Egyetemes Közgyűlési Jegyzőkönyv – 1863. szeptember 23

A magyarhoni ágostai hitvallású Evangélikusok négy egyházkerülete 1863-dik évi x sept. 23. 24. 25. s 26-dik napjain sz. k. Pest városában méltóságWMTprónáÍ silatniczai báró Prónay Gábor ur egyetemes egyházi és iskolai főfelügyelő és főtisztelendő Haubner Máté ur, dunántuli egyh. ker. superintendens ikerelnöklete alatt tartatott egyetemes egyházi közgyűlésének JEGYZÖKÖNYVE. Jelenlévők : A dunántúli egyházkerületből : Kiss Sándor, györm. esp. felügyelő, Szovják Mátyás, Eöry Sándor, Perlaky Dániel, Zmeskál Sándor, <• Matkovics Tivadar, Radó Dénes, Rath Károly. A dunáninneni egyházkerületből: Geduly Lajos, superintendens, Kolényi Dániel, beczkói lelkész, Lichner Pál, pozsonyi lyceumi igazgató, Nemessányi János, tanító. Szedenics György, veszprémi Kirchknopf Mátyás, vasi felső ] Karsay Sándor, györm. \ esperes, Schleining Károly, tolnai l Udvardy József, fehér komáromi ' Borbély Sándor, lelkész, Pozvik Sándor, Müllner Mátyás, soproni iskola igazgató, Pálfy József, soproni tanító képezde igazgató, Domanovszky Endre, soproni tanár. Szent-Iványi Márton, e. ktr. felügyelő,! Justh József, turóezi esperess. felügyelő, Hauszer Ernő, pozsonyvárosi esp. felügyelő, Weinberger Endre, pozsonymegyei esp. felügyelő, Szilvay Károly, trencsényi esperess, felügyelő, Major Pál, \ Tormay György, I M. U1 n „ „ ) egyházi felügyelők. INIihályik Győző, I Kubinyi Kálmán, ) Jeszenszky József, pozsonyi lvc. 2-od felügyelő.

Next

/
Oldalképek
Tartalom