Esztergom és Vidéke, 1999

1999-01-07 / 1. szám

6 Esztergom és Vidéke 1999, február 18, Füstölgéseink I. Január eleje a fogadkozások idő- | szaka. Új év - új életstílus. Ilyenkor szoktuk megfogadni, hogy leszo­kunk a dohányzásról, hogy non eszünk annyi édességet, hogy el­kezdjük a napi rendszeres tornát Elhatározzuk, egészségesebben ét­kezünk, kisöpörjük szervezetünk­ből a fölösleges zsírokat, a felgyü­lemlett salakanyagokat, mérgeket. E testi méregtelenítés mellett létezik egy szellemi méregtelení­tés is. Jómagam ez utóbbit hatá­roztam el az újév hajnalán. Ki­írom magamból a hétköznapok bosszúságait, mindazokat a visszásságokat, melyeken hétről­hétre mérgelődöm. Ha elmon­dom, ha leírom, talán hoz egy kis megnyugvást számomra. Lesz, ami talán némi vitát kavar majd, lesz, ami esetleg intézkedésre serkenti az illetékest, s lesz, ami­vel csak magamat nyugtatom meg: én megtettem a tőlem telhe­tőt, a többi már nem rajtam múlik. Bizonyára Önöknek is vannak bosszúságaik. Nos, „méregtele­mtsenek" Önök is! Osszák meg velünk mindazt, ami „szellemi kínt" okoz! írják le, vagy ha nem szeretnek írni, telefonálják meg, mondják el, s majd mi közvetít­jük! Méregtelenítsünk, füstölög­jünk együtt! Legyen ez a rovat közéleti bosszúságaink kiterege­téseinek színtere! Ugye, segíte­nek?! Sz.B. Becket Tamás emlékünnepség A Rudnay Sándor Kulturális és Vá­rosvédő Egyesület szervezésében de­cember 29-én negyedik alkalommal rendezték meg a Becket Szent Tamás emlékünnepséget. Kora délután a Szent Tamás-hegyi kápolnánál volt imádságos megemlékezés, ahonnan az ünneplők a Prímási Palotába vo­nultak megkoszorúzni Mindszenty József bíboros mellszobrát. Az emlé­kintette öt - amit a Becketről elneve­zett Szent Tamás-hegy és kápolna is bizonyít kettejük életpályáját is szo­kás összehasonlítani. Ma pedig har­madikként Mindszenty Józsefre is em­lékezünk, aki ugyan nem halt vértanú­halált, viszont mégis vértanúként szenvedett a világi hatalom rabigájá­ban, akárcsak - ha rövid időre is ­Lukács érsek a középkorban. (...) Ön­külésre a Mindszenty iskola díszter­mében került sor, ahol minden koráb­binál nagyobb volt az érdeklődés. Ká­polnai Dezső elnök és Kiss-Rigó László plébános köszöntötte a részt­vevőket, majd Nemeskürty István tör­ténész-professzor, millenniumi kor­mánybiztos tartotta meg nagy érdek­lődéssel várt előadását, melyben töb­bek között ezeket mondta: „... Dicséretes szokás, követendő példa, hogy Esztergomban évente megünneplik Becket Szent Tamás, Canterbury egykori érsekének vérta­núságát. Mivel Bánffy Lukács eszter­gomi érsek ifjú kora óta ismerte az angol főpapot, sőt példaképének te­magában az a tény, hogy az ezeregy­százas évek középkori Magyarorszá­ga kapcsolatot tartott a középkori Angliával, nagy jelentőségű, s mutat­ja méltó helyünket a világban. (...) Amikor Becket Tamás, akit egyébként a király emelt maga mellé, szembesült a királyi gyakorlattal, életével bűnhő­dött érte. Hasonló konfliktusba kever­te magát a magyar Lukács érsek, aki a gregoriánus eszmék harcosaként kereste a perpatvart a királyokkal, s két ízben is börtönbe került. (...) Vég­eredményben Mindszenty bíboros is a világi hatalom és az egyházi főható­ság közötti ádáz és brutális küzdelem áldozata és hőse. Nem volt hajlandó megalkudni a Moszkvából vezényelt kommunista hatalommal. (...) A hit, a vallás iránti hűség akkor érték iga­zán, ha feltétlen és meg nem alkuvó. Erre tanít minket Tamás, Lukács és József érsekek sorsa." Köszöntötte az ünnepséget Attilio Mazzola, a pádovai egyházmegye püspöki helynöke, Denis Moss, az anglikán egyház európai képviselője, valamint Anthony McDaid atya Íror­szágból, aki magas pápai kitüntetést hozott magával: Semjén Zsolt helyet­tes államtitkár a Nagy Szent Gergely lovagrend aranykeresztjét kapta - ha­zánkban elsőként. A neves politikus e kitüntetést a katolikus iskolák támo­gatásával érdemelte ki. Az ünnepségen magyarul szólt a két nép mai együttműködéséről és a jövőbeni közös európai tagságról Ni­gel Thorpe, Nagy-Britannia nagykö­vete. Tóth Sándor, József Attila-díjas költő olvasta fel ezután írását. Paskai László bíboros zárszavában elsősorban Mindszenty hercegprímás mártírsorsát, emberi értékeit emelte ki: Ami itt kezdődött a Prímási Palo­tában - mondta többek között - az nem csupán a főpap, hanem a mi sze­mélyes ügyünk is volt. Az ünnepség utáni fogadáson rövid beszélgetést folytattunk Nemeskürty István kormánybiztossal, aki biztosí­tott minket, mindent megtesz annak érdekében, hogy a millenniumi ün­nepségek keretében Esztergom törté­nelmi rangjához méltóan szerepel­hessen. Pálos A kamara, mint a gazdasági élet szereplőinek önkormányzata, újkori történelmének negyedik évét élte meg 1998-ban, s a vállalkozók körében egyre elismertebb lesz. Enégy év alatt már jószerivel mind a 13 ezer egyéni és társas vállalkozásnak volt vele sze­mélyes dolga, intéznivalója, a Gazda­ság-Vállalkozás folyóiratot pedig minden tag havi rendszerességgel kézhez kapja. A kamara köztestület­ként a vállalkozók általános érdekér­vényesítését látja el, emellett egyre több közigazgatási feladatot vesz át az állami hivataloktól. A vállalkozók kamarán belüli lehetőségeiről, az igénybe vehető szolgáltatásokról be­szélgettünk Kárpát Csabával, az Ak­nabau Mélyépítő Kft. ügyvezető­igazgatójával, a kamara megyei alel­nökével. - Olvasóink többnyire nem ismerik a kamarai szervezetet. Mit lehetne ne­kik erről elmondani? - A megye cégei és vállalkozásai szakmai osztályokba tömörülve ké­pezik az egységes kamarát. Hét osz­tályunk van, igen eltérő tagsággal: ke­reskedelem (5 115), idegenforgalom, vendéglátás, turizmus (1 246), szállí­tás, szállítmányozás (1 423), építő­ipar, építőanyagipar (645), ipar, ener­giaipar (612), könnyűipar, faipar, élelmiszeripar (349), gazdasági, pénzügyi, kommunális szolgáltatás, oktatás (4012). Kereken 5 ezer társas „Erősödött a gazdasági kamara szerepe' - mondja Kárpát Csaba alelnök és 8 ezer egyéni vállalkozó tagunk van. Az osztályokat arányosan 108 küldött képviseli a küldöttgyűlésben, mely a kamara legfőbb szerve. Az elnökségünk 23 tagú, az ellenőrző bi­zottság 5 főből, az etikai bizottság 7 főből áll. A megyeszékhelyen és Esz­tergomban teljes körű szolgáltatással működtetünk irodát, míg 5 további városban ügyfélszolgálatot teljesí­tünk elsősorban az egyéni vállalkozói igazolványokkal kapcsolatosan. - Az egyes tagok hogyan mondhat­ják el véleményüket, kéréseiket? - A hét osztályunkban választott osztály-elnökségek működnek, álta­lában 11-12 fővel. Ok a szakmájuk­ban élenjárnak, érdekeltek, hogy a dolgaik rendben menjenek. Rend­szeresen tanácskoznak, és a legfonto­sabb teendőiket egyeztetik. Számos hasznos javaslat, intézkedés szárma­zik tőlük. Nagyon sok panasza volt a külkereskedelemben érintett tagja­inknak például a vámoltatással, vám­ügyintézéssel kapcsolatosan. Napo­kig állt az áru, vesztegeltek a kamio­nok. Megkerestük panaszukkal a te­rületi parancsnokságot, valamivel ja­vult is a helyzet, de éppen a külföldi tulajdonú cégek legutóbbi találkozó­ján merültek fel újabb panaszok. A turizmus szakmában példaértékű összefogás alakult ki. Hat megye szakemberei összefogtak, hogy jövő­re megvalósítsák a Duna-túrát, ahová a nyugati utazási irodákat, utaztatókat piaci érdekből már meghívták. Ren­dezvényeinken, fórumainkon a tag­ság jogán mindenki elmondhatja sze­mélyes vagy közérdekű véleményét, kérését. Az év derekán a megye 8 városában rendeztük meg vállalkozá­si fórumainkat, éppen itt Esztergom­ban, a Technika Házában volt a legna­gyobb az érdeklődés. A megyei vál­lalkozások egyharmada esik erre a térségre, érthető a kamara iránti figye­lem, a köztestületi szerep erősödése. Nekünk, választott tisztségviselők­nek az a legelső szempont, hogy is­meijük tagjaink igényeit, és megfon­toltan képviseljük azokat az elnök­ségben, a bizottságokban. Akadozva és gyengén működik még mindég a helyi érdekegyeztetés. Bennünk megvan a készség, ám a Polgármesteri Hivatal, a korábbi ön­kormányzat ezt nyűgnek tekintette. Most vaíami elkezdődött, az új önkor­mányzati bizottságoktól jobb kapcso­latot várunk, és az új év elején közös vállalkozói és képviselői fórumot kezdeményezünk. A helyi adók váro­sunkban elérik a 700 millió forintot. S mi látszik ebből? Hová fordítják a vállalkozók befizetéseit? Miért nincs kellő nyilvánosság? Ezekre keressük a választ. - Több közigazgatási feladatot is átvett a kamara. Hogyan látják el eze­ket? - Júliustól az egyéni vállalkozók igazolványával kapcsolatos minden teendőt a kamara végez, mondhatom, hogy igazi szakértelemmel. Az juthat hozzá, akinek minden feltétele meg­van. Ez már egy szűrő a tisztességes piaci szerepléshez. A társas vállalko­zásokkal kapcsolatos szakmai be­jegyzést mi tesszük, a cégbíróság csak a mi igazolásunk alapján hatá­roz. Az utazásszervezők, az egyes ke­reskedelmi tevékenységek bejegyzé­se, a vendéglátóhelyek és szálláshe­lyek besorolása, a taxiengedélyek ki­adása, a gázszerelők nyilvántatása ránk hárul. Támogatjuk az üzletem­ber-találkozókat, a kiállításokat, a szakmai tanulmányutakat. Mi, vá­lasztott tisztségviselők, valljuk, hogy a vállalkozóknak van kamarája, és nem a kamarának tagjai. Ez minőségi különbség! Pálos

Next

/
Oldalképek
Tartalom