Esztergom és Vidéke, 2004

2004-01-29 / 4. szám

www.esztergomesvideke.hu Alapíttatott 1879-ben — Alapító főszerkesztő: dr. kőrös* László POLGÁRI HETILAP l j sorozat - \1X. evfoKam. 4. sxám ­#4. j Amiar Megjelent 194i-i» E-mail: esztergomesvideke@vnet.hu Ara: 75 Ft Idén először ülésezett a képviselő-testület^ A január huszonkettedikén, csütörtökön délután három órakor az Esztergomi Polgármes­teri Hivatal nagytermében tartott ülésen Meggyes Tamás polgármester vezetésével huszon­két napirendi pontot tárgyaltak a képviselők. Az ülés elején első olvasatban tárgyalta a testü­let a város idei költségvetésének előterjesztését. Ezután döntöttek a helyi tö­megközlekedés 2004-es díjsza­básáról. Az önkormányzat ható­sági jogkörével élve meghatározta azt, hogy ebben az évben, elővétel­ben nyolcvan, a buszokon kilenc­venöt forintért lehet majd jegyet váltani. Az egy vonalra szóló bérle­tért 1667, az össz-vonalasért 2 452 forintot kell fizetnie az utazónak, míg a diák- és nyugdíjasbérletek 807 forintba kerülnek, így a jegyek ára az inflációnak megfelelően hat százalékkal emelkedik. * A következő napirendi pontban a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igény­bevételéről, a szolgáltatás díjairól és az azokról szóló rendelet módo­sításáról tárgyalt a képviselő-tes­tület. A szociális ellátásról és a téríté­si díjakról szóló jogszabályok meg­különböztetnek intézményi és személyes térítési díjat, míg előb­bit az önkormányzat állapítja meg, addig utóbbit a gondozott jö­vedelmi viszonyai alapján fizeti. Ennek megfelelően a rende­let-módosításban az Időskorúak Otthonában harminckettőezer fo­rintos havi térítési díjat, míg a nappali ellátást biztosító esztergo­mi Idősek Klubjában kétszázhar­minc, a kertvárosi klubban két­százharminchét forintos napi térí­tési díjat állapítottak meg a képvi­selők. A szociális étkeztetésért kettő­százötven forintot kell idén fizetni adagonként, a személyi térítési díj összegét pedig úgy szabályozták a városatyák, hogy annak befizeté­sét követően a gondoskodásban részesülőnél jövedelméből maradó összeg ne legyen kevesebb 4 700 forintnál. * Elfogadta a testület a 2004-es éves munkatervét is, a havi rendszeres ülések tervezésekor fi­gyelembe véve a jogszabályok elő­írta kötelezettségeket, mint példá­ul az éves költségvetési-ellenőrzé­si terv előterjesztése vagy az ön­kormányzati részvétellel működő gazdasági társaságok éves és rövi­debb időszakonkénti beszámolói, az évek során kialakult gyakorla­tot, szokásokat, amilyen a kitün­tetések adományozásáról szóló ja­vaslat elfogadása nemzeti ünne­pünk előtt, amelyek időről időre visszatérő megtárgyalni valót ad­nak a képviselőknek. Ugyancsak szerepe van a mun­katervben szereplő feladatok idő­zítésében annak, hogy a város stratégiai tervei, vagy a korábban elfogadott testületi határozatok, megalkotott rendeletek által adott, ütemezett feladatok a vég­rehajtás milyen fázisába jutnak, azokról időről időre be kell szá­molni a testületnek, illetve annak döntést kell hoznia a munkák foly­tatásáról. Szintén befolyásolja az önkor­mányzat munkatervét,jogalkotási tevékenységét a májusi Európai Unióhoz történő csatlakozás is. Ezután a Polgármesteri Hiva­tal által megbízott szakértő ismer­tette Esztergom városmarke­ting-kommunikációjáról készí­tett előtanulmányát, amely Esz­tergom és az Ister-Granum Eu­rorégió gazdasági szerkezetének megújításából és a bel- és külföldi gazdasági kapcsolatok élénkítésé­ből, mint fejlesztési prioritásokból indult ki. Az elkészült dokumen­tum meghatározta a következő stratégiai marketingcélokat, vala­mint kapcsolatukat az egyes lehet­séges, kidolgozandó marketing­programokhoz és az azok megva­lósítása során követendő módsze­reket. A Magyar Kultúra Napja alkal­mából a Vármegyeháza dísztermé­ben rendezett ünnepi műsor miatt a megszokottnál lényegesen rövi­debb ideig tartó ülésen megtár­gyalták a képviselők az Utazás 2004 kiállításon történő megjele­néshez szükséges új pavilon meg­építéséről szóló előterjesztést is. A megépítendő installáció, mint Meggyes Tamás polgár­mester indokolásában elmondta, a korábbi tizenöt-húsz négyzetmé­teres, anyaga miatt csak beltéri használatra alkalmas kiállítási lé­tesítményt váltja fel. A régi beren­dezés már nem felel meg Eszter­gom azon szándékának, hogy a vá­rost önállóan, saját kulturális, idegenforgalmi, történelmi súlyá­nak, szerépének megfelelően mu­tassa be, az újnak viszont ezen túl­menően alkalmasnak kell lennie arra, hogy az Ister-Granum Eu­rorégió és annak települései is he­lyet kapjanak benne. A megépítését vezető szándék az, hogy a pavilon nemcsak ezeken a kiállításon kap majd szerepet, hanem megjelenik minden eszter­gomi, eurorégiós, dunakanyari eseményen, fesztiválon, ünnepen, illetve minden olyan kiállításon, bemutatón, országos és nemzetkö­zi rendezvényen, amelyen azok a társulások, gazdasági, turisztikai és más fejlesztési együttműködé­sek mutatkoznak be, amelyekben Szent István városa részt vesz. Az új építmény - az abban elhe­lyezni kívánt modern multimé­dia-eszközökkel - megteremti an­nak a lehetőségét, hogy a város, éppen a most kialakított, beveze­tett új arculati elemeivel, hosszú ideig egységesen képviselje magát a különböző rendezvényeken. Ezen túl be kell mutatnia a jövőre megnyitó esztergomi élményfür­dőt, a város, az Eurorégió és a Du­nakanyar gazdasági lehetőségeit, kulturális, egyházi, művészeti, ok­tatási értékeit az érdeklődőknek és a befektetőknek, és lehetőséget ad a város Komárom-Esztergom Megyétől függetleú, a megyéével egyenrangú megjelenésünkre és arra, hogy segítségével az Eszter­gommal együttműködő települé­sek is bemutatkozási lehetőséghez jussanak. * A testület módosította a vá­ros fenntartásában lévő Ke­reskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakisko­la alapító okiratát, amely az iskola alkalmazotti közössége kívánságára felveszi Balassa Bálint nevét, és az Országos Képzési Jegyzék szakterület-fel­osztása alapján a rövidebb „gazda­sági" elnevezésre változik, így az iskola új neve ezév szeptemberétől Esztergom Város Balassa Bálint Gazdasági Szakközépiskolája és Szakiskolája. * Elfogadták az önkormányzati képviselők a város közoktatási feladat-ellátási, intézményhá­lózat-működtetési és -fejlesztési tervének felülvizs­gálatáról szóló előterjesztést, amely az átfogó, 2000 és 2006 kö­zött tervezett programok eddigi végrehajtásának eredményein, a jelenlegi helyzeten és a terv elké­szülte óta bekövetkezett változá­sokon alapulva határozza meg a fejlesztés további irányát. Ennek elemeként elkészül az önkor­mányzat közoktatásra vonatkozó minőségbiztosítási programja, az intézmények állagmegőrzése ér­dekében felújítási ütemterv ké­szül, és a déli városrész korsze­rűbb óvodai ellátása érdekében megvizsgálják az Angyalkert Óvo­da bővítésének lehetőségét is. Az iskolákkal kapcsolatban terv ké­szül az Arany János Iskola felté­telrendszerének fejlesztésére, és megvizsgálják a volt Hell József Károly Műszaki Szakközépiskola épületének felújításához biztosít­ható forrásokat. Az idén befejezendő fejleszté­sek közül kiemelkedő az Aranyhe­gyi Óvoda tetőtér-beépítése, ami az óvoda befogadóképességét nö­velve lehetővé teszi az új Aranyhe­gyi Lakóparkból érkező gyerme­kek ellátását is. Idén költözik a Berzeviczy Ger­gely Közgazdasági Szakközépisko­la a kanonoksori felújított épületé­be, és a Balassa-iskola elhelyezésé­hez az egyházi ingatlanok kiváltá­sára benyújtott kártalanítási igény előbbre hozott ütemezését kívánja elérni az önkormányzat. Elfogadta a képviselő-testület az Egyesített Szociális Intéz­mény által benyújtott, az idei szakmai program-tervezetről ké­szített előterjesztést, és szintén el­fogadta azt a javaslatot, amely sze­rint az aranyhegyi Idősek Klubja a szombaton és vasárnap tapasztal­ható alacsony látogatottság miatt a hétvégén ne tartson nyitva. Ez az intézkedés nem érinti az idősek ebédelését, mivel az a Vaszary Ko­los Kórház konyhájáról, a korábbi rendszert változatlanul hagyva, megoldható, és a klub hétvégi nyitva tartásának megszűntével felszabaduló munkaerőt az