Egyetemes Közgyűlési Jegyzőkönyv – 1864. augusztus 24

A magyarhoni ág. hitvallású evangélikusok négy egyházkerülete 1864. évi aug. 24. 25 s 26. napjain sz. k. Pest városában méltóságos tót prónai s blatniezai báró Prónay Gábor ur egyetemes egyházi és iskolai fő fel­ügyelő és főtisztelendő dr. Székács József ur bányai egyh. ker. superin­tendens iker elnöklete alatt tartatott egyetemes egyházi közgyűlésének JEGYZÖKÖNYVE. Jelenlévők A dmiántali egyházkerületből: Radó Lajos egyházkerületi Kis Sándor győrinegyei esperességi Perlaky Gábor zalamegyei esperességi Perlaky Dániel győr városi gyülekez. Berzsenyi Miklós, Szeniczey Ferencz, Zmeskál Sándor, Nagy Pál, Ifj. Radó Lajos, Radó Kálmán. bt 3 Szedenics György veszprémmegyei Kirchknopf Mátyás felsQ vasmegyei Schláining Károly tolnamegyei í Udvardy József Fehérkomárom megyei) Schneiker Jakab lelkész, Schneider Károly lelkész, Pálfy József soproni képezde igazgató. a> Qt A dniiánliineiii egyházkerületből : Szentiványi Márton egyházkerületi Szentiványi Adolf liptó megyei esperességi Major Pál moson megyei esperességi Jeszenszky József a pozsonyi fő tanoda másod felügyelője, Kohányi Rudolf, Toperczer Rudolf. Geduly Lajos superintendens, Klszák János nyitramegyei alesperes, Lichner Pál a pozsonyi főtanoda igazgatója^ Csecsetka Sámuel pozsonyi tanár, Kámory Sámuel pezsonyi tanár. A bányai egyházkerületből : Desewífy Ottó egyházkerületi Kubinyi Ferencz buda-pestvárosi esperességi B. Podmaniczky Armin pestmegyei espe-i rességi B* Podmaniczky Frigyes békés megyei es­perességi Kosztolányi Károly barsmegyei esperességi Fabiny Theofil kir. hétszemélynök s pesti egyházi B. Podmaniczky László, Boczkó Dániel, Hunfalvy Pál, Tatay Pál bányakerületi fő és egyet, gyül. teletbeli jegyző, Gregus Sámuel, Balassa István, Dr. Szontágh Kálmán vallási ügynök. Dr t Szontágh Ábrahám. >> bC :i=s tisz­Oh tß a> vO> M Jnhász Ferencz pesmegyei Lang Mihály budapesti Frint János bánsági al­Fabó András agárdi Handel Vilmos selmeczi Draskóczy Lajos H. M. vásárhelyi Zelenka Pál irsai Tatay István a szarvasi főtanoda igazgatója, Kanya Pál egyetemes levéltárnok, Batizfalvy István pesti gymnas. igazgató, Torkos László, ) Horváth Zsigmond, Szénási Sándor © — 03 «> A fi a

Next

/
Oldalképek
Tartalom