Esztergom és Vidéke, 2000

2000-10-19 / 42-43. szám

2000. november 23. ESZTERGOM ÉS VIDÉKE 5 Francia pedagógusok esztergomi tanárokat oktatnak (Gulya) A Városháza dísztermé­ben október 10-én Kóré Veronika, az Oktatási Minisztérium munkatársa, illetve két, a témában jártas francia oktatási szakértő, Michel Tigne és Yves Jeanin tartott előadást az Euró­pai Unió Bizottsága Phare-program­jának „A halmozottan hátrányos helyzetű, elsősorban roma fiatalok társadalmi beilleszkedésének támo­gatására" kiírt programjáról és pá­lyázatáról. Az EU Bizottsága az 1997-es, Ma­gyarország európai uniós csatlakozá­sára vonatkozó országtanulmányában politikai prioritásként jelölte meg a roma népesség társadalmi helyzeté­nek javítását A magyar kormány 1997-ben elfogadott, a romák életé­nekjavítását célzó középtávú intézke­déscsomagját 1999-ben kormányha­tározattal egészítette ki. Ez nagy hangsúlyt helyez a halmozottan hát­rányos, elsősorban roma fiatalok ok­tatáson és képzésen keresztül megva­lósuló társadalmi beilleszkedésének támogatására. Ezekkel az elvekkel és törekvésekkel összhangban az EU Bi­zottsága és a magyar kormány egy olyan új programot indított, amely képzettségi szintjének emelésén ke­resztül szándékozik elősegíteni a ro­mák társadalmi beilleszkedését A kezdeményezés az EU támogatási rendszerén keresztül, a Phare-prog­ram keretében valósul meg. Ez a program a csatlakozásra való felké­szülés jegyében és az említett kor­mányzati törekvésekkel összhangban a roma népesség társadalmi integrációjá­nak elősegítésére irányul. Magyarország európai uniós csat­lakozásának elengedhetetlen feltéte­le, hogy a halmozottan hátrányos, ve­szélyeztetett életkörülmények között, valamint az etnikai kisebbségben élőkkel törődjünk. Mindez a Phare­program humánpolitikai részének is kiemelt területe. Különösen Francia­ország jár ezen a területen élen, éppen ezért az Oktatási Minisztérium az ott dolgozó legkiválóbb szakembereket kérte fel tanácsadóként. A program hazai szakértője, Kóré Veronika vala­mint Michel Tigne és Yves Jeanin elő­adásukban az eddig végzett tevékeny­ségükről, a segítségnyújtás és együtt­működés további lehetőségeiről és esztergomi tapasztalataikról beszél­tek. A pályázaton (amely egyébként előnyben részesíti több intézmény együttműködésén alapuló projekte­ket) Esztergomból - az önkormány­zat által fenntartott - Arany János Al­talános Iskola, a Kertvárosi Óvoda, az Angyalkert Óvoda, a Családsegítő ­és érintett kisebbségként - a helyi Ci­gány Kisebbségi Önkormányzat kö­zös összefogással pályázatot nyújtott be a programra, hatvanezer Euróra (kb. 16 millió forintra), amihez az önkormányzat tíz százalékos önrészt biztosított Apályázatok elbírálása fo­lyamatban van. Az esztergomi fiatalok és a kábítószer-megelőzés Október 9-én a Városháza kister­mében ülésezett az Ifj úsági és Sport­bizottság. A bizottság a városi ifjúság helyzetét a sportegyesületek és a ver­senyszakosztályok támogatási kere­teinek utólagos kiegészítését tűzte na­pirendre. Kotsis Éva rendőrhadnagy, a Váro­si Rendőrkapitányság ifjúságvédelmi felelőse elmondta, a fiatalkorúak által elkövetett bűncselekmények száma nő - a korhatár egyre inkább a tíz-ti­zenhárom éves korúak felé tolódik ki. A rossz családi körülmények, a nega­tív szülői minták meghatározó ténye­zők a gyerekek alkoholfogyasztásá­ban, a sorozatos bolti lopásokban és az egyre gyakoribb autófeltörések te­kintetében. A gyerekek nagy százalé­ka szüleitől is lop, ami a játékgépek­nek és a kábítószer-fogyasztásnak köszönhető. A bolti lopások mellett egyre „népszerűbb" a testi sértés, rab­lás, az iskolák nagy részében a zsaro­lás, ahol a zsaroló úgynevezett „vé­delmi pénzt" kap. A rendőrség hely­zete nem egyszerű, hiszen ők már csak utólag értesülnek minderről. Tordainé Vida Katalin, a Tanító­képző drogprevenciós programmene­dzsere kedvezd tapasztalatokról szá­molt be. Esztergomban 19 általános és négy középiskolában működik ká­bítószer-megelőzés. A drogmegelőző előadásokat tanárok, orvosok, pszi­chiáterek, pszichológusok tartják. A szakemberek segítségére mindenkép­pen szüksége van a városnak, hiszen tájékoztató segédanyagban az iskolai könyvtár nem sok segítséget nyújt a plakátok, szórólapok pedig esetlege­sek. Tordainé szerint a bánoini lakó­telepi Máltai játszótér jól működik, a gyerekek szabadidő hasznos eltölté­sét szolgálja, de szükség lenne egy krízisellátó intézményre. Ma a kór­házban működő tinédzserambulancia népszerű, de igény mutatkozik egy több területet érintő intézményre. A helyi Cigány Kisebbségi önkor­mányzatot Sztojka Attila képviselte, aki az elmúlt félév kedvező tapasz­talatairól számolt be. Az utóbbi hat hónap statisztikája szerint a bűnözés csökkent a cigányok körében, aminek az oka a szabadidő hasznos eltöltésé­ben keresendő. Sztojka szerint a cigá­nyok korai házasodása a hagyomá­nyokra vezethető vissza, de ezen a téren is érzékelhető változás. Egyre töb­ben végzik el az általános iskolát sőt középiskolai tanulmányokba kezdenek. Laurencsik Andrea a Gyerek Kert Alapítványról tájékoztatta a bizottsá­got A szervezet a hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok értelmi és érzel­mi fejlődésének, iskolai előmenete­lük megkönnyebbítésének és a kör­nyezetükbe való beilleszkedésüknek szakmai segítségét tűzte ki célul. Az alapítvány egy ifjúsági infor­mációs iroda működtetését tervezi, amely csoportos foglalkozásoknak, drogellenes kluboknak és teaháznak is helyet adna. Farkas Márta LAPUNK KÖVETKEZŐ SZÁMA NOVEMBER 2-ÁN JELENIK MEG! Minőségfejlesztés a közoktatásban (FM.) Október 9-én a Városháza nagytermében a fenti címmel tájékoztatót szervezett az Oktatási Bizottság, amely ez év elején a Comenius 2000 Közoktatási Minőségfejlesztési Program keretén belül intézményi modellek szakértői segítségével történő kiépítésére írt ki pályázatot közoktatási intéz­mények számára. Esztergomban a modell-kiépítésben való részvételi jogot a Dobó Katalin Gimnázium, a Honvéd Utcai Óvoda és a Géza Fejedelem Ipari Szakképző Iskola nyerte el. Az OB tájékoztatóján dr. Janza Károlyné minőségbiztosítási szakértő tar­tott előadást. A minőség fogalmát a szakértő a céloknak, kritériumoknak és a partnerek elvárásainak való megfelelésben határozta meg. Az előadó szerint az iskola minőségpolitikája a szükségletek, igények felismerésével, figyelem­be vételével és azokra való reagálással jellemezhető. Janzáné a minőségi iskola jellemzőinek ismertetésekor többek között a produktív légkörre, az iskola életében jelentős szülői részvételre, a részletes és egységes követelményrendszerre, a vezetés jó minőségére és az eredmé­nyes oktatásra hívta fel a hallgatók figyelmét. Millenniumi díszudvar a Mindszentyben (P.) A Mindszenty katolikus iskola újabb létesítménnyel gazdagodott Elkészült a több mint 1200 négyzet­méteres díszudvar, színpaddal, lép­csőzetes nézőtérrel, zenekari árokkal. Ötven évvel ezelőtt, az államosítás után az akkori iskolaudvart a temp­lombejárattól egy építménnyel zárták el. Ezt akkor raktárnak használták. Napjainkra jelentőségét veszítette és elbontották. A templomi bejárat elé épült meg a színpad, majd körkörösen a zenekari hely, a lépcsőzetes nézőtér (rajzunkon). Ötszáz főnyi közönség számára nyújt kényelmes elhelyezést bármilyen szabadtéri rendezvényen. Lehet ez színmű, előadói est vagy ünnepség. Felbecsülhetetlen értéket jelent mindez a város déli központjá­ban. Az értéke-díszvilágítással, han­gosítással - eléri a 30 millió forintot A jelen beruházás - a Magyar Millen­niumi Kormánybiztosi Hivatal támo­gatásával -16 millióból indult ám a meghívón olvasható tervező - Petre­kovich Perjés András - és a kivitele­zők - Viacolor Kft., Beton Térkő Rt., Dor-Bau Építőipari Kft., Region Kft., Kósa László festő mázoló - is eseten­ként díjtalanul vagy nagyarányú áren­gedménnyel dolgoztak. * A díszudvar október 19-én, 15.30 órakor történő avatását a szervezők összekötötték a Golgota szoborcso­port felújítás utáni megáldásával, amelyet fél órával korábban, 15.00­kor a Szent Tamás-hegyen Karl-Josef Rauber érsek, apostoli nuncius végez. Avató beszédet mond Sasvári Szilárd, az Országgyűlés Kulturális Bizottsá­gának elnöke. A közel hárommilliós restaurálás­hoz társul a Becket Szent Tamás-ká­polna felújítása, melyet a főegyház­megye végeztet A külső munkálatok már befejeződtek, következik a belső tér felújítása. A díszudvar és a szoborcsoport avató ünnepségére a rendezők szere­tettel várják az érdeklődőket!

Next

/
Oldalképek
Tartalom