Evangélikus Egyház és Iskola 1904.

Tematikus tartalom - VIII. Temető - Melczer Gyula dr.

Edes atyja r. keresztúri lelkész és alesperes volt. Hogy tehetséges férfiú lehetett az, más érvet elhallgatva, kitűnik egy közszájon teninaradt, és az ő személyéhez és Dr. Székács József püspök­höz kötött, valóban megtörtént eseményből. B. Podmaniczky János r. keresztúri földesúr lánya lakodalmára hivta meg Székács József püs­pököt. Székács a megtisztelő meghívásnak en­gedve megjelent a főúri háznál. A inenyaszonv tu­dakozódott a püspök podgvásza felöl. Nincs poci­gyásza, otthon öltözött ünnepi ruhába mondja a püspök. „De hol van a papi ruhája," — kérdé a menyasszony, mert hiszen igérte a püspök ur, mi­dőn a a cónfirmatióhoz előkészített, hogy Jia jól tanulok, férjhezmenetelemkor megesket. — „Vagy úgy — biz én az Ígéretemről meg is feledkeztem. Most már késő, nem készültem, sem papi ruhám nincs.'' De a menyasszony nem engedett. A püspök sietett a helybeli paplakra papi ruháért, na meg a paroehiális jog ez esetben átengedéséért. Benyit a parochiára,senki otthon, minden tárva nyitva. Bemegy a kertbe, ott se lát senkit se, de hangot hall. Egy előfohász kenetes hang­jait. Meglapul a bokrok mögött. A helyi pap el­mondja az esketési vezérigéket, hozzá fog a be­szédhez, végig tárgyalja teljes hangsúlyozással és buzgósággal, úgy mintha a bárói párt esketné már is az oltár előtt. Amen után előlép a püspök, üd­vözli kartársát, mint lia csak akkor lépet volna a kertbe, s elmondja, hogy milyen különös kíván­sága van a baronessenek, hogy ő t. i. a püspök eskesse, pedig neki se Luther köpönye nincs vele, se nem készült. De a baronesse nem tágit, hivatkozik egy évekkel ezelőtt tett Ígéretére. Mi­vel szavát meg kell tartania, kéri a helybeli col­lega papi ruháját kölcsön. — — A püspök elkezdi az oltár előtt az előfohászt. Melczer János nagyot néz, hogyan lehetett egy és ugyanazon alkalomra 2 egyénnek ugyan azt szó­ról szóra megfogalmazni. Meglepetése nőttön nőtt, midőn a püspök ugyanazon alapigéket olvasta tél, a melyeket ő önmagának kijelölt s midőn a tár­gyalás is majdnem szóról szóra az volt, a mit Melczer ez alkalomra megfogalmazott, a helyi pa­rochus nem tudott hová lenni csodálkozásában, hiszen úgymond ő e beszédet semmiféle forrásból nem merítette, nagy gonddal állította össze, miként lehetséges tehát ugyanezt a beszédet szóról szóra a püspök szájából hallani ? Végezetbe abban nyu­godott meg, hogy magna ingénia conveniuut. Ez ügynek azonban a fehér asztalnál folyta­tása volt. A bárói családnál hagyományos szokás volt a legünnepélyesebb lakomákat toaszt nélkül fejezni be. Dacára ennek feláll a püspök s pohárköszön­tőre kért engedélyt, mert ő úgymond az eskető pa­pot akarja felköszöntem. Mindenki nagyott nézett, hogy a püspök ön­magát dicsőíti, midőn a szép esketési beszéd esz­megazdag és formailag utolérhetetlen tartalmára újólag mintegy újjal rámutat s élteti a helybeli lelkészt e szép beszéd megalkotóját, tehát a tulaj­donzépeni eskető papot. Dr. Székács József Magyarország elismert fő­papja volt, az egyház legkiválóbb szonoka, harmo­nicusan gondolkozó fő, nem vette volna be Mel­czer János beszédét, eszméit, gyönyörű kifejezé­seit fennkölt lelkébe, ha az ő magas lelkéhez méltó tartalommal és alakkal nem látattott volna el. Aki tehát Székács lelkéhez tudott ily hatásosan szól­lani, annak magának nagy szellemnek kellett len­nie. Életrajzunkhoz szükséges volt az atya jellem­zése, hogy kidomboríthassuk a később tevékeny férfiúvá emelkedett fiút. Most folytassuk ott, a hol a tulajdonképi életrajzott elhagytuk. Melczer Gyula tanult R. Kereszturon, 1847 és 1848-ban Budapesten, Aszódon 1848 és 49-ben — Selmecbányán 1850—1854, Pozsonyban 1854—57, Halléban 1857—59, Göttingában 1860-ig. Gondosan elkészülve a papi pályára ismeret körét hosszú utazásokkal tágította. Volt Hollandiában, Angolor­szágban, Francziaországon, Schweiczon és Bajor­országon keresztül hazautazott. 1859-ben mint a hallei egyetem tudós tagja pbilosoíiai doctorrá avattatott. Mely tudorságot itt­hon nostrificálni törekedett, azonban a Melczer család gazdagabb és ,, Gutgesinnt" ága e czélja' elé nehéz akadályokat görditett, úgyannyira, hogy tö­rekvése hajótörést szenvedett, miért is a tudori cimet neve mellett nem használta. A tudori okle­vél ma is a család birtokában van. 1860-bau november 12-én Székács József su­perintendens által pappá szenteltetett. 1863. elejéig, mint segédlelkész működött atyja oldalánál. 1863­ban hivta meg rendes lelkészül a tapio-szelli egy­ház, hol 1866. okt. 28-án kelt egybe Elefánt Sarol­tával néhai Elefánt Mihály és Juhász Karolina bu­dapesti lelkész leányával. 1867-ben az acsai gyüle­kezet választotta meg lelkészének, hol áldással működött haláláig. Tehetségét, tevékenységét elég korán vette észre a pestmegyei esperesség s fo­kozatonként több tiszt teljesítésével bizta meg. 1864—69-ig a tanügyi bizottság munkás előadója volt. Az acsai kör dékánja volt 1869—1872-ig. 1872—1877. is t. tanügyi előadó. 1871—1877 Pest­Kis-Kun vármegye püspökhatvani választókerüle­tének bizottsági tagja. E túlnyomóan r. kath. pol­gárokból álló kerület szép példáját mutatta a vallási türelemnek, midőn őt a protestáns férfiút tüntette ki bizalmával. 1878. óta a pestmegyei esperesség aljegyzője és a kerületi törvényszék rendes birája. 1881. óta a pestmegyei esperesség föjegyzője­.ként működött, 1889. óta ugyanennek két ciklusán

Next

/
Oldalképek
Tartalom