Egyetemes Közgyűlési Jegyzőkönyv – 1865. október 5

A magyarhoni ág. hitvallásu evangélikusok négy egyházkerülete 1865. évi October 5. 6 és 7. napjain sz. k.Pest városában méltóságos tót prónai s blatniczai báró Prónay Gábor ur egyetemes egyházi és iskolai fö fel­ügyelő és főtisztelendő Haubner Maté ur dunántuli egyh. ker. superin­tendens iker elnöklete alatt tartatott egyetemes egyházi közgyűlésének JEGYZŐKÖNYVE. Jelenlévők A dunántuli egyházkerületből : Radó Ignácz kemenesali esperességi Perlaky Dániel györvárosi Eőry Sándor egyházker. fő jegyző. felügyelő, Iíaubner Máté superintendens, Karsay Sándor györmegyei j Udvardy Jósef Fehérkomárom m. Schleining Károly tolna megyei Schneller Vilmos kőszegi Fárnek Dénes N.-szöllösi Badics István Sz.-lőrinczi Hafner Lajos hidasi Domanovszky Endre soproni tanár. CU A dunáninneni egyházkerületből : Dr. Sa marj ay Károly egyházker. jegyző, Jeszenszky József pozsonyi iskola tanácsi elnök. Geduly Lajos superintendens, Teszák Sámuel nyitrai fő esper. Lichner Pál pos. lyc. igazg. tanár, Csecsetka Sám. pos. tanár. A bányai egyházkerületből : =o a> bu Kubinyi Ferencz pestvárosi esper. Kosztolányi József barsmegyei esper. B. Podmaniczky Armin pestmegyei esper. i :ps Görgey István bács m. esp. ' ~ Boczkó Dániel, Wrehovszky Mihály, Szedenits János, Glósz Sámuel. Székács József superintendens, Juhász Ferencz pest megyei 1 % Lang Mihály pestvárosi J j Haviar Dániel békés megyei) « Sárkány János Haan Lajos Sztehló András Fabó András agárdi Margócsi József kecskeméti] Melna Mihály czinkotai Tornyos Pál váczi Zelenka Pál irsai Stenczel Pál kiszácsi Kanya Pál egyet, levéltárn. Batizfalvy István pesti iskolai igazg. tanár, Tatay István szarvasi iskolai igazg. tanár Haberern Jonathan pesti theolog. tan. va > 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom