Esztergom és Vidéke, 1992

1992-12-03 / 47. szám

ESZTERGOM ES VIDEKE 5 Nagyon szerencsétlen dolog az, amikor alapvető jogainkra kell hi­vatkoznunk - lásd Örkény ha­láüpontos egypercesét: In memóri­ám dr.K.H.G. . Szerencsétlen dolog, szégyellni­való az, ami november 26-án történt a Városházán. Félreértés ne essék, szégyellnie magát nem az ott dolgo­zóknak kell, hanem annak, aki alap­vető jogokat sért meg, s megnyilvá­nulásaival kínos helyzetbe hoz má­sokat. Vendégünket, Makovecz Imrét ugyanis kínos helyzetbe hozta dr. Aradi Béla ügyvéd. Városunk épí­tész szakemberei, élükön Kund Fe­renc alpolgármesterrel, látva a Pi­lisszentlélek körül felgyülemlett in­dulatok tömegét, úgy ítélték meg: meg kell hívni egy olyan, világszer­te ismert magyar építész szakem­bert, aki túl tud lépni helyi, vagy regionális léptékeken, s képes na­gyobb távlatban figyelni, vizsgálód­ni, tanácsot adni; képes organiku­san, értsd: tájba, közösségbe, múlt­ba, jelenbe és jövőbe illesztve fele­lősen gondolkodni - az emberről, nem csak építészetről. Makovecz Imre ilyen építész. Le­hetnek vele, épületeivel, tájformáló, közösségalakító elveivel és gyakor­latával vitáink: munkássága meg­érint, épületei mellett nem lehet kö­zömbösen elmenni. Pilisszentlélek rendezési tervének kapcsán - is? - komoly ellentétek feszülnek a faluban, szembekerült egymással képviselő és plébános, őshonos lakos és bevándorló, új in­gatlantulajdonos és telekért hiába fohászkodó, kérincsélő építkezni vágyó. Ebbe a felbolydult méhkasba várt Esztergom képviselő-testülete egy nem mindennapi hírű és kvalitású építészt, amikor egy nyílt levél, me­lyet a november 19-i testületi ülésen kaptak meg a város képviselői, még feszültebbé tette az amúgyis puska­poros helyzetet. Az írás ugyanis gyalázkodásba forduló hangnem­ben támadja a gondolatainak átadá­sára meghívott, s nem általános ren­tévé? Nem hiszi, hogy itt szakem­berek vannak. (Az invitáló távirat munkaértekezletre hívta.) Támadta az építészt, hogy meg­nyilatkozásai alapján kormánypárti. Támadta a plébánost. Az alapítvá­nyokat. A tervezőket. A várost. Min­denkit. Róla kiderült, hogy van ott egy jó nagy kukoricaföldje. (Ez alapján tartja magát - szentlé­leknek?!) Makovecz Imre visszautasította a durva vádakat és szomorúan állapi­Vendégjog dezési terv kivitelezésével megbí­zott! építészt. Makovecz Imre személyiségére jellemző, hogy nem ebben a stílus­ban válaszolt. O, akiről jól tudjuk, hogy a legkevésbé sem „ijedős", és elég régóta küzd már a szűk látókörű elfogultsággal - mondandója elején a vendégjogra hivatkozott. Kérte, hogy a nyílt levél írója ma­gyarázza meg durva, igaztalan állí­tásait. Bizonyítsa be, hogy ő és iro­dájavalóban drágán, drágábban dol­gozik. Adjon választ arra, hogy mi a köze a szakmának a politikához. A szintén vendég - hiszen így tisztességes a dolog! - dr. Aradi Béla jellegzetes, ijesztően elszorított to­rokhangon válaszolt. Hosszú, feles­leges és nyakatekert fordulatokkal teli monológja nem volt mentes a durva támadásoktól. Elmondta, hogy ő szakmai tanácskozásra jött ide - nem érti, mit keres itt a helyi totta meg, hogy kérdéseire választ nem kapott. Az, hogy valaki milyen politikai meggyőződésű, az az ő ma­gánügye - amíg munkájába bele nem keveri valaki. Őt segíteni hív­ták - régen kinőtt abból, hogy perle­kedjen, hogy - vendégként! - táma­dásokat kelljen visszavernie. Etter dr., testületünk jogász képvi­selője megrökönyödötten kért szót. Kollégának nevezve a vita provoká­torát, több felelősséget kért tőle. Sértve érezte magát, ahogyan a töb­bi jelenlévő is: ilyen hangon itt nem szokás tárgyalni. Végül sor kerülhetett arra, amiért jöttünk. Makovecz Imre nem állt fel, legfeljebb - egy időre - a kedve ment el az egésztől. Elmondta, ho­gyan készül munkáira. Beszélt Csengerről is, arról a szabolcsi kis­városról, amelyik valóban régióban gondolkodik, amelynek átépítése nemzetközi példa lehet, ahol való­ban nem mindennapi dolgok szület­tek az eltelt hat év alatt. Nem kívá­nom most részletezni az építész el­veit, célunk az, hogy egy építészeti sorozat keretében visszatérjünk gondolataira, elképzeléseire, mun­káira, hogy megismertessük őt ­Esztergommal. Még ha némelyek Pilisszentlélektől el is akarnák tán­torítani. Szavai mintegy alátámasztották az előző szégyenletes percekben el­hangzottakat: a magyar vidék el­vesztette tudatát - kiszolgáltatottá vált. (A tudósító megjegyzése: azért persze nem egy pesti ügyvédnek... ilyen rosszul nem állunk...) Összetett