Esztergom és Vidéke, 2004

2004-09-30 / 39. szám

6 SZtHBCjDfóVIP^e 2004. szeptember 30. SZABADIDŐ * TERMÉSZETJÁRÁS * SPORT A szombati hídfutás előkészüle­teivel egyidőben zajlott a már ko­rábban jelzett városi sportcsarno­ki névadó. Pál Györgynek, az in­tézmény vezetőjének (felső fotón­kon Knapp János Pál, Pézsa Tibor és Maróty József társaságában) öt­lete volt az, hogy az esztergomi bajnokról, Pézsa Tiborról nevez­zék el az intézményt. Ritka alka­lom, hogy még ereje teljében lévő sportember legyen a névadó, de Pézsa Tibor tanulmányai, sport­béli eredményei, edzői munkássá­ga mindenképpen a legméltóbb er­re. Maróty József ismert esztergo­mi testnevelő méltatta Pézsa Ti­bor pályafutását. Könnyű helyzet­ben volt, hiszen diáktársak voltak a Szent István gimnáziumban, szobatársak és évfolyamtársak a fővárosban, a Testnevelési Főisko­lán. A TF csapataiban együtt kosa­raztak, röplabdáztak, sőt az atléti­kai magasrúdugró csapatban is együtt versenyeztek. A testneve­lést itt, a Duna-parti középiskolá­ban Porubszky Lajos testnevelő ta­nárnál kedvelték meg. A vívást Pézsa Tibor Boromisza bencés testnevelőtől tanulta itt, Eszter­gomban. A Budapesti Honvéd vá­logatott vívója lett, részt vett az 1964-es tokiói, az 1968-as mexikói és az 1972-es müncheni olimpián. Kardvívásban egyéni olimpiai baj­noki címet szerzett! Háromszoros A nyári átalakulás után a kézi­labdához értő sportemberek bizto­sak voltak abban, hogy nehéz ősz vár az Esztergomi Kézilabda SE NB l-es női csapatára. A lejátszott három forduló mindezt igazolja. Legutóbb Hód­mezővásárhelyen nyert az ellenfél 35:16-ra. Az első igazi vizsgamérkőzésük e hét szerdáján lesz, amikor a Do­bó tornacsarnokában a Kőbányai Spartacus lesz az ellenfelük. Em­lékeztetjük olvasóinkat, hogy őket tavaly legyőzték, és meg is előzték a bajnokságban az esztergomiak. Október 3-án a fővárosba a Vasas­hoz utaznak, majd október 10-én, vasárnap délután 17 órakor a szé­kesfehérváriakat fogadják. Nem értünk egyet a megyei na­pilapban megjelent „Tovább szen­ved az Esztergom " című írással, hi­szen nagy-nagy türelemre és ki­tartásra van szükség, hogy tisztes­séggel végigjátsszák a lányok a bajnoki évet. Ne felejtsük el, hogy a hazai NB I végtelen erős európai mércével mérve is. világbajnok csapatban és egyéni­ben. Hatszor szerzett magyar baj­noki címet. Vezetőedzője volt fővá­rosi klubjának, majd éveken át szakvezetője nemzeti válogatot­tunknak. Szaktudását sportága mind a mai napig hasznosítja. Büszke esztergomi származá­sára, ezért is fogadta örömmel a megtiszteltetést. A névadón sok is­merőssel találkozott, hosszan be­szélgetett Knapp János Pál alpol­gármesterrel is (alsó fotónkon), aki diákkorában ifjúsági aranyjel­vényes vívó volt. Második alkalommal rendezte meg városunk önkormányzata tanügyi bizottsága, valamint a Magyar Testnevelő Tanárok Or­szágos Egyesülete a város határá­ban dimbes-dombos talajon, a Ket­tős-pince környékén az iskolák tú­rakerékpár-versenyét. Dr. Magyar György testnevelő vezette a váltó rendszerű versenyt. Nagy küzdelem alakult ki az el­sőség kérdéséért, és csupán két másodperc döntött. A végered­mény: 1. Babits Mihály általános iskola (a csapat tagjai Pozsonyi ^.gnes, Csorna Renáta, Princz Ádám, Kovács Gábor, Rácz Renina, testnevelőjük Kotász Gabriella, 24 perc 35 másodperc), 2. Petőfi iskola (24p 37mp), 3. Jó­zsef Attila iskola (26p 30mp), 4. Mindszenty katolikus iskola. A csapatok vándorserleget kap­tak, valamint tárgyjutalomként kerékpárt, bukósisakot és védő­kesztyűt. Mindezeket Török József nyu­galmazott testnevelőtől vették át. Elmaradt a rögbi mérkőzés Az NB I-ben szinte példátlan, hogy egy csapat nem érkezik meg a kiírt mérkőzésre. Ezt tették szombaton délután a fehérváriak. A 2 bajnoki pontot jóváírták az Esztergomi Vitézek RSE javára. Természetj ár ás Folytatódik az őszi túra, ezúttal Dömös - Prédikálószék - Ki­rály-kút - Dömös útvonalon. Ta­lálkozás vasárnap reggel fél nyolc órakor a Volán pályaudvaron. Túravezető Bernáth Lászlóné. Az EKSE NB l-es csapatának szüksége van a közönség biztatására ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÁMOGATÁSÁVAL KIADJA A STRIGONIUM RT. Főszerkesztő: BENCZE CS. ATTILA (Telefon: 06/30/953-65-38) Szerkesztőség: 2500 Esztergom, Deák Ferenc u. 4. Pf. 233 Telefon/fax: 06(33) 500-810, e-mail: esztergomesvideke@vnet.hu Szerkesztői Műhely BÁNHIDY LÁSZLÓ (helyismeret, oktatás, civil szervezetek) Dr. HORVÁTH ISTVÁN (közgyűjtemények, helytörténet, évfordulók) KAPOSI ENDRE (vizuális kultúra, városarculat, környezetvédelem-környezetkultúra) KODITEK PÁL (közélet, idegenforgalom, testvérvárosok) NAGYFALUSI TIBOR (szabadidő, pódium-művészetek, irodalom) PÁLOS IMRE (gazdaság, kereskedelem, sport) Dr. SZÁLLÁSI ÁRPÁD (egészségügy, szociálpolitika, művelődéstörténet) SEBŐ JÓZSEF (Veszprém, tiszteletbeli tag) Felelős kiadó: DR. GÁL NÓRA a Strigonium Rt. vezérigazgatója 2500 Esztergom, Deák Ferenc utca 4. Tel.: 06/33/510-040 Nyomda: Spori Print V Telefon: 06(33) 501-530 Felelős vezető: Vincze Ferenc HU-ISSN 0864-7054 Határon tűli testvérlapok: HARGITA NÉPE Megyei napilap, Csíkszereda - Főszerkesztő: Borbély László PÁRKÁNY ÉS VIDÉKE Havilap, Párkány - Főszerkesztő: Himmler György SZATMÁRI FRISS ÚJSÁG Megyei napilap, Szatmárnémeti - Főszerkesztő: Veres István Pézsa Tibor olimpiai bajnok a Sportcsarnok névadóján Bsgóton nyert az ESC Vasárnap - a megyei bajnokság­ban keretében - Bajóton, tehát idegenben nyert az ESC 3:1 arány­ban. Összeállítás: Czivisz, Sztojka, Szőke, Salik, Cserép, Pivók, Országh, Kovács, Méhes, Farkas, Nagy, Marosi, Tóth, Patkó. Holdampf Sándor edzővel be­szélgettünk a napokban, aki azt mondta: ő optimista, bízik abban, hogy csapatot nevel ezekből a fia­talokból. Diákok túrakerékpár-versenye Közel ezren indultak az Esztergom-Párkány Hídfutáson Találkoztak az 1973-74-es NB III-as bajnokcsapat tagjai A szombati városi sportcsarnokbeli rendezvények között hangulatos emlékezésre is sor került. Hazalátogattak azok az egykori labdarúgók, akik három évtizeddel ezelőtt megnyerték az NB III Duna-menti cso­port bajnokságát. Koller József és Balogh József korabeli csapattársak voltak a főszervezők. A sportcsarnok tárgyalójában először felelevení­tették az akkori meccseket, ellenfeleket, köszöntötték Osvald Béla edzőt és Hernádi Gyula bácsit, hajdani szertárost (fotónkon). Mindegyi­kük megkapta az Esztergom és Vidéke polgári hetilap múlt heti számát, ahol eredeti fényképpel és részletes emlékezéssel köszöntöttük a bajno­kokat. A régen látott sportbarátok örültek egymásnak, beszélgettek, kö­zösen ebédeltek, majd késő délután volt, mikor elköszöntek egymástól. Szeptember 25-én rendezték meg a két testvértelepülésen átvezető híd­futó versenyt. Ezúttal is 4000 méter, illetve 10 ezer méter volt a ver­senytáv. A rövidebb távon több korosztályban értékelték a befutókat. A rajt a Prímás-szigeten, a sportcsarnok előtt volt, itt kellett a személyazo­nosságot igazolni, valamint a nevezést leadni. Á jelentkezések sorrend­jében minden egyes résztvevő erre az alkalomra készített és sorszámmal ellátott fehér sportmezt kapott. A mezen lévő számok igazolták végig a résztvevő azonosságát. A befutó cél Párkányban a Vadas Termálfürdő előtt volt, ahol távonként és csoportonként hirdették az eredményt is. A 4000 méteres távon férfiaknál Hengl Viktor futotta a legjobb időt, meg­előzve (!) a triatlonos válogatott Rendes Csabát. Ugyanezen a távon a nők között az esztergomi triatlonosok két kiválósága, Nagy Angéla és Osvald Adrienn futott a leggyorsabban. További eredmények: Fiúk 10-14 év: 1. Pokorni Milán Gábor, 2. Gerencsér Patrik, 3. Né­meth Dávid, 4. Gerencsér Martin, 5. Hangya Bálint, 6. Gerencsér Ádám. Lányok 10-14 év: 1. Nagy Angé­la, 2. Szálka Éva, 3. Filip Nikolett, 4. Nagy Brigitta, 5. Balázs Luca, 6. Nagy Anna. Fiúk 15-20 év: 1. Hengl Viktor, 2. Erős Gábor, 3. Mészáros Tamás, 4. Ungár Bálint, 5. Varga Tamás Ervin, 6. Janig Máté. Lányok 15-20 év: 1. Osvald Ad­rienn, 2. Pusztai Zsófia, 3. Bernhardt Mariann, 4. Ornyi Pet­ra, 5. Magyarova Mónika, 6. Pék Nóra. Férfiak 21-40 év: 1. Rendes Csa­ba, 2. Dobai János, 3. Dunai Lász­ló, 4. Zámbó Tibor, 5. Wales Mark, 6. Puss Anton. Nők 21-40 év: 1. Zöld Berna­dett, 2. Sitkuné Fülöp Orsolya, 3. Nagy Sándorné, 4. Fülöp Anikó, 5. Fábián Istvánné, 6. Würth Éva Mária. Férfiak 41-55 év: 1. Farda Lajos, 2. Sütő Gábor, 3. Hangya Gábor, 4. Varga Ferenc, 5.Török Lajos. Nők 41-55 év: 1. Szekeresné Wieland Ilona, 2. Rendes Csabáné, 3- Szilágyiné Arató Mária, 4. Olaszy Judit Mariann, 5. Jáger Jánosné, 6. Beseyné Jeszenszky Judit. Férfi 10 000 m: 1. Emmer Atti­la, 2. Czaja Róbert, 3. Minczér Al­bert, 4. Magyar Imrich, 5. Maria Sebastian, 6. Matek Kamillp. Női 10 000 m: 1. Kis Eva, 2. Godó Éva, 3. Hajdú Andrea, 4. Morva Katalin, 5. Havas Éva, 6. Vakán Józsefné. A tömegverseny rendezésében a két testvérváros polgármesteri hivatala, valamint sportegyesüle­tek szakemberei vettek részt. A versenybíróság elnöke Kismóni János városi sportreferens volt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom