Jegyzőkönyv – 1869. október 6

A magyarhoni ágostai hitvallású evangélikusok négy egyházkerülete 1869-dik évi october 6-ik, 7-ik s 8-ik napjain sz. kir. Pest városában, nagyméltóságú tót-prónai s blatniczai báró Prónay Gábor ur egyetemes egyházi s iskolai főfelügyelő, és főtisztelendő Dr. Székács József ur bányai egyházkerületi superintendens ikerelnöklete alatt tartatott egyetemes egyházi közgyűlésének w JEGYZÖKÖNYVE. Jelenlévők : A dunántúli egyházi erületből Berzsenyi Miklós, ker. felügyelő, Eöry Sándor, ker. jegyző. Baranyai László. Marton Pál. Szeniczey Ödön, Rupprecht Lajos. Torkos Ferencz. Müllner Mátyás igazg. tanár, Domanovszkv Endre I . , i r> • in.// tanárok. Peregi Mihály J Limberger István, igazg. tanár. Karsay Sándor, superintendens. Schleining Károly i Kirchknopf Mátyás 5 esperesek. Tatay Sámuel ) Schneller Vilmos, kőszegi j Badits István, sz,-lőrinczi Szutter Károly, bikácsi , lelkészek Horváth Sándor, paksi i Kolbenheyer Móricz, soproni J Szarvasi Sámuel | Wágner Sámuel lelkégze k Jankó Dániel | Németh Károly J A dunáninneni egyházkerületből Szentiványi Márton, ker. felügyelő. Jeszenszky Józs., pozsonyvár. másod felügy. Reischel Károly, n.-szombati felügy. Dohnányi Lajos, felső ozori felügyelő. Kubinyi Árpád. Zerdahelyi Incze. Major Pál, esp. felügyelő. Gsecsetka Sámuel, tanár. Geduly Lajos, superintendens. Nóvák Samu, árvái főesperes. Szeberényi Lajos, pos. lelkész. A bányai egyházkerületből B. Podmaniczky Frigyes, ker. felügyelő. Kubinyi Ágoston, bácsm. esp. felügyelő. Kemény Mihály, esp. felügyelő. Yerea Pál, esp. felügyelő. Dr. Székács József, superintendens. Pékár Lajos, esperes. Elefant Mihály, budapesti esperes. Doleschal Sándor, zólyomi esperes.

Next

/
Oldalképek
Tartalom