Esztergom és Vidéke, 1993

1993-09-23 / 38. szám

ESZTERGOM ÉS VIDÉKE 7 ESZTERGOM n VIDÉKI HÉTRŐL HÉTRE TELEFON: 313-756 Bottyánról a Bottyán palotában 1993. november 5-én 10 órakor Bottyán János születésének 350. év­fordulójáról tudományos emlékülés fog megemlékezni Esztergomban. Dr. Könözsy László polgármester úr vállalta a védnökséget és a konfe­renciának az egykori Bottyán-ház, a Bottyán palota díszterme ad helyet. A konferencia előadói magyaror­szági és felvidéki történészek, akik Bottyán János életéről, a török hábo­rúkban játszott szerepéről, kuruc tá­bornok koráról, esztergomi és érsek­újvári szerepléséről, kapcsolatairól fognak beszélni. A végleges program kialakulásáig egy eddig ismeretlen Bottyán doku­mentumot mutatunk be: Esztergom vármegye 1697/9-as katonai évre készített számadása szerint dominus Joannes Bottyán és a bőkezű dominus Michael Ne­deczky 42 forintot megelőlegezett a vármegye szükségleteire. O A. v, I r­^td éffiqmhmón^(ttTmáto/^(dizcdpfatnt nuiih-iV tyrrnmn qj ^fO/H,/ WttmmuJ MlC fc/ •ftr - y V> / /a > /it "ZH1­1*- /WHi Magyar Máltai Szeretetszolgálat Esztergomi Csoportjának tájékoztatója Szervezetünk 1992 júliusában kezdte meg múködését dr. Vojcek Éva vezetésével. A budapesti köz­ponttól és a helyi támogatóktól ka­pott adományokból ezidáig mintegy 500-550 családnak tudtunk ruha- és élelmiszersegélyt adni. Kará­csonykor és húsvétkor összesen 230 gyermeknek, kisiskolásnak és az Egészségügyi Gyermekotthon lakó­inak jutott édesség. Az intézmények közül a legna­gyobb támogatást a Vaszary Kolos Kórház, a Leánynelelő Intézet, a Via Bóna ideiglenes szállás, a szociális otthonok, a Kárpátaljai Ferences Missió, a Szatmári Irgalmas Nővé­rek napköziotthona és néhány iskola kapta. Az MMSZ-nek az országban már több mint 100 csoportja működik, s így a központi támogatás mellett egyre nagyobb szükségünk lesz a helyi támogatókra. Ezért kérünk mindenkit, képességük szerint tá­mogassanak bennünket, hogy ado­mányaikat eljuttathassuk a rászoru­lóknak. Nem tudjuk felsorolni azok listá­ját, akiktől eddig segítséget kap­tunk, s előre is elnézést kérünk, ha egyesek kimaradtak az alábbiakból: Relabor Kft., Euró Lux Kft., Komfort Gmk., Áfész, Ecom Rt., a dorogi nyomda, Printex nyom da, Berezvay Balázs vállalkozó, Horváth Ernő né, Peresztegi Sán dorné kiskereskedők és még sokan mások. Mindnyájuknak hálásan köszön jük - a rászorulók nevében is. A csoport jelenlegi vezetője Ne­meskéry Edvinné. Címünk: Esztergom, Pf. 36.2501. Ideiglenes működési helyünk és raktárunk a volt szovjet laktanya te­rületén található, a Dobogókői úton. Minden hétfőn 14 órától várjuk a segítségre szorulókat és a segíteni szándékozókat. Magyar Máltai Szeretetszolgálat Esztergomi Csoportja Köszönjük... Lapunk előző számában olvashatták a „Szombat éjjel a Polgárőrséggel" című írásunkat. Benne azt, hogy a Prímás-szigeti Táncsics utca járdáján gödrök és lyukak veszélyeztetik a közlekedést. Hétfőn délelőtt örömmel láttuk, hogy hozzáláttak a helyreállításhoz, el­szállították a törmeléket és a járdát előkészítették az aszfaltozáshoz. Igaz, hogy lapzártakor ez utóbbira még nem került sor, de reméljük, er­ről sem feledkeznek meg. Köszönjük, hogy észrevételünk gyors orvoslásra talált. Születésnap Három éves az esztergomi Libe­rális klub. Három éve alatt a ma­gyarországi kulturális és politikai élet prominens képviselői voltak vendégei. Az általában hétfő estén­ként a Babits Mihály Városi Könyv­tárban összegyűlő érdeklődők ­nincs tagság, tagdíj, belépési nyilat­kozat - kellemes melegben, tea, aprósütemény mellett beszélgetnek a mindenkori vendéggel. Politikáról esvén szó, alkalman­ként megsűrűsödik a levegő. Meg­sűrűsödik, de a tisztázás igényével. Mindenki kérdezhet, kérdez is, a vendégek igyekeznek válaszolni. Olyan vendégek, akikre sokszor jó visszaemlékezni. Nagyon fontos: nemcsak a hazai liberális gondol­kodás és politizálás ismert szemé­lyiségeijönnek el. Teljesség igénye nélkül, senkit más elé nem emelve: emlékezetes estét töltöttünk el Ha­raszti Miklóssal, Kis Jánossal, Kupa Mihállyal, Pető Ivánnal. Járt itt Or­bán Viktor és Horn Gyula, eljött Bu­lányi páter, Farkasházy Tivadar és Vásárhelyi Miklós, vendégek voltak polgármesterek, festők, írók, színé­szek. E sorok írója (korábban több sza­bad ideje lévén) interjút készíthetett Darvas Ivánnal, Eörsi Istvánnal, Kuncze Gáborral, vezethette a több­szörös vendég Konrád György est­jét. Lírai bölcsességének sokat kö­szönhetünk. Hogy főként a liberálisok? Egy liberális, szabadelvű klubban?... Nehéz erre felelni. Botrány soha nem volt, bár néha nehéz fellegek lógtak felettünk. Nem kell minden­kivel egyetérteni, ahogyan a kígyó­béka kiáltozásról is le lehet szokni. Esztergomiak találkoznak itt, az esztergomiak egy csoportja. Beszél­getnek, vitáznak, részt vállalnak a jövőből. A közös jövőből. Egymá­séból. R.B. A kisördög... ...már megint bennfelejtett va­lamit. Protonotifrius helyett - no­tóriust hagyott az elmúlt szám vezércikkében. Elnézést kér a fáradtszemű korrektor... A Bazilika tüzének okát még vizsgálják A sajnálatos tűzeset kapcsán min­denki elismeri a tűzoltóság önfelál­dozó munkáját, ám izgatottan és tü­relmetlenül várjuk a példátlan tűz okáról szló híreket. A válaszra még várni kell. A szak­emberek a helyszínen kutatnak az esetleges nyomok után. A hatszáz négyzetméteres padlás­teret és a kilencszáz négyzetméteres tetőszerkezetet centiméterről centi­méterre kutatják át. Minden egyes cserépdarabot kéz­be vesznek. Tehát a helyszíni szemle sikere érdekében aprólékos munka folyik, miközben a tűz martalékaitól meg­tisztított padlásteret is be kell fedni, hogy megvédjék az esetleges be­ázástól. A tetőszerkezet ideiglenes megol­dásán már dolgoznak. Átmenetileg a Bazilika mennyezetét könnyűfém­szerkezetes tartóállvány védi, Gra­boplaszt ponyvával. A tűzoltók a helyreállításban is segítenek. A szakemberek a megnyugtató válaszig türelmet kémek és remél­jük, rövidesen kiderül, hogy szándé­kosság avagy valami más idézte-e elő a százmilliós tűzkárt. (P. I.) Családi hírek Szeptember 18-án házasságot kötöttek: György Ildikó és Ferenczy Péter Zsolt; Kőhalmi Andrea és Ébele Zoltán György; Mankó Krisztina és Déri Imre Csaba; Szűcs Magdolna és Marosújvári Attila István; valamint Vigh Aranka és Donka András Zoltán. Sok boldogságot, bőséges gyermekáldást kívánunk! A Gran Tours ajánlata Karácsony Assisiben Assisi Olaszország egyik legje­lentősebb zarándokhelye. Hímevét Szent Ferencnek köszönheti, aki 1209-ben megalapította a ferences rendet. Öt nap, elhelyezés: 2-3 ágyas zu­hanyozós szállodai szobákban. Ellá­tás félpanzió. Az ott-tartózkodás második napján a zarándokok Szent Ferenc székesegyházában részt ve­hetnek az éjféli misén. Másnap Gub­bioban a világ legnagyobb kará­csonyfáját „állítják fel". (A falu mögötti hegyet világítják meg.) Részvételi díj: 25.100 Ft.

Next

/
Oldalképek
Tartalom