Esztergom és Vidéke, 1988

1988. január / 1. szám

ESZTERGOM ÉS VIDÉKE 1988 JANUÁR MŰSORFŰZÉT — KULTURÁLIS TÁJÉKOZTATÓ Pozsgay Imre kincstáravató beszéde Azt hiszem, e falak között, s e fa­lakon kívül szerte az országban, •örömmel fogadja ez a társadalom azt az eseményt, amelynek itt ma valamennyien tanúi lehetünk. Az esztergomi főszékesegyházban meg­újítva és új helyen megnyitva a kincstárt arra gondolunk, milyen szövetséget jelenthet ez az esemény valamennyiünk számára. Vagyis mi­kor egy szép és az egész művészet­történet szempontjából nagy esemény résztvevői vagyunk, akkor megkí­séreljük önmagunk helyét tisztázni, újra meghatározni e körül a tény körül. Ügy hiszem, a legelső és leg­fontosabb amit elrendezhetünk ma­gunkban az az, hogy itt valóban — ahogy érsek-prímás úr is utalt rá — az ország kultúrájának, a nemzeti kultúrának megbecsülésével önbe­csülésünket is növeljük, nemzeti ön­ismeretünk elmélyítésére s megélé­sére teremtünk újabb alkalmat. Az a kincs, az az érték, amely ezen a helyen felhalmozódott, rendkívül gazdag információkban, tudást nyújt elmaradásainkról, viszontagságos, ám nagyrészt dicsőséges történel­münk eseményeiről, s arról a kultu­rális szerepről is, amelyet a keresz­ténység, a katolikus egyház betöl­tött ennek a népnek az életében. Arról a küldetésről, amelyet az írás­beliség megteremtésétől a mai ipar­művészetig szemünket elkápráztató gyönyörűségekig vezetett, s közben lehetővé tette, hogy, tartásunk, erőnk legyen megélni ezeket az évszáza­dokat. Ezért én úgy hiszem, való­ban e kincstár mellett és környékén szövetségről beszélhetünk, egy olyan frigyről, amelyik a nemzet hivő és nem hivő tagjait újra a nemzeti tör­ténelem felismerésére és megismeré­sére inspirálja. Mondhatnám azt is, hogy ezek a kincsek, főként annak idején, Simor érsek jóvoltából, s most a mai újítók jóvoltából, kilép­tek a liturgia világából, az ereklyék világából, közlekedni kezdtek abban a szférában, tartományban, ahol a polgári lakosság éppúgy, mint a hi­vők egyházi rendje a kultúra ápo­lásáért vállalást tett. Ezért úgy hi­szem akkor, amikor méltatjuk e kincsekben kikristályosodott nemze­ti tudást, tehetséget, értéket, akkor ezekre a szempontokra is tekintet­tel kell lennünk. S ha tekintetün­ket erre fordítottuk, akkor még va­lamit érdemes fölemlegetni ezen a szép napon: nemzeti kincsként tu­dásunk, tehetségünk bizonyítékaként emlegetjük az esztergomi főszékes­egyház gyűjteményét, értékeit; hogy ezek a kincsek Európa üzenetét is hozták, ide tették Nyugat-Dunántúl­ra, Észak-Dunántúlra, erre a tájra, ahonnét legnagyobb nemzeti vállal­kozásaink indultak el, hogy csak egyetlenegyre, a legnagyobbra, a honfoglalás utáni legnagyobb tény­re utaljak, az államalapítás gondo­latára. Ügy hiszem tehát, amikor ezekre a kincsekre vetjük tekinte­tünket, akkor ez azt is lehetővé te­szi számunkra, hogy legyűrjük ma­gunkban az idegenség érzését, az egymás iránti fenntartások érzését, az előítéleteket, és a nemzeti egy­ség jegyében azt a közösséget ke­ressük, amely ezeken a tényeken is, és életünk számos tényén keresztül összeköt bennünket. Én azt hiszem, hogy ezen a helyen egy laikusnak, aki a művészettörténet dolgaiban is mások tájékoztatására szorul, erre a gondolatra kell figyelnie elsősor­ban, s ezt a gondolatot szerettem volna Önöknek is figyelmükbe aján­lani. S ha még valamit tehetek, s utalhattam az államalapítás gondo­latára, akkor nem tartom véletlen­nek, hogy éppen a főszékesegyházi kincstár újjáépítése, új helyen való installálása dolgában a katolikus egy­ház, az esztergomi érsekség, kápta­lan és az állam között a magyar múzeumügy, a művészettörténészek között nagyszerű együttműködés te­remtődött ezen a helyen, s ennek méltatása nélkül méltatlanok len­nénk arra, hogy elmélyülten és ő­szintén pillantást vessünk az elénk táruló kincsekre. Köszönöm a megtisztelő bizalmat, mellyel felhatalmaztak arra, hogy ezeket a gondokat a magyar társa­dalom, a nemzeti egység, egy emel­kedő nemzet vágyával, a mai való­sággal küszködő ország nevében el­mondhattam. Köszönöm a figyelmü­ket, és kérem vegyék át arra ava­tott művészettörténész irányításával ezeket a kincseket, s tekintsük meg majd együtt. (Elhangzott 1987. december 4-én)

Next

/
Oldalképek
Tartalom