Egyetemes Közgyűlési Jegyzőkönyv – 1866. december 5

A magyarhoni ágostai hitvallású evangélikusok négy egyházkerülete 1866-dik évi december 5-ik, 6-dik s 7-ik napjain sz. kir. Pest városá­ban, nagyméltóságú tót-prónai s blatniczai báró Prónay Gábor ur egye­temes egyházi és iskolai főfelügyelő, és főtisztelendő Dr. Székács József ur bányai egyházkerületi superintendens iker elnöklete alatt tartatott egyetemes egyházi közgyűlésének JEGYZÖKÖNYVE. Jelenlévők : A dunántúli egyházkerületből : Radó Ignácz, kerületi felügyelő. Eőry Sándor, esper. felügyelő. Ostffy Pál. Karsay Sándor, superintendens. Schleining Károly, tolnai esperes. Badics István, szt.-lőrinczi lelkész. Jankó Dániel, tordasi lelkész, Pálfíy József, soproni tanitó-képezdei igaz­gató. A dunáninneni egyházkerületből : Geduly Lajos superintendens. Dorner Mátyás, pozsonymegyei esperes, Lichner Pál, pozsonyi igazgató tanár. A bányai egyházkerületből : Kosztolányi ^József, barsi esper. felügyelő. Radvánszky Antal, zólyomi esper. felügyelő. Veres Pál, nógrádi esp. felügyelő. Báró Podmaniczky Frigyes, békési esp. fel­ügyelő. Kubinyi Ferencz, pestvárosi szláv egyház felügyelője. Dessewfíy Ottó. Palló Sándor, m k. helytartósági tanácsos. Hunfalvy Pál. Görgey István. Desewffy Gyula. Rudnay József. Gyöngyély János. Szontagh Kálmán ügynök. Heckl Lajos. Edvi Illés Ödön. Jákobéi József. Dr. Székács József superintendens. Lang Mihály, pestvárosi esp. Frint János esp. Sárkány János, pestmegyei esp. Fabó Endre, agárdi lelkész. Elefánt Mihály, acsai lelkész. Schmidt György, felső-tót-bakai lelkész. Laukó Károly, kecskeméti lelkész. Lang Adolf, t.-sz.-mártoni lelkész. Árvái Teörök Gyula, pesti segédlelkész. Kanya Pál, nyug. tanár. Haberern Jonathán, J ^ Batizfalvy István, ' ° Horváth Zsigmond, Greguss Gyula, 5-1 Ö 03

Next

/
Oldalképek
Tartalom