Egyetemes Közgyűlési Jegyzőkönyv – 1844. szeptember 2

18M-dik évi Sept. 2-dik 's következő napjain szab. kir. Pest városában az ágostai hitvallást tartó magyarhoni evangélikusok négy egyház - kerületének egye­temes közgyűlése, csömöri gr. Zay Károly cs. kir. kamarás és főfelügyelő ur­nák országgyűlési elfoglaltatása miatti távollétében, Tót-Prónai 's Blat­niczai b. Prónay Albert ur cs. kir. kamarás, t. Pest vármegye főispáni helytar­tója 's a' bányavárosi egyház-kerület felügyelője helyettes elnöksége alatt tartatván, — jelenvoltak : Edvi Illés Ádám h. ügyvéd 's a' gyűlés rend.- és Németh Sámuel h. ügyvéd 's a' gyűlés t. aljegyzője. A' bányavárosi egyház-kerületből, — a 1 világi karból: b. Podmaniczky László cs. k. kamarás és pest­városi esperesség felügyelője; — id. Schedius Lajos k. tanácsos és k. egyetemi tanitó; — Boczkó Dániel, békési espe­rességi telügyelő ; — Döbrentei Gábor, tartományi fő biztos és királyi tanácsos; — Zsembery Imre t. Hontb vármegye alispánja 's honthi esperességi felügyelő; — Benyowszky Péter; — Kossuth Lajos ; — Rákóczy János; — Ivánka'Sig­mond ; — Procopius György, k. helytartó tanácsi ágens ; — Szontagh István Szász-Koburg herczegi tanácsos; — Lum­niczer József jószág kormányzó; — Kosztolányi Károly; dr. Illés László. — Az egyházi karból: Ambrosz Mátyás; bánáti; Kristoífy Sámuel, békési; — Holubi Sámuel, honthi; Osztroluczky Mihály, nógrádi; Valka János, pestmegyei, Székács József, pestvárosi esperesek ; Geduli Frigyes, gutái ; Balassa Pál, orosházi ; Szeberiny Gusztáv, aranyos maróthi ; Rohonyi János, glozsányi; Esztergályi Mihály, csomádi; Fabó András, agárdi; Melczer József, R. keresztúri lelkészek; Vajda Péter és Bloch Móricz szarvasi tanitók. — A' tiszai egyház - kerületből, a' világi karból: Sebők Károly, Kéler Sándor, Karlovszkj 'Sigmond h. ügyvédek; — az egyházi karból: Schwarcz Mihály eperjesi lelkész 's városi' esperes; Haviár Dániel, rima-szombathi lelkész; Vandrák András eperjesi tanitó 's a' tiszai kerületi iskolák képviselője; Homolya Endre, osgyáni tanitó. A' dunántuli egyház-kerületből: a' világi karból: Zmeskál Sándor, tek. Győr vármegye tiszti aliigyésze; Perlaky Sándor, hites ügyvéd; Sztrokay Antal, táblabíró; Geréb Rudolf, hites ügyvéd; — az egyházi karból: Perlaky Dávid, győri esperes, 's főtörvényszéki tanácsos, több megyék táblabírája; Kutasi György, szakonyi; Pálífy József, n. geresdi ; Karsay Sándor, téthi; és Prinner András, medgyesi lelkészek ; mint követek, és Wimmer Aguszt, f. lői lelkész. A' dunamelléki egyház-kerületből: a' világi karból: Medveczky Dániel h. ügyvéd 's egyház-kerületi jegy­ző , Zsivora György h. ügyvéd; — az egyházi karból: Sztromszky Ferencz Sámuel, kerületi püsp. 's posonyi leik urak; melly alkalommal: 1) Helyettes elnök ur, azon bevett régi szokás szerint, melly a' fő felügyelő meg nem jelenése esetében, a' jelenlévő idősb kerületi felügyelőre ruházza az elnökséget ; miután gr. Zay Károly fő felügyelő ur országgyűlési elfoglal­tatása miatt meg nem jelenhetett, az elnöki széket jogszerííleg elfoglalván ; — egy más régi üdvös szokást felelevenítve, a' tanácskozást buzgó imádsággal kiváná megkezdetni, mellyet mindnyájan közlelkesedéssel fogadván, buzgó imával Isten­től segedelmet kérve a' tanácskozás megkezdeték, azon megjegyzéssel, hogy jövendőben, ezen kegyes fohászkodás, a' különben is közel lévő templomban, mint e' végre czélszerűbb helyen tartassék. 