Egyetemes Közgyűlési Jegyzőkönyv – 1845. augusztus 15

18M-dik évi Augustus 15-dik 's következő napjain szab, kir. Pest az ágostai hitvallást tartó magyarhoni evangélikusok négy egyház-kerüle­tének egyetemes közgyűlése csömöri gr. Zay Károly úr cs. kir. kamarás, és négy egyház kerület egyházi és iskolai fö felügyelője elnöksége alatt tartatván , — jelenvoltak : Szeberényi János, bánya városi egyház-kerületi püspök. — Tót Prónai 's BlatiÄki b. Prónay Ulbert, cs. kir. kamarás, — tek. Pest Pilis és Solt t. e. vgyék Főispáni helyettese, és a' bánya városi egyház-kCrület felügyelője. — Királyfiai és Majorházi b. Jeszenák János cs. kir. kamarás 's a' dunamelléki egyház-kerütet-fetögyelője. A' bányavárosi egyházkerületből: Bloch Móricz szarvasi oktató, Boczkó Károly Békés megyei esperes, Bur­ray Miklós Bars megyei esperes és körmöczi lelkész, Karner Wilmos temesvári lelkész, Kuzmány Károly beszterczebá­nyai lelkész, Medveczky János, Mikolay István orosházi lelkész, Osztroluczky Mihály Nógrád megyei esperes, 's pol­tári lelkész, id. Schedius Lajos kir. tanácsos, Scultéty János bácsi alesperes és verbászi lelkész, Suhajda Lajos, sely­med , Teichengräber Lajos pesti oktató, Valka János pest megyei esperes és egyházi lelkész. — A y dunamelléki egyház-kerületből : Kanka Sámuel Posony megyei esperes, Simkó Wilmos posonyi lelkész 's oktató. — Ä tiszai egyház-kerületből : Benedicty János'késmárki oktató, Engel Sándor a' kir. tanulmányi bizottság ül­nöke , Geduli Lajos ochtinai lelkész, Homolay Endre osgyáni igazgató oktató, Valentini Dániel ráhoi lelkész ; — 'S számos világi 's egyházi urak; melly alkalommal : 1) A' n. m. m. kir. helytartótanácsnak azon k. intézvénye, mellyben ezen egyetemes gyűlés' 1844-ki jegyző­könyvét észrevétel nélkül visszaküldi: Tudomásul vétetett. — 2) Ezen egyetemes gyűlés jegyző-könyve fejezetének a' jelenlévők névsorozatát illető czélszerübb szerkesztése iránt indítvány tétetvén, határoztatott : hogy ezután a' gyűlés elnöke nevének előre bocsátásával, utánna presbyterialis alkotmányunk szelleméhez képest, melly szerént egyházunkban a' világi 's egyházi tagok egyenlő állást foglalnak el, — következzenek az egyházi kerületek­világi felügyelői, 's püspökei hivataluk' kora szerint, azután egyház kerületenkint a. b. c. rendben következzenek vegyest a' világi 's egyházi személyek, kik az illető kerületek részé­ről hivatalosan ide küldettek. — 3) A' tiszai egyház kerület részéről inditvány tétetvén az iránt, hogy miután a közelebb mult országgyűlé­sen, a' vallás tárgyában némelly pontokra kedvező törvényt nyertünk, melly "a' bécsi és linczi békekötések alapján al­kotva, azoknál nem kevésbé fontos; intéztessék ő cs. kir. apostoli Felségéhez forró hálánkat jobbágyi hódolattal tol­mácsoló felírás, — Nádor ő fő Herczegségéhez, az országgyűlés mély bölcsességű vezéréhez pedig küldetnék egy vá­lasztmány, melly neki hálás hódolatunkat kijelentené, — 's egyszersmind még orvoslatlanul maradt többi vallásos sé­relminknek a' jövő országgyűlésén törvényszerüleg leendő elintézéséért, mind két helyen mély alázattal esedeznénk: A' kérdéses vallásbeli kedvező törvény az egész or­szággyűlési testület igasság szeretetének kifolyása, 's az ottan nyert hő pártolásnak, 's férfias küzdésnek eredménye lévén, - ámbár abban igasságos kivánatinkat telyesen kielégítve nem látnók, az még is az egész honi evang. egyházban örömet gerjesztvén, 's abban kiki ama boldogító vallásos egyenlőségnek előkövetét üdvözölvén, ezen testület jobbágyi háláját ő cs. kir. apostoli Felségének , 's hálás elismerését Nádor ő fenségének, 's az egész törvényhozó testnek jegy­zőkönyvileg nyilvánítani határozta; — azon pontok pedig, mellyek a' mult országgyűlésen törvényes orvoslást nem nyer­hettek, jegyzékben tartatni, 's a' jövö országgyűlésen tör­vénybe leendő foglaltatásuk szorgalmaztatni rendeltetett. — 4) Olvastatván az 1844-dik évi September 2-kán tartatott egyetemes gyűlés jegyzőkönyve, annak 3-dik pont­jára mellyben a' dunántúli egyház kerület az egyetemes evülés ieçvzôie öszves^ szabályszerű járandóságának fizetésére felszolitatott, minthogy ezen felszólítás mind eddig foganat nélkül vala: Az ez iránti óvás és felszólitás meg ujitatik. 5) 4-dikre mellyben ezen egyetemes gyűlés rendeztetését tárgyazó tervezet kidolgozására az azt indítvá­nyozó tiszai kerület utasítva volt, ezen kerületbeli lelkészek egy emlékiratot adván be; miután egész egyházi szerkeze­1 ­- . s

Next

/
Oldalképek
Tartalom