Esztergom és Vidéke, 1991

1991-09-06 / 35. szám

5: ESZTERGOM ÉS VIDÉKE Előlapon: Az esztergomi Bazilika sziluettja előtt Szt. István király lovas alakja. - Az első magyar szent király, a keresztény magyar állam megszer­vezője Esztergomban született, élt és uralkodott. 1001-ben alapította az Esztergomi Érsekséget. Hátlapon: Az esztergomi Keresz­tény Múzeumban őrzőtt legrégibb ma­gyar táblakép - a Báti oltárkép (XV.század) - jelenetének részlete. A képbe írt gótikus táblaképen Magyar­ország és Lengyelország patrónája: „Madonna a Kisdeddel" látható. Az emlékérmet az 1991. augusztus 16-i szentmise keretében adták át a Szentatyának. A bronzból öntött, majd utána ki­dolgozott emlékérem alkotója Nagy János, Szlovákiában élő magyar szob­rászművész. A művészt Esztergomban kevesen ismerhetik. 15 éve már, hogy a szlovákiai hatóságokat - személye­sen és levélben is - megkereste a Ba­lassa múzeum igazgatója Nagy János kiállításának ügyében. Dr. Horváth István régész, igazgató mind a mai napig még választ sem kapott! Természetesen, az alkotó művészt is köszönthettük Esztergomban, augusz­tus 16-án. A nagy esemény sodrában, a sok program között is időt szakított arra, hogy beszélgessünk, és hogy vá­laszoljon az ót és alkotásait érintő kér­déseinkre. - A Felvidéki magyarok sorsa két­szeresen nehéz volt az elmúlt, közel fél évszázad alatt. Hogy sikerült Ön­nek művészi pályára kerülnie? - Trianoni tragédiánk, hogy anyám zsolnai, apám komáromi eredete után én mégis Budapesten születtem. Ide menekültek 1921 után. Ám 1938-ban, a Felvidék visszakerülésekor, mi újra Komáromot választottuk, én akkor há­rom éves gyermek voltam, lévén 35-ös születésű. Magyar iskolába jártam, a komáromi magyar gimnáziumban érettségiztem 1953-ban. A tanításban igényes, kitűnő szellemű alma-mate­rem volt (A gimnáziumi, jubileumi évkönyv­ben így emlékszik a diákévekre Nagy János:,Mennyi emlék, szerelem, szép­ség, fiatalság, kiállás, csüggedés! Éle­tem oly fontos szakasza, mely irányt, mélységet és reménységet adott. Ösz­töneimnek formát, tudatot, a dacból magatartást, a szeretetből humaniz­must, a rajongásból népünk vállalá­sát." ) Tudtuk, hogy az elűzött, kitelepített értelmiség helyét, tanulmányaink vé­geztével, nekünk kell átvennünk. Erre tanítottak kiváló tanáraink­Érettségi után - ha két év kihagyá­sával is, de végül - felvettek a pozso­nyi képzőművészeti főiskolára. Ott ta­nultam a szobrász mesterséget, ott ta­lálkoztam a modern művészettel. Nagy élmény volt, mikor a tan­könyvekből megismertem Hanry Mo­ore alkotásait. A szobrász diploma megszerzését követően tanítottam a besztercebányai főiskolán, Komárom­ban, a Dunamenti Múzeumban népraj­zos voltam, majd a nyitrai főiskolán oktattam. Utána, magyarságom meg­vallása miatt, Komáromot elhagyni kényszerültem, Helembára kerültem... - Ezek alatt az évek alatt • költöz­ködések, vándorlások ellenére is ­tragédiákat, népünk XX. századi tra­gédiáit: a két világháborút, a szétszag­gatást, Trianont és Párizst idézi. Erdélyi János népdalgyűjtő dom­borműve Nagykaposon látható. Ko­dály Zoltán bronzból készült portré szobra Galántán áll, zöld parkban, méltó környezetben. Galántai Kodály­napokra készült, azt örökíti. Ady-fej szobromat Fábry Zoltánnak adtam, szobájában őrizte. Láttam, hogy a megkeseredett Fábrynak ez adott lel­kierőt öreg napjaira. Szerettem Fábryt. ó tisztelte Adyt. Tobb plakettem ki­mondottan szívemhez nőtt. Mind­mind szellemi és nemzeti kötődést tükröz. Gróf Eszterházi János portréját a Rákóczi Szövetség pályázatára ké­szítettem. Eddig leánya, Alice és Hites Kristóf bencés tanár - aki Amerikában magyar gimnáziumot alapított - kapta meg. Szenczi-Molnár Albert zsoltár­fordító, nyelvész plakettje is megvan, ám a szobor még nem készülhetett el. VAROSUNK AJANDEKA II. JÁNOS PÁL PÁPÁNAK. Nagy János felvidéki szobrászművész alkotása rendkívül gazdag munka igazolta az Ön tehetségét. Utána néztem: kiállí­tások sorát tartja a Felvidéken és külföldön is; Pozsony 1961, 1962, 1965, 1971, 1972, 1973, Dunaszer­dahely 1967, Köln 1971, Párizs 1973, Krakkó 1975, Lisszabon 1979 Kérem, szóljon néhány jellegzetes alkotásáról, ismertessen meg velük! - Valóban, egy riportban csakis ki­ragadott művekről szólhatok. Remé­lem, hogy meglesz majd az esztergomi kiállításom is! Nos, Gután áll a váro­salapítás-szobrom, ez az 1965-ös nagy dunai árvíz emlékműve.A csallóközi szfinksz szobrom, egy fekvő női alak, aminek gondolata: itt voltunk, itt va­gyunk és itt maradunk! (Érdekessége, hogy ezt Dubcek elnök leplezte le). Dunaszerdahelyi mártír-szobrom, az égnek eredő darabjaival, az emberi Komáromban áll a három méteres Klapka György bronzszobor, aminek rekonstrukcióját én végeztem el, és került méltó helyére a városban. - Magyarországi kapcsolataira és itteni alkotásaira is kíváncsiak lennénk. Szólna ezekről is? - Közvetlenül 1968 után szabadabb volt a mozgás, így kerülhettem a haj­dúböszörményi művésztelepre. Szé­kelyhídi Ágoston művész-tanár most is a szellemi vezére. Támogatónk lett Horváth Balázs, az MDF ügyvezető alelnöke. Az összes, kisebbségben élő művészről nyilvántartást, számítógé­pes adatbankot készítenek, támogatni fognak bennünket. Hálás köszönetünk ezért! Mementó című szobrom a Hortobá­gyi Nemzeti Parkban áll. A nyolc mé­ter magas, hegesztett vörösréz alkotás lezuhant, elpusztult vadlibát formáz. A modern kor környezeti pusztítása el­len szól. Átvitt értelemben a pusztuló népek­re gondoltam. Esztergomban, a Királyi Vár falán látható Lepold Antal székeskáptalani kanonok bronz emléktáblája szintén az én alkotásom. Leleplezésekor foga­dott Lékai bíboros, prímás úr, aki elő­segítette művészetemet. További ter­vei voltak művészi foglalkoztatásom­mal kapcsolatosan, ám váratlan halála megakadályozta ezt. De ma is él bennem az eltökéltség további esztergomi alkotásokra. - Milyen változás érezhető a fel­vidéki magyar művészek körében? - Nemcsak nyugatra, de még Ma­gyarországra se nagyon juthattunk el korábban kiállításainkkal, de otthon ­a csallóközi, mátyusföldi, a gömöri, a bodrogközi magyarok - mindig nagy számban látják alkotásainkat. Ez az egy örömünk volt! Talán most áttörhetjük a korlátokat. Két éve megalakult a Csehszlovákiai Magyar Képzőművészek Társasága, amelynek 60 tagja van, engem válasz­tottak elnöknek. Galériát működte­tünk a komáromi színházban, ahol művészeti produktumainkat megvásá­rolhatják. Egyéb kellékeket is árusí­tunk. A színház előterében állandó ki­állításunk látható. Eljutunk Budapest­re, Pápára, és nagyon bízom abban, hogy Esztergomban is megismernek bennünket, felvidékieket. Utána igyekszünk kijutni a nyugat-európai, majd az amerikai magyarság körébe is. Közvetlen célom, hogy a trianoni határon kívül rekedt művészek köré­ből nagyszabású kiállítást rendezzünk Budapesten, a Várban. Ehhez bírjuk Székelyhídi Ágoston és Horváth Ba­lázs támogatását. A magyarság fővárosában kívá­nunk közösen kiállítani, mert mi - ha­tárokon kívül rekedtek - mindig ma­gyar művészek akarunk lenni! - Kívánom, hogy ez megvalósul­jon; köszönöm a beszélgetést! Pálos Imre

Next

/
Oldalképek
Tartalom