2) A' dunántuli egyház-kerület követe az iránt, hogy gr. Zay Károly főfelügyelő ur, kerületéhez intézett levelé­ben egyenesen maga nevezett ki helyettes elnököt, óvást tévén 's szabad helyettes elnök választást igényelvén: Ezen aggodalom azon elnöki nyilatkozással, miszerint tiszt, főfelügyelő urnák az önkéntes helyettesítés eszméjében sem va­la; hanem egyedül azon körülménynél fogva, mivel idősb ke­rületi felügyelőnek meg nem jelenhetéséről értesítve, az elnök­ségi sort, a' dolog természeténél fogva, különben is nyilatkozó­ra szállandónak előre bizonyosan láthatta, írhatott olly ha­tározottan a' helyettes elnökről; — teljesen megszüntetett. 3) Olvastatván az 1843-dik évi septemb. 3-kán tartatott egyetemes gyűlés jegyzőkönyve , annak 2-dik pontjára, mellyben az egyetemes gyűlés jegyzője járandósága fejéban a'dunántuli egyház-kerület által évenkint fizettetni ajánlott 100 vfrintok iránt óvás tétetett: Ezen óvás megujittása mellett, a' dunántuli kerület to­vább is bizodalmasan felszólittatik, hogy az ajánlott 10«»vfthoz még 8 vft és így összesen 108 vft, mint keblebeli gyülekezetek­számához a' jegyzői öszves járandóságból aránylag esendő szabályszerű sommát, évenkint-fizesse meg. 4) A' 3-ra, mellyben a' tót érdekű mozgalmak miben léte, 's a' tót nyelvűek egyes panaszai és sérelmei meg­vizsgálására kinevezett küldöttség tudósítása váratik : a' tiszai kerület városi esperes követe azon indítványt tevén , hogy minden viszálkodások jövendőbeli eltávoztatása végett, ezen egyetemes közgyűlés rendeztessék és papi fő közelnöke is választassék : A' nyelvbeli kérdéseket az egyetemes gyűlés már meg­szüntetteknek tekintvén , a' küldöttség minden további eljárá­sa feleslegesnek nyilváníttatott ; egyébbiránt kijelentetett, mi­szerint ezen testület, rendeztetésétől nem vala soha idegen, 's az indítványozó kerületet egy ujabb tervezet kidolgozására 's ide leendő felterjesztésére utasitá. 5) A* 4-re ti két evangelíca egyház egyesülése tárgyában, a' középponti választmánynak a' kerületi alválasztmá­nyokkal közlött egyesülési tervére, a' tiszai egyház kerület egy munkálatot adván be ; a' dunamelléki egyház-kerület pe­dig azt, hogy a'felállított általános elveket elfogadja, de különös dolgozatot beadni nem fog, nyilvánítván, 's egy úttal az egyetemes gyűlés figyelmét a' nmlgu m. k. httó tanács által a' posonyi főiskolában tanuló református ifjaknak, a' hittan hal­gatásától és az urvacsorájávali éléstől eltiltó Intézményére felhíván, 's végre a' tul a' dunai kerület a' kérdéses tervnek ke­rületi gyűlésén lett megvizsgáltatását jelentvén : A' tiszai kerület részéről beadott alválasztmányi munka a középponti választmányhoz, azon felszólítás mellett át­küldetik, hogy miután tapasztaltatnék, mikép több reforma­1

Next

/
Oldalképek
Tartalom