Evangélikus Egyház és Iskola 1892.

Tematikus tartalom - Külföld - Északnyugati Németország diakonissa-intézetei (Scherffel Nándor9

256 tolandó. Minden ág. hitv. evang. növendék tandíjmentes; de a keriiletbeli a beiratásnál 3 frt 30 krt és 70 krt con­victusi felszerelésre, más kerületi és más vallású növendék 7 frt 30 krt és beiratási dijat (csak egyszer) 1 frtot és convictusi felszerelésre 70 krt fizet. Minden tanuló a fel­vételről és a nyert jótéteményről aug. 20. körül értesítést kap. A jövő 1892—93-dik iskolai év szept. 1-én kezdődik. A felvételi és javító vizsgálatok és beiratások szept. 1—4. napjain tartatnak. A tanítás szept. 5-én veszi kezdetét. Eperjesen, 1892. jul. hó 12-én. Gamauf György, tképző igazgató, — Tudomásul vétel vegett. Nem egyedül iskolánk jó hírnevének minél szélesebb körben való terjesztése, hanem és különösen az érdekelt szülők, lelkész és tanitó urak érdekében vagyok olyan bátor az érdekeltek 'figyelmét iskolánk felé fordítani. Nagyon jól tudjuk mindnyájan, hogy a leánynevelés ügye protestáns egyházunkban, — szem­ben a r. katholikussal, melyben is különféle társulatok, köztük az apáczák rende, jó szolgálatjára van a nevelés ügyének, — eddigelé még nagyon el van hanyagolva. Tekintve az élet nehéz, súlyos feladatait, a megélhetés még nehezebb módjait, melyek különösen a női nemre aggasztólag terjednek ki akkor, midőn magára hagyatva, férfiúi kéz nem segíti előteremteni mindennapi kenyerét, iskoláztatása nagy fontossággal bír. Az állam tehát a gyöngébbek védelmére s oltalmára sietvén, nagylelkűen kezd róluk is gondoskodni, felruházván őket különféle állami hivatalok viselhetésének jogával, mely a női nem­nek tisztességes s biztos keresetet nyújt. E jog elnyerését a polgári iskola négy osztályának sikeres elvég­zése szerzi meg. Ilyen iskolával rendelkezik Dobsina ren­dezett taná'su bányaváros. A leányok az elemi iskolázta­táson kivül a mai időben, a művelt világban még más, magasabb fokú ismeretek megszerzése általános nevelési, de humanistikus szempontból is elengedhetetlen életszük­séglet, életfeltétel. Hisz belátom annak igaz voltát, de ha anyagi erőnkből nem telik, lobbanthaná valaki szememre? A városi élet drága?! íme iskolánk az, mely a szegényebb sorsú szülő számára is a hozzáférhetőséget biztosítja. Hosszadalmas volna mindazon kedvezmények s jótétemé­nyek előszámlálása, melyekben úgy szólván mindenki, de különösen a lelkész s tanító urak leányai részesülnek. Azért is, aki iskolánk felől nincs kellőleg tájékoztatva, forduljon egyenesen s egész bizalommal az iskola igazga­tóságához, mely felvilágosítással vagy iskolai értesítővel szívesen szolgál bármikor. Iskolánk ugyan községi, de a dobsinai ev. nemes egyház évi 1500 frtnyi segélyben részesiti és az egyház az, mely az ev. növendékek vallás­erkölcsi ingyenes oktatásáról egy külön e czélra rendsze­resített lelkészi állásra való alkalmazottja által gondos­kodik. Dobsina, 1892. évi julius hó Í2-én. P o p u t h Viktor. — Fényes esküvő Ácsán. Melczer Gyula pestm. evang. t. ü. esperes és neje Elefánt Sarolta bájos leányát Etelkát oltár elé vezette jul. 5-én Igó Elek ecseri jegyző. Az esketést nagyszámú díszes közönség részvéte mellett Török József főesperes végezé. Nász­nagyok voltak: báró Prónay Gábor nagybirtokos és Laványi László főszolgabíró. Nászasszonyok voltak: báró Prónay Gáb orné szül. gróf Teleki Anna és Ekkert-Igó Ida. Koszorú leányok: Melczer Ilona, Ekkert Ella, Fényes lika, Melczer Irén, Újhelyi Matild, Újhelyi Etelka. A fényes és gazdag lakoma a paplak udvarán felállított nagy sá­torban ment végbe ; melyen felköszöntőket mondtak báró Prónay Gábor, Laványi László, Majthényi István orsz. képviselő. Török József, Miklóssy János, Kiss Péter, Mel­czer Lajos. Az ünnepély érdekességét emelte azon körül­mény, hogy az örömapa e mai lelkészkedésének huszon­ötödik évfordulóját, az örömanya pedig e napon neve­napját ünnepelte. A táncz reggeli 7 óráig tartott, a mikor a diszes közönség a szélrózsa minden irányában eloszlott, magával vivén egy szép, épületes ünnepély ked­ves emlékét. A boldog menyasszonynak küldött nagyszámú becses és drága ajándékok betetézője volt Légrády Tivadar úr által küldött Roskovics-féle gyönyörű olaj­festmény, melynek czime: „Iczi, piros alma." A nászünnepély után az új pár számos úri fogat által ki­sérve, lakhelyére: Ecserre utazott. Báró Prónay Dezső egyet, felügyelő úr családi gyász miatt nem vett részt az ünnepélyen. PALYAZATOK. A czeglédi evang. egyház káplán-tanítót keres. Kötelessége: az V—VI. osztályban mintegy 25 növendék rendes tanítása, továbbá a lelkészi teendőkben segédkezés és a polgári iskolások vallás oktatása, heti 2 órában. Fize­tése: 300 frt, lakásul egy bútorozott szoba fűtéssel és takarítással együtt. Jelentkezők forduljanak julius 30-áig hozzá m- Törölfc József, lelkész és pestmegyei főesperes. Az új-f.-varsándi ág. h. ev. egyház magyar tannyelvű iskolájához segédtanítót keres, kinek fizetése lesz 300 frt, egy szobából álló lakás és egy öl tűzre való fa. Egy év múlva nagyobb fizetésre rendes tanítóvá választható. A folyamodványok augusztus 1.-ig alulírotthoz küldendők. Új-F.-Varsánd 1892 július 6-án. Csepregi György lelkész. A kassai ág. hitv. ev. magy.-ném. egyház f. év jún. 19-én közgyülésileg hozott határozatával hitoktatással összekötött segédlelkészi állomást szervezett s ennek betöltése czéljából ezennel pályázatot nyit. Ezen segédlelkészi állomásra pályázhatnak oly fel­szentelt vagy felszentelendő hitjelöltek, kik a magyar éa német nyelvben egyaránt kellő jártassággal bírnak. A segédlelkész teendői és kötelességei lesznek: 1) hogy a lelkészt lelkészi teendőiben segitse, őt minden hónapban legalább egyszer a szószéken helyette­sítse s akkor, a mikor a helyettesítésnek szüksége fenn forog ; 2) hogy a helybeli községi elemi, polgári, állami fel­sőbb leányiskolái és középtanodai intézetekbe járó evang. valiású növendékek közt a hitoktatást akkor és oly mér­tékben, amikor és a mily mértékben azt a lelkész neki kijelölni fogja, eszközölje; 3) hogy a lelkész által reábízott lelkészi functiókat teljesítse s a tanítókat szükség esetén az iskolában ki­segítse. A segédlelkész javadalmai lesznek : 300 frt. segédlelkészi fizetés az egyház pénztárából utólagos havi vagy évnegyedi részletekben ; a vallástaní­tás után járó tandíj ; a reábízott egyházi functiók után járó stóla illetékek fele, kivéve azon functiókat, melyeket a lelkész megbetegedése vagy távolléte alatt végez ; két öl tűzi fa vagy annak értéke az egyházi pénztárból ; ellá­tás vagy annak részbeni recompenzálása, kiszolgálat, ruha­mosás nélkül és bútorozoít szoba a lelkészi lak földszinti részében. Pályázni kívánók bizonyítványaikkal kellően felsze­relt kérvényeiket f. 1892-ik évi július 31-ig az alulírotthoz küldjék be. Kassán, 1892. július 1-én. Benczúr Géza, egyházi felügyelő. WIGAND F. K. NYOMDÁJA, POZSONYBAN.

Next

/
Oldalképek
Tartalom