Esztergom és Vidéke, 2006

2006-12-21 / 51-52. szám

21 Esztergom és Vidéke 2006. szeptember 14. Háromszámlap ú napóra Horizoritáli a verti Wáii sa szerinti i Az esztergomi Prímás-szigeten, a környezetkultúra egyesület kertjében novemberben elkészült az a kombinált napóra, melyen egy árnyékvető mutatja három napóra felületén az idő múlását. A betonból és terméskőből épí­tett óra - mely a környezetkultúra egyesület támogatásával és tagjai­nak önzetlen munkájával jött létre több év alatt - 160 cm magas. A napóra-tömb a csillagászati alap­fogalmak megismerését is szolgál­ja. Felirata: UBI SOL, IBI VITA (Ahová a Nap süt, ott élet van). Felületei: a vízszintes (horizon­tális) napórájé: 99 x 109 cm arab számok, a függőlegesé (vertikális) (nyári időszámítás): 100 x 109 cm római számok, a mutatóra merőlé­gesé (ekvatoriális) pedig: 40 x 109 cm arab számok. Az árnyékvető (Gnomon) hossza 157 cm, átmérő­je 3 cm. Rozsdamentes acélcsőből készült. Esztergom földrajzi szé­lességének megfelelően, 47,8 fokos szögben mutat a pólusa. Zónaidő és időegyenlet: a nap­órák a helyi időt jelzik. A polgári életben használt óráink a kö­zép-európai időt mutatják, vagyis a 15. hosszúsági kör szerint jár­nak. Esztergom azonban ettől ke­letre, a 18,8 fokos hosszúsági kö­rön fekszik. Mivel 1° = perccel, ezért a 3,8° = 15 perccel. A napóra tervezésénél és készítésénél a 15 perc időkülönbséget beszámítot­tam, ezért a „földi" órákkal törté­nő összehasonlításnál csupán az időegyenletet kell számításban venni. Az időegyenlet (vagy időegyenlí­tés) a szoláris idő és a középidő közti különbség, mely az év folya­mán állandóan változik, és a vilá­gon mindenütt azonos. Az idő­egyenlítési táblázatot a szakköny­vek részleteiben megadják. Nap­óránk például december 15-én 5 percet siet, február 10-én pedig 14 percet késik. A táblázat szerint az éves elté­rés a földi órákhoz viszonyítva: -1 és -14 perc (késés), valamint +1 és + 16 perc (sietés) között változik. Az év napján az időegyenlet értéke zérus. (Ilyenkor tűnik pontosnak a napóra.) csekély eltolódással az a négy nap: december 25., április 15., június 15., szeptember 1. Klotz József December 13-án délután adták át a régi Vármegyeháza Dísztermében az Esztergom Város jó tanulója - jó sportolója díjakat. A pályázat díjkiosztó ün­nepségén Németh József alpolgármester köszöntötte az ünnepelteket, majd dr. Hammerl László sportlövő, az 1964-es tokió olimpia bajnoka, a '68-as mexikói játékok ezüstérmese, világ- és Európa-bajnok méltatta a kitüntetet­teket. Az ünnepségen díjakat adott át Lovas Ferenc ötszörös magyar bajnok, vb-bronzérmes és Kuti Gábor többszörös magyar bajnok sportlövő. A díjakat az Önkormányzat Kulturális és Sport Bizottságának döntése alapján a kö­vetkezők kapták: Az I-IV. korcsoport leány kate­góriájában két első helyezés szüle­tett: - a Szent István Gimnázium di­ákja, kitűnő tanulója, az Esztergomi Triatlon Klub Sportegyesület spor­tolója, a XXII. Aquatlon Országos Bajnokság ezüstérmese Nagy Brigit­ta (edzője Heer Lajos), - a VJRKTF Gyakorló Altalános Iskola kitűnő tanulója, az Esztergo­mi Evezősök Hajós Egylete sportoló­ja, a szegedi Országos Evezős Baj­nokság 1000 méteres távjának ezüstérmese, Móczik Alexandra (edzője Fiala József). A I-IV. leány korcsoportban má­sodik helyezett lett a Montágh Imre Altalános Iskola tanulója, a Montágh Diák Sportegyesület atlé­tája, 800 méteren országos bajnok, Kara Anita (testnevelője és edzője Schiller-Kertész Judit). A beérkezett pályázatok alapján ebben a korcsoportban három har­madik helyezés született: - a József Attila Általános Iskola tanulója, az Esztergomi Evezősök Hajós Egylete sportolója, Kónya Re­beka, magyar bajnoki bronzérmes 1500 méteres távon (testnevelője Lázár István, edzője Fiala József), - az Esztergomi Evezősök Hajós Egylete sportolója, a Dobó Katalin Gimnázium tanulója, magyar bajno­ki bronzérmes, Balázs Luca (testne­velője Szekeresné Wieland Ilona, edzője Fiala József), és - a szintén az Esztergomi Evező­sök Hajós Egylete sportolója, a Dobó Katalin Gimnázium tanulója, ma­gyar bajnoki bronzérmes: Gaál Do­rottya (testnevelője Szekeresné Wieland Ilona, edzője Fiala József). Az I-IV. korcsoportos fiúk ka­tegóriájában első helyezett lett a Ba­bits Mihály Általános Iskola tanuló­ja, a Féja Géza Közösségi Ház Kempo Karate Klubjának sportolója, számos nemzetközi verseny győztese, a Szlo­vákiában megrendezett korcsoportos Európa-bajnokság bronzérmese: Ko­vács Ákos (testnevelője Kottász Gab­riella, edzője Pokorni Gábor). Az I-IV. korcsoportos íiúk kate­góriájában második helyezett lett a Petőfi Sándor Általános Iskola kitű­nő tanulója, az Esztergomi Vitézek Rugby SE sportolója, Magyar Baj­nok, Magyar Kupa győztes: Nagy Tamás (testnevelője Rettling József, edzője Deli Róbert). A tanulmányi átlag és a sport­eredmények alapján ebben a korcso­portban négy harmadik helyezés született: - a Babits Mihály Általános Isko­la kitűnő tanulója, az Esztergomi Sport Club labdarúgója, a Belgium­ban labdarúgó tornát nyert csapat tagja: Várszegi Balázs (testnevelője Bodó Sándorné, edzője Zöld István és Spóner József), „ - a József Attila Általános Iskola tanulója, az Esztergomi Vitézek Rugby Sportegyesület sportolója, Magyar Bajnpk: Majoros Gergely (testnevelője Újvári Imre, edzője De­li Róbert), - a József Attila Általános Iskola kitűnő tanulója, az Esztergomi Sport Club labdarúgója, a Belgium­ban labdarúgó tornát nyert csapat tagja: Csernaj Dávid (testnevelője Szabóné Walcz Mária, edzője Zöld István), és a - szintén a József Attila Általá­nos Iskola kitűnő tanulója, az Esz­tergomi Sport Club labdarúgója, a Belgiumban labdarúgó j;ornát nyert csapat tagja: Szilágyi Aron (testne­velője Szabóné Walcz Mária, edzője Zöld István). Az V-VI. korcsoportos lányok közül első helyezést ért el: - atlétikában az INAS-FID szer­vezet által rendezett párizsi Euró­pa-bajnokság aranyérmese a 4 x 400 méteres váltóban, a Svédországban rendezett Világjátékokon arany­érmes 4x200 méteres váltóban, az angliai mezei futó világbajnokság ezüstérmese, a Montágh Imre Általá­nos Iskola és Speciális Szakiskola ta­nulója: Nacsa Gabriella (testnevelője és edzője Schiller-Kertész Judit). - Szintén első helyezést ért el az Esztergomi Kick-boksz SE sportoló­ja, a világbajnoki aranyérmes: Mol­nár Mónika, a Dobó Katalin Gimná­zium diákja (testnevelője Petkó Krisztina, edzője Zrínyi Miklós). Az V.-VI. korcsoportos lányok kö­zül második helyezést ért el a Szent István Gimnázium diákja, az Eszter­gomi Kick-boksz SE versenyzője, vi­lágbajnoki bronzérmes, országos bajnok: Miskolczi Anett (testnevelő­je Fülöp Anikó, edzője Zrínyi Mik­lós). Az V-VI. korcsoportos lányok kö­zül harmadik helyezést ért el: - a Pécsi Tudományegyetem hall­gatója, az esztergomi Spartacus Sportegyesület cselgáncsozója, Ma­gyar Bajnoki aranyérmes: Schleer Barbara (edzője: Keresztesi Zsolt), - a Szent István Gimnázium di­ákja, az Esztergomi Evezősök Hajós Egylete sportolója, magyar bajnoki bronzérmes 2000 méteren: Papp Tí­mea (testnevelője Fülöp Anikó, edzője Fiala József). Áz V-VI. korcsoportos fiúk versenyében a beérkezett pályáza­tok alapján első helyezést ért el a VJRKTF hallgatója, az Esztergomi Vitézek Rugby Sportegyesület spor­tolója, Magyar Bajnok: Haspel Ger­gő (testnevelője dr. Leitner József, edzője Szőlősi László). Áz V-VI. korcsoportos fiúk verse­nyében második helyezést ért el az Esztergomi Evezősök Hajós Egylete sportolója, a Szent István Gimnázi­um diákja, magyar bajnoki bronzér­mes 2000 méteren: Müller Bálint (testnevelője Szerencsés Tibor, edzője Mármarosi János). Áz V-VI. korcsoportos fiúk verse­nyében harmadik helyezést ért el a Dobó Katalin Gimnázium diákja, az Esztergomi Asztalitenisz Sportegye­sület sportolója, kitűnő tanuló, a düsseldorfi Nemzetközi Ifjúsági Asztalitenisz Torna aranyérmese egyéniben és ezüstérmes párosban: Makovics Tamás (testnevelője Besey Gyula, edzője Petkó Frigyes). Különdíjak - Az Országos Torna Di­ákolimpián az V-VI. korcso­portban az Esztergomi Dobó Katalin Gimnázium leány csa­pata a második helyen végzett. A csapat felkészítő tanárai Besey Gyula és Szekeresné Wieland Ilona voltak. A csapat tagjai: Trenger Ágnes, Csernus Lídia, Szabó Zsófia, Nagy Judit kitűnő tanuló, Rabi Rita kitűnő tanuló, Szálka Éva kitűnő ta­nuló. - Horvátországban ren­dezték meg a korosztályos Eu­rópa-bajnokságot, ahol az Esz­tergomi Triatlon Klub Sport­egyesület sportolója, Pozsonyi Ágnes aranyérmet szerzett. - Az Országos Torna Di­ákolimpián a III-IV korcso­portban az Esztergomi Dobó Katalin Gimnázium leány csa­pata a második helyen végzett. A csapat felkészítő tanárai Besey Gyula és Szekeresné Wieland Ilona voltak. A csapat tagjai: Jakabos Anna tanulmá­nyi átlaga 4,9, Pogrányi Anna kitűnő tanuló, Héjj Eszter ta­nulmányi átlaga 4,8, Retkes Re­beka tanulmányi átlaga 4,9, Muskát Fanni kitűnő tanuló, Komáromi Vivien tanulmányi átlaga 4,9. - Röplabdában az V-VI. korcsoportos diákolimpia or­szágos döntőjén a Szent István Gimnázium leány csapata a harmadik helyen végzett. A csapat Ragjai: Harmath Réka, Barna Éva, Danics Kata, Tódor Dóra, Tóth Kinga, Horváth La­ura, Schönwálder Fanni, Ge­rendás Erzsébet, Fodor Ánita, Adamcsa Bea, Tóth Melinda, Németh Klaudia és Sándor Kit­ti (a csapat edzője Sitkuné Fü­löp Orsolya és Fülöp Anikó). - A Torna Diákolimpia Országos Döntőjén az V-VI. korcsoportban a Szent István Gimnázium fiú tornász csapat a második helyen végzett. A csa­pat tagjai voltak: Csernai Zsolt, Ipolyi , Péter, Deák, András, Weisz Ádám, Biczó Ádám, Né­met Zoltán, Szatmári Gábor (testnevelőjük és edzőjük Sze­rencsés Tibor). Esztergom Város jó tanulója - jó sportolója Emléklapot kaptak Dobosi Szabina Magyar bajnoki ezüst és bronzérmes judoban, Béták Anna országos diákolimpiát nyert 50 méteres mellúszásban, Orbán Anna nemzetközi és országos úszóversenyen 100 és 200 méteres mellúszásban nyert aranyérmet, Béták Eszter országos versenyen nyert bronzérmet úszásban, Orbán Sára a Diákolimpia Megyei döntőjén második helyezést ért el, Farkas Virág országos úszóversenyen nyert ezüstérmet 4 x 50 vegyes váltó­ban és gyors váltóban, Vollár Kinga diákolimpia megyei döntőjén negyedik helyezést ért el, Füzék Zsófia városi diákolimpiát nyert úszásban, országos versenyen ezüst­és bronzérmet szerzett 50 méteres hát- és gyorsúszásban, Franta Réka megyei versenyt nyert akrobatikus rock and rollban, György Adrienn megyei diákolimpiát nyert úszásban, Veigli Nikolett országos versenyt nyert hátúszásban, Tóth Elza Regina kézilabdázó, a megyei döntő ezüstérmese, Hábel Sára kézilabdázó, a megyei döntő ezüstérmese, Papp Laura kézilabdázó, a megyei döntő ezüstérmese, Vörös Alexandra kézilabdázó, a megyei döntő ezüstérmese, Kántor Sára kézilabdázó, a megyei döntő ezüstérmese, Makovics Ágnes megyei versenyeket nyer asztalitenisz sportágban, Janig Anna országos versenyt nyert 50 méteres pillangó úszásban, Déri Csaba, Belgiumban nemzetközi tornát nyert labdarúgó csapat tagja, Szalkai-Tóth Árpád megyei diákolimpiát nyert úszásban, Ribár Dávid a Belgiumban nemzetközi tornát nyert labdarúgó csapat tagja, Orbán Balázs országos és területi versenyt nyert úszásban, Trexler Milán, Belgiumban nemzetközi tornát nyert labdarúgócsapat tagja, Körmöndi Máté a diákolimpia megyei döntőjén 50 m hátúszásban bronzérmes, Bajai Mátyás magyar bajnoki bronzérmes evezésben 2000 m-en, Faragó Marcell, Belgiumban nemzetközi tornát nyert labdarúgó csapat tagja, Malinkó Dávid országos versenyen szerzett ezüstérmet úszásban, Fekete Gergő megyei versenyen szerzett ezüstérmet úszásban, Becskereki Bendegúz megyei versenyen szerzett bronzérmet úszásban, Kovács Barnabás megyei versenyen szerzett ezüstérmet úszásban, Morva Benedek városi diákolimpiát nyert mellúszásban, a megyei döntőn bronzérmet szerzett, Nagy Angéla az országos aquatlon bajnokság 6. helyezettje, duatlonban har­madik helyezést ért el, Sáska Beáta magyar bajnoki bronzérmes evezésben 2000 méteren, Ignácz Tamás magyar bajnoki bronzérmes evezésben 2000 méteren, Balázs Miklós magyar bajnoki bronzérmes evezésben 2000 méteren. SPORT Birkózó új generáció Az Esztergomi Birkózó Sport Egyesület hosszú évek, évtizedek óta jó eredményekkel szerepel az országos és a nemzetközi poron­don. Az elmúlt évben is - a magyar bajnoki címek mellett - kontinens viadalon ötödik lett a versenyző­jük. Az utánpótlás-nevelésben hasznos tanácsot kaptak Kismóni János városházi sportreferenstől, melyhez társult az önkormányzat pénzbeli támogatása is. 2006-ban már jelentkeztek az eredmények: országos bajnoki címet nyert a ser­dülő korosztályban, szabadfogás­ban Hegyi Lotti (42 kg) és bronz­érmet a diák korosztályban Kisré­ti Adrienn (35 kg). Diákolimpiai országos győztes lett Torba Erik (26 kg) és ezüstérmet nyert Lévai Zoltán (31 kg). Ötödikek lettek Papp Bertalan (28 kg), Szentes Kristóf (37 kg) és Szekér Máté (41 kg). Fennállása fél évszázada óta a legtöbb nemzetközi versenyre ju­tottak ki az esztergomiak. Az or­szágos diákolimpián jól szerepel­tek mellé társult Keszei Krisztián (38 kg), akik Wolfurtban (Auszt­ria) és Horvátországban szereztek érmeket. Ők, valamint Romanek Ferenc (27 kg) dobogós helyen vé­geztek Csehországban. Grázban is megállták helyüket a már említett birkózóink, csatlakozott hozzájuk Erős Gábriel (37 kg) és Petrovics Dániel (47 kg). Ez a szép jövő előtt álló utánpótlás járt a felvidéki Ko­máromban, a német Frankfurt am Oderben, Berlinben, valamint a lengyelországi Katowicében. A lányok is hallattak magukról a külföldi versenyeken is. Különö­sen sikernek könyvelhető el a Bur­genlandban az Aipin Open Eurón való bemutatkozásuk, itt a már felsoroltakon kívül sikerrel szere­pelt Hegyi Kitti (46 kg) és Szekér Szimonetta (37 kg). Az EBSE utánpótlását Lévai Zoltán és Székely Gyula edzi. A hét minden napján van foglalko­zás a sportcsarnokban, a Babits és a József Attila iskolák tornaterme­iben. Keressék őket és jelentkezze­nek a birkózás iránt érdeklődő fia­talok! (Pálos) FŐSZERKESZTŐ: BENCZE CS. ATTILA SZERKESZTŐSÉG: 2500 ESZTERGOM, DEÁK FERENC U. 4. PR. 233 TELEFON/FAX: 06(33) 500-810 E-MAIL: ESZTERGOMES\TDEKE@VNET.HU SZERKESZTŐK: BÁNTHIDY LÁSZLÓ, DR. HORVÁTH ISTVÁNT, ISTVÁNFFY MIKLÓS, KAPOSI ENDRE, KODITEK PÁL, NAGYFALUSI TIBOR, DR. SZÁLLÁSI ÁRPÁD CÉG- ÉS OLVASÓKAPCSOLAT, REKLÁM: PÁLOS IMRE FELELŐS KIADÓ: DR. GÁBOR JÁNOS, A STRIGONIUM RT. VEZÉRIGAZGATÓJA 2500 ESZTERGOM DEÁK FERENC UTCA 4. TEL.: 06/33/510-040 NYOMDA: Spori Print V. ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ: VINCZE FERENC TELEFON: 06(33) 501-530 III -ISSN 0864-7054

Next

/
Oldalképek
Tartalom