Evangélikus Egyház és Iskola 1885.

Tematikus tartalomjegyzék - Külföld - Németország

120 egyike ugyanis néhai Melczer Lajos akkori pesti gymná­siumi tanár magánylakásának épen ama szobájában robbant szét, melyben a család menekvésre készen állott. — Vala­mennyien súlyosan megsebesültek, s midőn kábultságukból föleszméltek, akkor látták, hogy a rákos-kereszturi volt lelkész néhai Melczer János 10 éves I. osztályú fia véré­ben a padozaton fekszik, a bomba ennek lábát tövében sza­kitá el. — E szerencsétlen atyánkfia jelenleg is él, s mivel minden tudományos pálya bezárult a serdülő fiú előtt, órás lett belőle, s mint ilyen Pesten nyitott üzletet. Jelenlegi helyzete nehéz s páratlan ügyessége, szorgalma s becsüle­tessége mellett is alig birja fentartani családját. Én tehát, ki e szerencsétlen atyámfiát, viszonyait s képességeit köze­lebbről ösmerem, kérem testvéries bizalommal önöket ked­ves hitsorsosainkat és első sorban a lelkész, tanító, fel­ügyelő urakat az írás eme szavainak nyomán „Azért hát mig időnk vagyon mindenekkel jót te­gyünk, kiváltképen pedig hitünknek cselé­deivel", hogy azok, kik jelenleg, vagy jövőben órát cse­rélni, javítani s venni szándékoznak, forduljanak hozzá s karolják fel paptestvérünk eme szerencsétlen fiát, tiszteljék meg bizalmukkal-megrendeléseikkel, sőt személyes látogatá­sukkal, jelesül az ez évi „budapesti országos kiállítás" tar­tama alatt, s őt a sok ámító ellenében körükben melegen ajánlani is legyenek szívesek. — Czíme : Melczer Lajos, órás, Budapesten, Zsibárus-utcza, a főposta mellett. — Én ajánlottamért minden egyes esetben a felelőséget ma­gamra vállalom. Alexy János, poltári ev. lelkész. — Középiskolai főigazgatók értekezlete. Tréfort miniszter úr meghívása következtében értekezletre gyűltek össze Budapesten a kerületi főigazgatók. A miniszter által tárgyalás alá bocsátott főbb kérdések voltak : Minden középiskola helyi tanterv készítésére lesz feljogosítva, az állami tanterv keretén belől. A középiskolák jobb felszerelése, mi évenkint szedendő 2 írtnyi felvételi díj által lenne eszközlendő. Tárgyaltatott a minisztérium által kidolgozott, az eljárást egyszerűsítő tankönyv engedélyezési szabályzat. A magyar tud. aka­démia által megállapított helyesírás kötelezővé tétetik. A vegyes ajkú vidékek középiskolái számára új czélsze­rűbb tankönyvek fognak szerkesztetni. A miniszter felhívta a középiskolai tanáregyesületet egy iskolai műszótár készítésére. Az érettségi vizsgálatokhoz inkább közép­iskolai-, mint műegyetemi tanárok küldessenek ki biz­tosokul stb. — A római kath. alpapság helyzetének javítására vonatkozó igéretét Tréfort miniszter úr beváltani törek­szik. A róm. kath. egyházi főhatóságokhoz mult hó 26-ról egy körlevelet intézett, melyben felszólítja őket, hogy íras­sák össze s terjeszszék elébe mindazon egyházmegyéjökbeli plébániák pontos jegyzékét, melyeknek lelkészei akár a vallásalapból congruára, akár egyéb állandó segélyre van­nak rászorulva, vagyis a plébánia jövedelméből magukat fentartani nem képesek, megjelölésével azon összegnek, a mely az illetők által most élvezett állandó segélyen felül, állásukhoz mért ellátásukra még szükséges volna. Ezzel kapcsolatban azonban véleménynyilvánítást kér arra nézve is, hogy ott, hol a javadalmazás kiegészítése szük­séges, mily alapból és mi módon volna ezen kiegészítés fedezendő? Mert azzal a ténynyel számolnunk kell, úgy mond, hogy a vallásalap az előre láthatólag tetemesen emelkedendő congruák fedezésére maholnap képes nem lesz, valamint mindinkább képtelenné válik a tanulmányalap is a folyton fokozódó tanügyi követelményeknek megfelelni. Külömben pedig igyekezni fog, hogy a mennyire csak a vallásalap rendeltetéséből kifolyó egyéb czélok megengedik, a jövedelemből mentől több legyen a lelkészkedő papság segélyezésére fordítható. — Mink senkinek jólétét nem irigyeljük, legkevésbé pedig bármely felekezetbeli papság helyzetének javulását s távol van tőlünk annak még gon­dolata is, hogy egyiptomi húsos fazekakért eladjuk sze­génységgel járó. de annál becsesebb függetlenségünket; hanem nagyon jól esnék legalább a törekvést tapasz­talnunk, mint kívánnak gondoskodni a mieink övéik­ről, akár papjaik-, akár tanáraik-, akár tanítóikról. Ezzel csak magukról gondoskodnának! — A Popper-Castrone házasság a római pápa felment­vényének megtagadása következtében nem jön létre. Állí­tólag az esztergomi bíboros érsek a vőlegény térítve­n y é n e k beküldése alkalmával a pápához intézett felira­tában, a keresztyén-zsidó vegyes házasságnak a főrendi házban folyt tárgyalásakor a magyar püspöki kar részéről tanúsított magatartásra utalva, az engedmény megadását nem ajánlotta. Ez okon, daczára a párizsi érsek meleg párt­fogásának s a congregatio egyhangú véleményének, tagadta volna meg a pápa az engedményt. — A „Magyar Háziasszony-' 14. számának tartalma : Előfizetési felhivás. — Az én véleményem. Ferenczynétől. — Viszhang a „szerelem és tűzhely •'-re Kőrös Irmától. — Háztartás. A lúdtenyésztés módja. Végh Lajostól. — Ker­tészet. Havi teendők áprilisben. — Háztartási teendők. — Konyhászat. Heti étlap. Csiszér-Ugróczy Idától. — Hogyan főzzünk, süssünk? Kérdés a „Magyar Háziasszony" olvasói­hoz. Sarkady Bélánétól. — A nők munkaköre. — Gyerme­keink. — Méhészet. — Cselédeink. — Irodalom és művé­szet. — Színház és zene. — Különfélék. — Hymen. — Fővárosi bevásárlási források. — Háziczikkek legújabb ár­jegyzéke. — Szerkesztői üzenetek. — Kiadóhivatal postája. Hirdetések. — — „Munka után" melléklet tartalma : Bűvös leány. K. D.-től. — Budapesti élet. Somogyi Edé­től. — Négy év után. Sziklay P. Gyulától. — Kérdések és feleletek. — Gondolatok. — Apróságok. — Sakktalány. Rady Istvántól. — Megfejtések. — Regény csarnok : Vész és viharban. Angol regény. Pál vázat. A rimaszombati egyesült protestáns főgymnasiumban a jövő tanévre egy 1000 frt. rendes fizetéssel s 150 frt. lakáspénzzel javadalmazott tanári állomás betöltendő. Fő-tantárgy a magyarnyelv s irodalom, mellék­tantárgy a latin nyelv s esetleg a történelem. Pályázhatnak mindkét protestáns felekezetű okleveles tanárjelöltek. — A megválasztott f. év szeptember első napján foglalja el hivatalát. A kellőleg felszerelt pályázatok f. év május-hó 1-ső napjáig az igazgatósághoz beküldendők. Rimaszombat, 1885. márczius-hó 13-án. Az igazgatóság. Pályázat. A selmeczbányai ágost. hitv. ev. gyülekezet lelkésze, egy a tót és magyar nyelvben — s ha lehetséges a németben is — jártas káplánt keres. — Ezen állomásra pályázat nyittatik. Évi javadalom : 120 frt. o. é. készpénz, havonkint utó­lagosan fizetendő részletekben, szabad lakás és teljes ellátás. Felszerelt pályázati folyamodványok f. é. april 20-ig az alúlirotthoz küldendők. Selmeczbánya (Hontmegye), 1885. évi márcz. 24. Hrencsik Károly, ev. lelkész. NYOJIATTA WIGAND F. K. POZSONYBAN.

Next

/
Oldalképek
Tartalom