feltételrendszer működ­teti - vagy nem működteti a mai magyar falut. A településrendezési módszertant meghatározzák azok az örökölt vonások, melyeket fizikai­táj i-műszaki tényezőkként lehet csoportosítani. De itt nemcsak erről a hagyatékról van szó, nemcsak épü­letekről, tájegységekről. Ami itt volt, az csoportpszichológiai prob­léma. Ami itt történt, nagyon mély nyomokat hagyott bennünk. Folytathatnánk a találkozó törté­netét. A tévéfelvétel elkészült, vágás nélkül fogjuk sugározni - nem ép­pen minden résztvevő dicsőségére. Makovecz Imre pedig vendégünk lesz, s mi, pilisszentlélekiek és esz­tergomiak ülünk vele egy asztalhoz. Reméljük, elfogadja meghívásun­kat. Vendégként várjuk. Rafael Balázs Néhány hete írtunk arról, hogy Németországban járt az IPOSZ kül­döttsége öt köztársasági megbízott társaságában. A vendégekből mára vendégfogadók lettek: az aacheniek jöttek Magyarországra, szombaton pedig Esztergomba. A csöpögős idő ellenére a 15 tagú küldöttség és vezetője, Klauss Schloesser, az Észak Rajna Westfá­liai Kézműipari Kamara titkára jó­kedvvel érkezett a Simor János utcai székházba. Itt a házigazda, Juhász József alelnök fogadta őket. A talál­kozóra eljött dr. Horváth József, te­rületünk (Győr-Sopron-Moson, Vas, Komárom-Esztergom megyék) köz­társasági megbízottja is. Rövid bevezetőjében Juhász Jó­zsef ismertette a helyi szervezet mű­ködését, s néhány szó erejéig visz­szatekintett a múltra: - Nyugat-európai mintára előde­ink mindig is céhes módon működ­tek itt, Magyarország valamikori fő­városában. Utódaiknak hisszük ma­gunkat, mi is kézműiparosok va­gyunk. Az Önökkel való együttmű­ködésünk, bár a jelen kor szülötte, szintén dicsekedhet már múlttal, hi­szen kapcsolataink régiek. Fontos­nak is érezzük a német mesterek se­gítségét. Örülünk annak, hogy itt le­hetnek, bízunk kapcsolataink továb­berősödésében. Ezek után dr. Horváth József kö­szöntötte a vendégeket, majd bemu­tatta azt az új szervezetet, melynek egyik vezetője: - A mi tisztünk a magyar közigaz­gatásban teljesen új. Talán a francia tikáról, annál több a valódi munká­ról. Horváth Kálmán, a Kolping Szö­vetség helyi vezetője a jelenlévők­nek mutatta be szervezetét - amit soha jobb helyen nem tehetett volna meg, hiszen, mint kiderült: a Kol­ping- család szülőföldje Észak Raj­na Westfália. Kézműiparosok Aachenből prefektusok munkájához hasonlít legjobban ténykedésünk. Egyéb­ként én magam sem vagyok messze a kézműipartól: eredetileg építész voltam, később pedig, ügyvédként vállalkozások szervezésében vet­tem részt. Most már talán elmond­hatjuk: Magyarország újra a nemze­tek műhelyébe lépett. Klauss Schloesser szavaiban biz­tosította a jelenlévőket, csatlakozva az előzőekhez, hogy Németország ebben a munkálkodásban segíteni fogja Magyarországot. - Az ilyen jellegű kapcsolatok a legfontosabbak. A mesteremberek találkozóin kevesebb szó esik poli­A szívélyes hangú találkozó a Vá­rosházán folyatódott. Itt dr. Könözsy László polgármester fogadta a ven­dégeket, akikkel gyorsan megtalálta a hangot: - Mint látják, nálunk most min­den változóban van. Van itt rengeteg tartalék, csak jól kell kihasználnunk a fejekben rejlő erőt. Testvérvárosa­ink között két német város is van ­ez is kapcsolataink jelentőségét bi­zonyítja. Fogadókészségünkre nem lehet panasz, Önöktől pedig ka­punk: erőt, pénzt, szellemet. Ezt na­gyon köszönjük - élünk velük! Dr. Horváth József köztársasági megbízott a civil társadalom meg­szerveződésének fontosságát emel­te ki: a polgárosodás szempontjai között talán első helyen áll a hiányzó civil társadalom megszervezése. Újra létre kell hozni a korábbi egye­sületeket - mai értelemben. A kö­zépkor óta zajló folyamatok követ­keztében újra megteremtődhetnek azok a kapcsolatok, melyek alapján a magyar iparosság - segítségükkel - talpraállhat. Tradíció - integráció - civil szer­vezetek: ez a jövő. Végül a polgármester kérdésekre válaszolt. A legérdekesebb az volt, mikor elmondta, meddig kíván hi­vatalában maradni: ez most politikai kérdés: addig szeretném csinálni, amíg a városnak hasznos vagyok. A vendégek szívesen hallgatták, hogy nem tud elszakadni eredeti hi­vatásától - ugyanakkor ezt a mun­kát, a hivatalit is teljes erőbedobás­sal végzi. A rövid pihenő után Aachen kül­döttei a nevezetességek felé vették útjukat. A Várhegyen tett kimerítő túrát Schloesser úr szíves invitálása zárta: a mesteremberek fehér asztal mellett, a Prímás pincében folytat­ták eszmecseréiket. R. B..

Next

/
Oldalképek
Tartalom