Esztergom és Vidéke, 2005

2005-04-21 / 16. szám

6 S VIJD6 H6 hmllstm szulonarosa a nemzeti egység jelképe cs szolgálója! Könyvadomány C ante rb uryből Canterbury könyv adományát adta át pénteken délután dr. Kolumbán György, a képviselő-testület pénzügyi bizottságának elnö­ke, a kulturális bizottság tagja a Helischer József városi könyvtár igazgatójának, Várady Eszternek (fotónkon). A Canterbury-i képviselők és a Városháza munkatársai által gyűjtött kétszázhúsz angol nyelvű szépirodalmi és ifjúsági mű az EUjet légitársaság segítségével érkezett Magyarországra. Az ado­mányozásra 2004. december 29-én Martin Vye tett ígéretet. Canterbury főpolgármestere egy delegáció vezetőjeként azért járt Magyarországon, hogy testvérvárosi szerződést írjon alá Eszter­gommal. Az ünnepélyes ceremónia után Martin Vye és kísérete megismer­kedett a város nevezetességeivel, és ellátogatott a városi könyvtárba is, ahol látva a könyvtár angol nyelvű könyvkínálatát, ígéretet tett arra, hogy a testvérvárosi kapcsolat első jeleként könyvadománnyal segíti a könyvtárat. A testvérvárosi kapcsolat keretében Esztergom város meghívást kapott a híres Canterbury-i Eurofair nemzetközi kiállításon való részvételre, kulturális és diákcsere programok indulnak, valamint szorosabbra fűzik a két város turisztikai és idegenforgalmi kapcso­latát. (Sajtótájékoztató) Lengy el ve ndé gek fogadása a Városházán (ATEK) Az elmúlt héten váro­sunk vendége volt az a 30 diákból, két iskolaigazgatóból és három ta­nárból álló küldöttség, amely Gnieznoból, Esztergom lengyelor­szági testvérvárosából érkezett. A vendégeket április 15-én a Városháza nagytermében Knapp János Pál alpolgármester is fogad­ta, melyen részt vett Csombor Er­zsébet, a helyi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat és a Magyar - Len­gyel Baráti Társaság elnöke, vala­mint a küldöttséget fogadó József Attila és Petőfi Sándor Altalános Iskolák igazgatói is. Knapp János Pál köszöntőjé­ben arról szólt, hogy a hagyomá­nyos lengyel-magyar barátságon kívül a találkozás arra is alkalmat teremtett, hogy a vendégek megis­merkedjenek a város fejlődésével, azokkal a kulturális, történelmi emlékekkel, amellyel Szent István városa az országot gazdagította. - Közös programokról van szó, amelyben egymásra találnak a partnerek egy újfajta kapcsolat ér­dekében - mondotta, majd így folytatta: - Ma baráti beszélgetés­re hívtuk Önöket, amely kelleme­sebb egy előadásnál, kötetlenebb és közvetlenebb érzéseket kelt ­vélte az alpolgármester. Arra a kérdésre, hogy érezték itt magukat a küldöttség tagjai, a csoport lengyel vezetője, Anna Wojcik igazgatónő elmondta, hogy bár ezúttal csak 30 ember érkezett Esztergomba, de az egész városuk lelkét magukkal hozták. - Reméljük, amit mi elkezd­tünk, azt a gyermekek folytatják majd tovább - nyilatkozta többek közt a lengyel igazgatónő. Ezután a küldöttség átadta Gniezno polgármesterének üdvöz­letét és ajándékait, majd az eszter­gomi alpolgármester lepte meg a vendégeket egy-egy szép könyvvel. (P.) Dr. Kiss-Rigó László római katolikus püspök húsz évvel ez­előtt, 1985-ben lett a Szent Anna Plébánia káplánja. Budapesti születésű, ám a hittudományi fő­iskolai tanulmányait már Esz­tergomban kezdte, majd a fővá­rosban, az akadémián folytatta, ott doktorált, végül Rómában, a Pápai Magyar Intézetben volt ösztöndíjas. A Lateráni Egyetemen és a Biblikus Intézetben is folytatott tanulmányokat. Ezt követően élete, eddigi munkássága Eszter­gomhoz kötődik. A Szent Anna Plébánia 15 év­vel ezelőtt alapította a város és a környék rendszerváltást követő első katolikus oktatási intézmé­nyét, a Mindszenty József nevét viselő iskolát. Itt is az oktatás tartalmát a Nemzeti Alaptanterv határozza meg, a többletet és a sajátosságot a keresztény életfel­fogás hatja át. Intézményükben kiemelten foglalkoznak a nyelvoktatással, az informatikával és a sporttal. Erre kiváló lehetőséget kínál a Mindszenty-csarnok. A biológia, a kémia és a fizika színvonalas oktatását a természettudomá­nyos szaktantermek nyújtják. Mindennek kezdeményezője és a mai napig vezetője László Az Esztergom és Vidéke tisztelettel köszönti a Kupola szerkesztőjét! Dr. Kiss-Rigó László püspök kettős jubileu ma püspök. Ugyancsak két évtizede tanára az Esztergomi Hittudo­mányi Főiskolának, melynek harmadik éve főigazgatója is. Vá­rosunk képviselő-testülete a közéleti és kulturális téren kifej­tett áldozatos, kitartó munkájá­ért 2004. március 15-én Eszter­gom díszpolgárává avatta. A Vár­hegyen a régi Szeminárium fel­újítását dr. Kiss-Rigó László püs­pök irányítja. A régi Szeminári­umban nyer elhelyezést a Hittu­dományi Főiskola, a Tanítóképző Főiskola néhány egysége, a Páz­mány Péter Katolikus Egyetem nyugati szláv kulturális kutató­csoportja, a konferencia- és za­rándokközpont, valamint a szlo­vákiai Rózsahegyei Katolikus Egyetem magyarországi tagoza­ta. * E napokban dr. Kiss-Rigó László püspök, főiskolai főigaz­gató meghívására Esztergomba látogat Szlovákia kulturális mi­nisztere, dr. Rudolf Chmel. Ta­lálkozójukon a tudományos és kulturális élet számos jeles kép­viselője is ott lesz. Téma: a továb­bi szlovák-magyar irodalmi és kulturális kapcsolatépítés. * Április 6-án ünnepelte dr. Kiss-Rigó László, Esztergom díszpolgára az 50. születés­napját. Szerkesztői Műhelyünk ebből az alkalomból - úgy is mint a Ku­pola című lap szerkesztőjét ­tisztelettel köszönti, további te­vékeny és eredményes éveket kí­ván! POLGÁRI HETILAP www.esztergomesvideke.hu E-mail: esztergomesvideke@vnet.hu Alapíttatott 1879-ben Alapító főszerkesztő: dr. Kőrösy László Megjelent 1944-ig LXV évfolyam * Új sorozat XX. évfolyam, 16. szám 2005. április 21. 6 oldal Ára: 75 Ft Gyöngyhalász Filmhét (és vetítőterem-avató) Esztergomban (sms) Legutóbb 2003 novem­berében adott helyet az akkori Art Kino többnapos mozi-prog­ramnak a Magyar Filmklub­szövetség filmbarát találkozója alkalmából. Azóta minden meg­változott Esztergomban a mo­zik szempontjából. Amikor a Bajor Ágost Kultúrmozgó vette át - immár más minőségben - a Petőfi filmszínház szerepét, a vetítőgépek átszerelése közben, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának egymillió fo­rintos pályázata révén ezek ki­sebb felújítására, korszerűsíté­sére is sor került. Az elmúlt héten, április 14-én nemcsak a Gyöngyhalász Filmhét és a hozzá kapcsolódó moziplakát-kiállítás nyílt meg, de egyúttal a vetítőterem, a gé­pek hivatalos átadására is sor került. A Kultúrmozgó első, na­gyobb szabású rendezvényén tehát birtokba vehette a közön­ség a helyszínt. A „hármas ünnepen" - aho­gyan Szeder Balázs, a Bajor Ágost Művelődési Ház igazga­tója fogalmazott a megnyitó és az .átadás alkalmával - a NKÖM szakmai főtanácsadója, Reichenberger János is részt vett. Hivatali kötelességének eleget téve ugyanis ekkor ellen­őrizte az átalakítás eredményét (és jónak találta azt), egyúttal örömét fejezte ki amiatt, hogy Esztergom Város Önkormány­zata újabb pályázat benyújtásá­val a további fejlődést is biztosí­tani szeretné az új mozi számá­ra. A Gyöngyhalász Filmhét an­gol és távol-keleti mozifilmeket bemutató különleges vetítés-so­rozat, amely a forgalmazó válla­lat, a Budapest Film jóvoltából január óta országjáró körúton hozza közel a közönséghez a két térség fesztiválokon sikeresen szerepelt, összesen négy művét. A rendezvényt Esztergomban Gulya István szakíró, a nosztal­giázásra lehetőséget adó pla­kátkiállítást pedig a Művelődé­si Ház igazgatója nyitotta meg. Vasárnap este Varró Attila film­kritikus előadása tette teljessé a jeles filmes eseményt, amely a Távol-Kelet filmművészetének három évtizedre visszanyúló recepció-történetét ismertette, és a hallgatóság bevonásával jellemezte is ezeket az alkotáso­kat. Mitől sikeres a távol-keleti film ? - tette fel a kérdést fejte­getése során a filmes szakem­ber. Mitől vált sikeressé a Gyöngyhalász Filmhét Eszter­gomban? - egészíthetjük ki ezt a magunk részéről. Attól, hogy bár egy szűkebb közönségréteg, de regionálisan válogatott, igényes mozi-él­ményben részesülhetett egy hé­ten keresztül. Köszönet illeti ezért a mozi-forgalmazót és a szervezőket!

Next

/
Oldalképek
Tartalom