Egyetemes Közgyűlési Jegyzőkönyv – 1861. augusztus 28

A magyarhoni ágostai hitvallásu Evangélikusok négy egyház­kerülete 1861-dik évi augusztus 28-dik s következő napjain Pesten tartatott egyetemes egyházi közgyűlésének Jegyzökönyve* Az 1861-dik évi augusztus 28. 29. 30. s 31-dik napjain, a magyarhoni ágostai hitvallásu Evangélikusok négy egyházkerületének egyetemes egyházi közgyűlése tartatolt Pesten ; és pedig az első napi gyűlés , az egyetemes felügyelői hivatal üresedésben létele miatt, a fennálló szabályok szerint, hivatalra nézve legidősb egyházkerületi felügyelő Méltóságos Szentiványi Márton ur, Liptó megye főispánja s a dunáninneni egyházkerület felügyelője helyettes — s főtisztelendő Haubner Máté ur dunántuli egyházkerületi Superintendens s Nagy­Győr városi lelkész iker elnöklete alatt kezdetvén meg ; az egyetemes főfelügyelői hivatalnak ez alkalommal lelt ünnepélyes betöltése után, a tanácskozás ezen s a következő napokon Mél­tóságos Tót-Prónai s Blatlniczai Báró Prónay Gábor ur cs. k. kamarás, a porosz Szent János lovagrend jog — s Szent István apostoli király s több rendek vitéze, mint e gyűlésen meg­választott egyetemes felügyelő elnöklete alalt végig folytaltatott. Egyetemes felügyelő urnák beiktatása ünnepélyére a Református atyafiak részéről meg­jelentek : Méltóságos Gróf Ráday Gedeon, dunamelléki egyházkerületi főgondnok s ugyanazon kerület Superintendense főtisztelendő Török Pál urak ; — saját egyházkerületeinkből pedig az ünnepélyen s gyűlésen jelen vollak : A dunántúli egyházkerületből: Haubner Máté superintendens Szedenils György veszprémi Karsay Sándor győri Schneiker Jakab tolnai Kirchknopf Mátyás vasi felső Tóth János kemenesaljai Poszvék Keresztély soproni Szigethy Dániel malomsoki Csapli István meszléni Szalay Sándor véssei Andorka János ihárosberényi Schleining Károly majosi Renner Endre alhói Németh Károly veszprémi Bábiráth Károly pinkafői Rau Jakab bikácsi Pálfy József soproni Ulber Mályás soproni Dr. Zekélyi Frigyes felső löi Jas a> S3 Cfl JJZ <u Radó Lajos, kerül, felügyelő, Eöry Sándor győri esp. felügyelő, Takács Lajos vasi középesperességi felügyelő, Hrabovszky János, vasi felső esperességi fel­ügyelő, Oslfy Pál, Takács Sándor, Tóth Sámuel, Barcza István, Perlaky Dániel, Kiss Lajos C ag en s3? Kiss Lajos (nemes-kén), Radó Dániel, Káldy György, tanárok. À dunáninneni egyházkerületből: Geduly Lajos superintendens, Tomka János mosoni esp. Csecsetka Sámuel pozsoni igazgató tanár, Lichner Pál pozsoni tanár, Szentiványi Márton ker. felügyelő s liptói fő­ispán ? Häuser Ernő Pozson városi esp. felügyelő, Zelenay Gedeon nyitrai esp. felügyelő, Zerdahelyi Incze, Walkó Gusztáv, Murmann Vilmos, Reidner J. G, Kunsch Lajos, Királyföldi Endre,

Next

/
Oldalképek
Tartalom