Esztergom és Vidéke, 2000

2000-12-21 / 51-52. szám

Kereskedelemügyi m. kir. Miniszter. í tíO.ttílH. . í. 1895. VAMSZAUALYZAT A Duna . folyamon Esztergom és Párkány között viselő közúti állami hídon a vámszedést az 1800 1. t.-ez. 81. ós 89. §§ ai alapján a híd íorgal* uak való átadása napjának éjjt Ezen az esztergomi 111. kir. államépifjészeti hivatrf'- -L'jj! 'í '*rilaír kezelendő vámszedés í» vakorlássára Uöliől cs vasból létesített „Mária Valéria* nmét > 1 - órájával éle. be léptető Olll­nézve a vámszabálvzatot eg\ kísérleti év Z. Vámdijak. I GyaJogszctnélyek. ok úr visznek tartat akár nem, fizetnek . 1 krt 2. Terhet* ivük egy üres talpával 2 „ 3- egy megrakott taligával 3 „ 4. ,. egy ttres két- vagy négykerekű kézi taligával, ilielve koséival .......... 2 ,. &• .. egy két- vagy négykerekű megrakott kézi tali­gával, illetve kocsival 4 „ Hu azonban az ilyen taligák költözési ptidgyászszal vagy taplóval, fakanalakkal és egyéb apró kereskedési faczikkekkel, melyek a fel síi vidékről lehozatni szoktok, valamint: tej és élelmi czikkekkel vannak megrakva, akkor az ily kétkerekű taligától, ha mindjárt ló fcagy szamár is lenne eléje fogva, esak egy üres taliga után jáió vámdíj fizetendő, tehát . . 2 ., Mórjuk, juhok, bárányok, kecskék, n alaezok után drbonként 1 „ Disznók és csikók darabonkint 2 „ ff. Egy lovas embereit . (5 „ 9. A hajtott vagy vezetett ló, ökör, tehén után darabonként, ideértve a helybeli közönség fogyasztására szánt vágómarhát is, a mely ugyanazon vámdíj alá tartozik . ön Megjegvezvén, hogy a hajtó vagy vezető személy külön I krt fizet.' 10. Egy kétkerekű egylovas üres kordély után 6 „ 11. Kgv két kerek® ^gyltivsrs megterhelt kordély után , » . . 10 „ 12. a) Kétlovas üres jármüvek, úgymint hintó, stayerkocsi, parasztkoesi után még akkor is, ha utasokkal és podgyászszal vannak terhelve 10 „ de ha a kocsison kivül négy személynél több van a kocsin, a többiek személyenkint még külön-külön l krt tartoznak fizetni; b parasztszekerek, az összes mezőgazdasági jármüvek, kereskedelmi árukat szállító igás kocsik és szeszes italokat tartalmazó hordókat szállító kocsik, a mennyiben négy tonnát meg nem haladó sulylyal terhelve vannak ...... 20 „ Ugyanily kocsik üresen 1() krt fizetnek 13. A 12 a) pont alatt említett minőségű, de árukkal megter­helt kocsik és üres butorszállitó kocsik után 20 ,, A 12. a), b) pont alatt felsorolt minőségiig de egylovas jármüvek üresen 5 krt, megterhelve pedig 10 krt fizetnek. 5 4. A helybeli bérkocsisok minden egyes menet után és pedig a) kétfogatú fizet 8 „ b) egy egyfogatú llzet 1 ,, e) u társaskocsik minden menet után, akár vannak terhelve, akár nem. 10 krt fizetnek. 15. Kétlovas könnyebb társzekerek, u. ni. kereskedelmi czikkek szállítására alkalmas ugyuevezett horvát és ausztriai paraszt­szekerek, cséplőgépe-, továbbá nehéz targonezák után, midőn a szekerek vagy a targonezák üresek 20 „ 1B. Ha pedig ezen jármüvek teherrel'vannak megrakva és teherrel megrakott butorszállitó kocsik 60 „ 17. Mindennemű kétfogatú nehéz társzekér után üresen . • » , 30 „ IS. 1 ly et ón teherrel megrakott szekér után 1 forint Megjegyezvén, hogy a jármüvek két métermázsa megter­19. A fentebbi 12—18. pontok abitPWniliHtl jármüveiénél minden további befogott igásmarha után egyenként 5—5 kr, fizetendő. XX. Vámmentességek. Az I. alatt megállapított vámdijak fizetése hIőI a következők mentesek: 1. A kir. uralkodó ház minden tagja és udvartartásuk, valamint jár­müveik és állataik. 2. A kir udvar, annak közvetlen kísérete, valamint azokhoz tartózó jár­müvek és állatok. 3. Az idegen hatalmasságok követet képviselői, valamint azoknak fogatat és állatai. 4. A fegyveres erőhöz tartozó vagy annak szolgálatában ullo egyének, nemkülönben mindazon fogatok (ideértve a kirendelt községi előfogatokat is) és állatok, melyek a fegyveres erő szükségleteinek szállítására használtatnak. tartamára következükben állapítom íueg: Ha az egyének vagv szállítási eszközök katonai minősége külsőleg fel­ismerhető nem lenne, megfelelő hatósági igazolvány nyal kell ellátva lenniök. A megfelelő igazolványokat, a tér parancsnokság e részbeni megkeresé­sére, egy évi időre terjedő ervenynyel. az ISítl. június 12-én 35.JW9 sz. a. kiadott kereskedelemügyi ministeri rendelet értelmében a rendörkapitáin vagy a városi tanács által e részben megbízott tisztviselő állítja ki. •>. Az állami és törvényhatósági tiszt .viselők, továbbá az állatni, tör­vényhatósági szolga és altiszti személyzet. a postai és távirdai küldönezök, nemkülönben a közbiztonság feutartásávál megbízott hivatalos közegek, a pénzügyőri.k. a fegyenczek, foglyok, tolouczok és azokat kisérö személyzet, úgyszintén a mindezeket szállító fogatok és állatok. ti. Az állami javak általában és az azokat szállító fogatok és állatok. A ni. kir. postát szállító személyek, fogatok, állatok és szállítmányok. s- Mindazok, kik uz aliami, törvényhatósági, községi közlekedési, községi Vasúti hozzájáró utak építésivel és jókar'ban tartásával vagy ezen teendők ellenőrzésével vannak megbízva és az azokat szállító fogatok," állatok. Mindazon fogatok és állatok, melyek az állami vasutak, állami, tör­vényhatósági, községi közlekedési vagy községi közutak építésére és fentartá­sára, továbbá az árvédelcm biztosítására szükséges anyagot szállítanak. 10. A 4„ ."»., ti., H, í(h U. pontokban említett vámmentes személyeket és tárgyakat szállító magánfogatok és állatok mentességüket üresen visszatér­tükben is élvezik: megjegyezvén, hogy ezen fuvarok a menet alkalmával a hidvániszedők által a visszatérésnél előmutatandó és a vámszedő által vissza­veendő bárezával fognak ellátatni s csak azon esetben fognak a visszatérésnél vámmentesen átkelhetni,ha czeu bárczal felmutatván a hidvaiuszedőnek átadjak. 1 I A vármi'trvei förrénybalőnáui nfadő természetbeni lerovánftl vn«r vármegyékben községi közmunkát teljesítő • . > t ' fuvarok vt o 0 ( avagy e ezélból közlekedő egyéneket szállító fuvarok e< ál. .. o , 12. Hivatalos működésben eljáró és egyházi jelvénynyel ellátott lelké­szek és ezeket szállító fogi.tok és állatok. . . \ 13. A temetkezési menetek és búcsújára tok, ha csoportosan >•« egv"kazl jelvénynyel mennek, ngyszíntén az ezeknél használt fogatok és állatok. ° ° 14. A templom, iskola és papiak építésére ingyen kiszolgáltatandó # fuvarok és állatok. 15. Köz veszély (hófúvás, árvíz, tűz stb.) esetében az elöljáróság által az IHK(i. XXII. t.-cz. 130. 5. alapján kirendelt közerő, altnak fogatai és állatai, tűzvész, árviz vagy háború idején a mentők, menekülők, fogataikkal és álla­taikkal. 16. A tűzoltók, mentők s azok fogatai és állatai, midőn a vesz, illetve szerencsét lenség helyére sietnek, vagy onnan visszatérnek. 17. Minden mezőgazdasági ezélból közlekedő fo. átok vagy hajtott álla tok a város határán belül, ha a városhoz tartoznak. I.H. Azon lovak s hordáliatok, melyek katonai szolgálatra való besoro­zás vagy az 1X73. XX t-ez. értelmében osztályozás végett az állítási helyre és onnan vissza szállíttat uak. továbbá a fegyveres erő élelmezése czéljából beszer­zett marhák, melyekre nézve, a hajtóknak katonai hatóság által kiállított iga­zolványt kell felmutatniuk. 19. Párkányban lakó és az esztergomi felsőbb iskolákat látogató ifjúság a tanév tartania alatt 20. Az állami adót szállító községi elöljárók s azokat szállító fogatok s állatok, midőn az elöljárók ily minőségben működnek. 21. A községi elöljárók s azok fogatai, midőn sorshúzás, ujonczállitás vagv ellenőrzési szemle czéljából utaznak. 22. A kereskedelemügyi miníster által bizonyos időtartamra önként vámmenteseknek elfogadott személyek, fogatok, állatok, ideértve azon vám­mentességekéi is, melyek magánjogi azeraÖK^n ftV qj fflfr ta* ' —Kz alapon örök időre vámmentességet engedélyezi .. a) Az esztergomi érsekkel és érsekséggel szo^álati viszonyban álló személyek és ezeknek családtagjai, ugv uémkülünbeM az érsek maga, é« az ő, valamint az érsekségnek üres, terhelt, saját, vagy íógadoit fogatai és fuvarjai részére. b) Az esztergomi főkáptalan tagjainak magán, ugy gazdaságaihoz tar­tozó fogatai és terhelt szekerei és mindkét (érseki és főkáptalani) uradalom hajtott állatjai részére. Mindazon egyéneknek, kik és mindazon fogatoknak, állatoknak, a melyek a fentebbi ?.„ fi.. K '-»., 10., 11., 12.. 15., 17., IH., 19., 22. pont alat­tiak' szerint vámmentesek (az utóbbiakra nézve a kisérö, hajtó vagy vezető személyzet által felmutatandó), megfelelő igazolványnyal kell btrniok, mely igazolványok egyöntetű szöveggel s folyó számmal ellátva névre szólólag az Is<» 1 június 12-én 35 329. s/. a. kiadott kereskedelemügyi inmisten rendelet értelmében a rendőrkapitány vagy a tanács által e részben megbízott tiszt­viselő által fognak kiadatni és az átkelésnél kívánatra elomutatandok. Kelt Budapesten, 181)5. szeptember hó 17-én. A miniszter helyett Vörös s. k. államtitkár. '"HMy wilW Az Állami Közúti Műszaki és Információs Kht. ajándéka az "Esztergom és vidéke" olvasóinak a felújított Vámszedőház megnyitása alkalmából.

Next

/
Oldalképek
Tartalom