Esztergom és Vidéke, 2007

2007-01-13 / 1-2. szám

§zmtt jlatuún gziÜőtmroM a ngmzgtt ggpgg hölcsőjg, jglkfoig eb szolgálója! és Vidéke www. ES2TERQOMESVidEkE.hu POLGAEI HETILAP AIAPÍTTATOTT 1879'bEN * AIAPÍTÓ foszERkEszTŐ: DR. KŐRÖsy László * MEQÍEIENT 1944-iq LXV ÉvfolyAM Új SOROZAT * XXII. ÉvfolyAM, 1-2. SZÁM * 2007. jANLÁR 1?. * ÁRA: 100 FT E'MAil: ESZTERqOMESVidEkE@VNET.hu ^éUÁy ÍM/ olwiéárici/v! Nemzetközi emlékezés Becket Szent Tamásra Az esztergomi bazilikában anglikán énekes vesperás szertartásra került sor, a főoltáron Becket Szent Tamás ereklyéjével. A vesperást dr. Geoffrey Rowell, Európa Gibraltár püspöke és dr. Kiss-Rigó László szeged-csanádi püspök celebrálta. Közremű­ködtek a gibraltári kórus tagjai (művészeti vezető­jük Solyóm Richárd), valamint a Magnificat Gyer­mekkórus tagjai (művészeti vezetőjük Szebellédi Valéria), orgonált Alon Sutton. _ A szertartás során olvasmányt hallhattunk az Ótestamentumból, melyet John Nichols, brit nagy­követ mondott el. Ezt követően Jöjjetek Krisztust dicsérni című himnusz hangzott el az énekkar tol­mácsolásában, majd újabb nagykövet lépett a szó­székre. April H. Foley amerikai nagykövet olvasta fel Máté evangéliumát az Újtestamentumból. A Bazilikát zsúfolásig megtöltő hívek, turisták és érdeklődők előtt ezután folytatódott a szertartás, melyen az énekkaroké volt a főszerep. A szentbeszé­det dr. Kiss-Rigó László püspök mondta, aki kitért a történelmi múltra, a hagyomány nagyszerű ápolá­sára és a mai összejövetelre. A könyörgést Rowell püspök mondta, majd az áldás következett és ezzel zárult az anglikán vesperás. A közel órányi szertar­(Pálos) Bizton állíthatjuk, hogy a 12. században élt Bánffy Lukács esztergomi érsek iskolatársának, az angol Becket Tamás Canterbury-i érseknek em­lékezete eddig még nem öltött olyan méreteket, mint most, 2006. december 29-én itt, Esztergom­ban, a Magyar Sionon. Az angol II. Henrik király akarata nyomán pápai kinevezéssel lett Becket Ta­más Canterbury-i érsek, majd a királyi lovagok gyil­kolták meg 1170. december 29-én. Tizenöt éve Kiss-Rigó László akkori plébános, hittudományi főiskolai tanár - ma szeged-csanádi megyei püspök - kezdeményezte az emlékülést, mely a Szent Tamás-hegyi kápolnánál és a Mindszenty iskola aulájában, legutóbb a Mindszenty Csarnokban zajlott. Az emlékezés évről évre terebélyesedett és napjainkra nemzetközivé lett. Magyar, amerikai, angol, olasz és más nemze­tek képviselői jöttek el a Bazilikába és a Szent Adal­bert Központba a 2006. évi Becket Szent Tamás em­lékünnepségre. Eljött Villiam de Gelsey bankár, a Richter Gedeon gyógyszergyár elnöke, Bogsch Erik vezérigazgató, az amerikai, az angol nagykövetség tisztségviselői és még sokan mások. Önkormányzatunkat Knapp János Pál és Né­meth József alpolgármesterek és a testület több tagja képviselte. táson végig közreműködött Denis Moss atya, az európai és egyben budapesti anglikán esperes, aki a kezdetektől résztvevője volt a Becket Szent Ta­más emlékezésnek. A bazilikai rendezvényt egye­nes adásban közvetítette a Bartók Rádió. Az emlékünnepség a 2006 szeptemberében át­adott Szent Adalbert Központ díszelőadójában folytatódott. Itt dr. Kiss-Rigó László püspök mon­dott köszöntőt, miután a résztvevők elénekelték az angol és a magyar himnuszokat. A püspöki be­vezetőt követve Bogyai Katalin, a kormány nem­zetközi szakállamtitkára - aki már kezdetektől résztvevője volt a Becket Szent Tamás ünnepsé­geknek - angolul és magyarul üdvözölte a megje­lenteket. Bogyai Katalin akkoriban a londoni Ma­gyar Intézet igazgatója volt; közrejárásával adott ünnepi istentiszteletet a Canterbury-i érsek Mádl Ferenc köztársasági elnök tiszteletére. Közremű­ködésével írták alá Esztergomban, a Királyi Vár­ban, a két település testvérvárosi szerződését. * Az angol és a magyar egyházi kapcsolat ünnepi emlékezése a résztvevők társas összejövetelével zárult, melynek házigazdája a Rudnay Sándor Ala­pítvány és a Rudnay Sándor Kulturális és Városvé­dő Egyesület volt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom