Esztergom és Vidéke, 1998

1998-10-29 / 43. szám

1998. november 12. Esztergom és Vidéke Hosszú hullámvölgy után Esztergom most felemelkedést remél! Mint arról korábban hírt adtunk, városunk Polgáregyletének meghívására Orbán Viktor miniszterelnök Esztergomba láto­gatott. Ezt az alkalmat ragadta meg dr. Horváth István múze­umigazgató, a Polgáregylet elnöke, hogy megismertesse mi­niszterelnökünkkel Esztergom hányatott sorsát, különös te­kintettel a kommunizmus négy évtizede alatt elszenvedett sérelmeire. Tette ezt annak reményében, hogy a hosszú hul­lámvölgy után ősi, királyi városunk felemelkedésének ideje jő el. Most ismertetjük az elhangzott „memorandum" teljes szö­vegét. Magyarország népe államisá­guk ezeréves évfordulójára készül - kisebb-nagyobb rendezvények­kel, környezetének rendbe tételé­vel, csinosításával, emlékművek állításával. Esztergom városának kettős, sőt hármas ünnepe is lesz a 2000­200l-es év, amikor megújulva, kulturált acrulattal illene fogadnia az ide érkezőket. A kulturált kör­nyezet kialakításában elsősorban ránk, polgárokra és az önkor­mányzatra hárul a feladat, hogy rendet teremtsünk településün­kön. Vannak azonban dolgok, ame­lyekben külső segítségre szoru­lunk, s ez sokszor nemcsak anyagi segítséget, hanem inkább jószán­dékot, megfelelő hozzájárulást, odafigyelést jelent. Esztergom városa minden idő­ben jelentős szerepet játszott a környék(mai szóhasználttal: a ré­gió) életében - sokszor és sokáig az ország életében, történetében is. Ez az országos, illetve regionális szerepe is az elmúlt száz évben jelentősen megcsappant, a II. vi­lágháború után pedig a mélypontra süllyedt. Az államalapítás eseményei el­sősorban Esztergomhoz - és per­sze a másik korabeli királyi szék­helyhez, Székesfehérvárhoz - kö­tődnek, ezért is lesznek a millenni­umi ünnepségek fő helyszínei - a tervek szerint - Esztergom és Szé­kesfehérvár, és természetesen a mai főváros: Budapest. Több mint 1000 esztendővel ezelőtt - 973-ban - Géza fejede­lem innét küldte követeit Nagy Ot­tó császárhoz Quedlinburgba, ­ezzel, s a császár válaszlépéseivel, (ill. a kereszténység felvételével) Magyarország Európa részévé vált. (Reméljük, hogy 1000 év el­múltával az Európai Uniónak is tagjai lehetünk) 975 táján itt, a Várhegyen született Szent István király, akit az 1000. év kará­csonyán (vagy 1001. január l-jén) itt is koronázták meg. Ugyaneb­ben az évben és szintén itt ő alapí­totta az esztergomi érsekséget, amelyet a magyar egyház fejévé tett (tehát az esztergomi érsekség és a magyar katolicizmus is 1000 éves jubileumát fogja ünnepelni 2000-2001-ben). Itt indította el István király a magyar pénzverést, itt töltötte élete jelentős részét ­szervezve országát - és 1038. au­gusztus 15-én itt hunyta le szemét - történészeink feltételezései sze­rint valószínűleg a mai „Szentki­rály-dűlő"-ben, a Duna partján állt kúriájában, s onnét vitték örök nyugalomra a másik királyi szék­városba, a Székesfehérváron általa épített királyi bazilikába... Esztergom - Árpádházi királya­ink korában - a tatárjárásig kirá­lyi - és egyházi székhely volt, és egyúttal Esztergom vármegye székhelye is - a legújabb korig. Főispánjai 1270-től a XIX. század végéig az esztergomi érsekek vol­tak. A tatárjárás után a királyi szék­hely, majd a pénzverde is Budára költözött (1249-56), az egyházi központ azonban továbbra is fon­tos szerepet játszott az ország éle­tében, s a többnyire kancellárságot betöltő esztergomi érsekeket gyakran keresték fel itt később is a magyar királyok vagy külföldi diplomáciai küldöttségek. Az ér­sekek jó mecénásai voltak a kultu­rális és művészeti életnek: a XIII. század végétől már két főiskola működött városunkban, s a mainál jóval nagyobb kiterjedésű város területén 38 templom, 11 kolostor, 4 ispotály, 3 prépostság, a polgár­ság lakóházainak százai, árucsar­nokok stb. virágzottak Esztergom­ban, amely az ország legjelentő­sebb városai közé tartozott. A török háborúkban fontos ma­gyar, majd török végvár lett - or­szágos jelentőséggel - amelynek birtoklásáért 150 éven át annyi harc folyt, hogy azok során a régi város - szép épületeivel, lakosai­val együtt - szinte teljesen elpusz­tult. A török kiűzése után régi jelen­tőségét nem nyerte vissza, de a régió kulturális központja, a kato­likus egyház székhelye maradt. Mint megyeszékhely, közigazga­tási funkciója mellett iskolaváros­kéntjátszott (és játszik ma is!) fon­tos szerepet. Ez a szerepköre még azután is megmaradt, amikor a Tri­anoni békeszerződés következté­ben határváros lett - elveszítvén természetes vonzáskörzetének (régiójának, és az azonos nevű vármegyének) északi felét. A két maradék fél-megyéből kialakult Komárom-Esztergom vármegyé­nek is székhelye maradt a két há­ború között, s még a II. világhábo­rú után is, 1951-ig, amikor a me­gyeszékhelyet Tatabányára he­lyezték át (1952. január l-jétől...). De még ez a lefokozás sem volt elég: a megye Dunától délre eső „esztergomi járásának" nevét is megváltoztatták és a „dorogi já­rásinak nevezett terület járási székhelye Dorog lett. A városunk­ban működő vállalatok, intézmé­nyek elnevezései (sokan emlék­szünk még rá!) a „Dorog és vidé­ke"... szavakkal kezdődtek. A leg­elképesztőbb ötlet (miután a két­nevű Komárom-Esztergom me­gyéből az Esztergomot már töröl­ték) az volt 1952-53 táján, hogy városunknak nevét is megváltoz­tatva „Dózsafalva!' néven akarták nevezni... Szerencsére ez azért még akkor sem sikerült! Azóta már megszűnt a dorogi járás, és a megye elnevezésébe is visszakerült városunk, ill. 1000 éves vármegyénk neve (ma ismét: Komárom-Esztergom megye a hi­vatalos elnevezés). Ennek ellenére - bár sok tekintetben ma is regio­nális szerepkört lát el a város, pl.: kórházunk, vagy iskoláink több megyére kiterjedő beiskolázásúak - igazi változás, fellendülés még­sem indult meg - még a rend­szerváltozás utáni időkben sem. (Ennek jelei pl., hogy az Alkot­mánybíróság - bár az ország­gyűlés Esztergomot jelölte szélhe­lyéül - nem költözött ide, a Kato­likus Egyetem Piliscsabán műkö­dik, Esztergomban pedig egyetem befogadására alkalmas épületek üresen állnak; a II. világháború mementója az egyetlen, még meg­lévő világháborús hídroncs Euró­pában: az Esztergom-párkányi Dunahíd máig nem épült fel, - és még sok apróbb jelet sorolhatnék.) Esztergom ugyan az országos köztudatban még elismertségnek örvend, azonban sem a közigazga­tásban, sem a magyar városok so­rában, de még a tankönyvekben sem kapja meg az őt történeti, kul­turális jelentősége folytán megil­lető helyet: az Esztergomi Várhe­gyen sűrűsödő, és az egész magyar történelmet magas szinten repre­zentáló építészeti alkotások, mú­zeális gyűjtemények, kiállítások (kincstár, történeti kiállítás, levél­tár, az egyházfejedelmek síremlé­kei és sírjai, Mindszenty József hercegprímás sírjával - történeti pantheonná alakuló szobrászati emlékművek sora) és a gyönyörű természeti környezetbe illeszkedő emlékek együttese - a genius loci - nemcsak nemzeti zarándok­hellyé emelik az esztergomi várat, de egyúttal a magyarság, Magyar­ország egyik jelképévé Európa és a világ szemében is! Ezeket az em­lékeket- történelmünkben játszott szerepük miatt - minden magyar embernek ismernie kellene - hatá­ron innen és túl! -, hiszen ezek ismerete, a velük való ismerkedés élményei rendkívüli nemzeti tu­datformáló erők, identitásunk alapjait képezik. Városunk mai helyzetének is­meretében Babits Mihály: Szent király városa c. versének ma is aktuális első sorai jutnak eszembe, ahol így ír Esztergomról: „Az első szent király itt született, s azóta szent város ez: szent és gyámoltalan..." Gyámoltalan, olyan értelemben ugyanis, hogy nincsen gyámola = azaz védelmet, segítséget, támo­gatást nyújtó támasza, patrónusa. Az elmúlt 50 évben legalábbis nem volt (talán most lesz?!)... Reméljük, hogy most, a hosszú hullámvölgy után felemelkedés következik városunk életében! Esztergom polgárai reménykedés­sel és tenniakarással készülnek a jubileumi évre, és bizakodással néznek a város második évezrede elé! dr. Horváth István múzeumigazgató, az Esztergomi Polgáregylet elnöke

Next

/
Oldalképek
Tartalom