Egye­sített Szociális Létesítményben szükséges létszám betöltésére le­het átirányítani. A város 3. számú gyermekorvo­si körzetének orvosa jelezte, hogy mind praxisát, mind területi ellá­tási kötelezettségét át kívánja ad­ni dr. Tókos László gyermek­gyógyásznak, a városi kórház Gyermekosztálya orvosának. Mint dr. Osvai László, az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke el­mondta, a bizottság támogatja azt, hogy a praxis átadását az önkor­mányzat elfogadja, és hozzáfűzte, hogy dr. Pák Gábor, a kórház or­vos-igazgatója, a bizottsági tagja tartózkodott a szavazásnál, evvel fejezve ki azt, hogy intézménye nem szívesen nélkülözi majd kol­légáját. Határozatával szabályozta a testület a város óvodáinak nyá­ri nyitva tartását, a nyár első fe­lében a Bánomi, az Erzsébet ki­rályné úti, a Szentgyörgymezői, a Kertvárosi és a Zöld Óvoda tart nyitva, július 26-ától pedig az An­gyalkert, az Aranyhegyi, a Belvá­rosi és a Honvéd úti Óvodák. Dr. Kolumbán György képviselő egyéni előterjesztése alapján az önkormányzat kisállat-temető létrehozását határozta el, avval hogy ezt a tervet a Polgármesteri Hivatal szakmailag előkészíti, és ez alapján az illetékes, a város kör­nyezetvédelméért, gazdálkodásá­ért és ingatlanaiért felelős három szakmai bizottságnak is tárgyal­nia kell. Az ülést követően az önkor­mányzati képviselő-testület tagjai Knapp János Pál alpolgármester vezetésével átvonultak a Várme­gyeháza dísztermébe, hogy részt vegyenek a Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett ün­nepségen, az Esztergomi Művé­szek Céhe tagjainak képzőművé­szeti munkáit bemutató tárlat megnyitásán és a meghívott esz­tergomi művészek körében tartott fogadáson. Takács István Városszépítés Január 23-án ülésezett az Esztergomi Városszépítő Alapítvány Kuratóriuma. A Tétényi Éva építészmérnök által vezetett nyilvá­nos ülésen számos meghívott is jelen volt. Az első napirendi pont keretében Tétényi Éva és dr. Horváth Ist­ván múzeumigazgató tájékoztatója hangzott el a kuratórium által kiírt épület-felújítási pályázaton támogatás nyert átalakítási munkák eddigi eredményeiről és felhívták a figyelmet a további pályázati lehetőségekre is. A második napirendi pont keretében dr. Prokopp Mária művé­szettörténész professzor értékelte a Bajor Ágost-életmű feltárás­nak eddigi eredményeit, és az ezzel kapcsolatos további elképzelé­seket. Ezt követően Meggyes Miklósné tanárnő ismertette a városvédő táborok eddigi eredményeit, majd Tétényi Éva beszélt a világörök­ségi programmal kapcsolatos elképzelésekről és teendőkről. A továbbiakban a meghívottak javaslatai hangzottak el a város­kép javítása érdekében szükséges tennivalókkal kapcsolatban. K.E. Átkelhetünk majd Karva és Lábatlan között is? (Takács) Az Eurorégió elnöksége január 21-én tartott ülésén Meggyes Tamás elnök, esztergomi polgármester előterjesztésében tárgyalta a Karva és Lábatlan közötti kompközlekedés megteremté­sének, illetve az átkelő működéséhez szükséges határátkelőhely ki­alakításának lehetőségeit. Az Ister-Granum Eurorégió alakuló ülésén és az előkészítő doku­mentumokban is sarkalatos pontként, stratégiai célként jelölték meg a régiót megalakító polgármesterek a Magyarország és Szlová­kia közötti közlekedés fejlesztését. A közlekedési összeköttetések fejlesztése hosszú távra tervezett programjának első eleme az, hogy a jelenleg üzemelő határátkelőhe­lyek kapacitását bővítik, nyitva tartását huszonnégy órásra hosszabbítják. Ez a cél többlépcsős folyamatban, a régió határ menti két felének összefogása eredményeként és a két ország érintett hatóságainak közreműködésével valósulhat meg. Magyarországon e kérdésben a Határellenőrzési Tárcaközi Bi­zottság az illetékes, az egységes határellenőrzési és határátkelő­hely-fejlesztéssel kapcsolatos feladatok összehangolását ő végzi, együttműködve a szomszédos államok illetékes szervezeteivel. A munkák előkészítését meggyorsítandó, az Eurorégiós Munka­csoport a szlovák állam hasonló szervével is fölveszi a kapcsolatot.

Next

/
Oldalképek
Tartalom